Ohjeistus ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville jytyläisille

6.2.2018

Jyty on asettanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle 8.2.2018 klo 7 alkaen. Kyse on Jytyn päättämästä laillisesta työtaistelutoimesta. Alla ohjeistusta Jytyn jäsenille ja kaikille aktiiveille, mitä ylityö-ja vuorotteluvaihtokielto käytännössä tarkoittavat yksityisellä sosiaalipalvelualalla.

Ylityökielto

Ylityön tekemiseen tarvitaan aina työntekijän suostumus. Tämän kiellon ollessa voimassa Jytyn jäsenet eivät suostu tekemään ylityötä. Osa-aikaiset voivat itse päättää, tekevätkö lisätyötä täyteen työaikaan asti.

Vuoronvaihtokielto

Vuoronvaihtokielto tarkoittaa työnantajan määräämää työvuoron vaihtamista ja tästä kieltäytymistä. Työntekijät voivat keskenään vaihdella tarvittaessa työvuoroja, jos työnantaja hyväksyy vaihdot.

Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen.

Suojatyö ja hätätyö yksityisellä sosiaalialalla

Työnantaja saattaa esittää/vedota, että kyseessä on suoja- tai hätätyö. Tämän vuoksi muutamia tarkennuksia.

Suojatyötä ei ole yksityisellä sosiaalipalvelualalla (tes palkkasopimus 7 §). Työnantaja ei siis voi vedota tähän.

Hätätyön on oltava luonteeltaan äkillinen ja ennalta arvaamaton. Sen teettäminen on määritelty Työaikalaissa. Lisäksi työnantajan on tehtävä siitä ilmoitus työsuojeluviranomaisille. Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma

  • on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa

  • vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen.

  • uhkaa johtaa hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana.

Hätätyössä näiden kaikkien edellä mainittujen kriteereiden on oltava yhtaikaa voimassa. Tällöin työaikoja voidaan pidentää, kunnes tilanne on ohi. Kriteerit hätätyölle ovat siis erittäin tiukat.

Liukuva työaika

Kun on sovittu liukuvasta työajasta, sovittujen käytäntöjen mukaan toimitaan edelleen. Liukuvaa työaikaa ei pidä käyttää pidentämään työpäivää. Tehdään siis vain normaalin työpäivän pituus. Työnantaja ei voi yhtäkkiä ruveta rajoittamaan liukuvan työajan käyttöä tai päättämään tämän osalta uusia käytäntöjä ellei asiasta ole sovittu paikallisesti. 

Voiko liittoon kuulumaton osallistua ylityö- tai vuoronvaihtokieltoon

Kyllä voi. Työntekijällä ei muutenkaan olisi velvollisuutta suostua ylityöhön tai vuoronvaihtoihin. Henkilöä, joka tekee ylityötä tai vaihtaa vuoroja pidetään työtaistelun aikana rikkurina.

Ohjeita ja lisätietoja:

  • Työnantaja ei saa painostaa eikä uhkailla Jytyn jäseniä liiton päättämien toimenpiteiden vuoksi. Jos koet tilanteen painostavaksi tai työnantajan edustaja esim. kertoo ryhtyvänsä johonkin toimenpiteeseen, ota välittömästi yhteyttä luottamusmieheesi tai liittoon.

  • Jytyn nettisivuja kannattaa seurata, koska www.jytyliitto.fi ilmoitetaan mahdollisesti toimenpiteiden päättymisestä.

  • Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.


Päivi Salin, työmarkkina-asiamies