Neuvottelutulos AVAINTES:n soveltamisalalla

13.2.2018

AVAINTES:n soveltamisalalla saavutettiin tiistaina 13.2.2018 neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimuskaudella tehdään kolme palkankorotusta.

Palkankorotukset:

- 1.5.2018 yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 25 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia,
- 1.4.2019 yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 1,2 % sekä
- 1.1.2019 järjestelyerä, joka on suuruudeltaan 1,0 % ja joka kohdennetaan paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen ja palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Työaikaa koskevia kirjauksia ja aiempia tulkintoja selkiytetään lisäämällä yleis- ja toimistotyöaikaan poissaoloja koskevat määräykset. Vuosiloma, sairausloma ym. hyväksytty poissaolo alentaa jatkossa paitsi säännöllistä työaikaa, myös lisä- ja ylityörajaa.

Isyysvapaan palkallisuutta pidennetään aiemmasta kuudesta päivästä yhdeksään arkipäivään. Määräys palkan takaisinperinnästä tilanteessa, jossa työntekijälle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke, poistetaan.

Henkilöstön edustajien asemaa kehitetään monella tapaa. Luottamusmiesluku muuttuu luvuksi henkilöstön edustajista, ja sinne otetaan myös työsuojeluvaltuutettua koskevia määräyksiä. Luottamusmiehen valinnan edellytyksenä ollut jäsenmääräminimi 5 poistetaan. Ajankäyttömääräyksiä uudistetaan, ja jatkossa luottamusmiehellä on oikeus edustettavien lukumäärän perusteella määräytyvään kiinteään ajankäyttöön, ellei paikallisesti muusta sovita. Varaluottamusmies saa oikeuden ammattiyhdistyskoulutukseen. Työsuojeluvaltuutetulla puolestaan on oikeus myös allekirjoittajajärjestön järjestämään työsuojelukoulutukseen. Lisäksi sekä luottamusmiehen että työsuojeluvaltuutetun korvaukset korottuvat.  

Tekstimuutokset tulevat työaikamuutoksia lukuun ottamatta voimaan 1.2.2018 alkaen. Työaikamuutokset tulevat voimaan 4.6.2018.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta (AVAINTES) noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin ja säätiöihin sekä kuntien palveluita tuottaviin yksityisiin yhtiöihin, yhdistyksiin, osuuskuntiin ja säätiöihin. AVAINTES:n soveltamisala kattaa hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön.

Sopijaosapuolina Avaintan työehtosopimuksessa ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN ry.

Liittovaltuusto kokoontuu päättämään neuvottelutuloksen hyväksymisestä perjantaina 16.2. Tarkat tiedot sopimuksen sisällöstä annetaan liittojen hallintojen hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoja: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies