Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys kunta-alalla

18.1.2017

Kilpailukykysopimuksen (Kiky) mukaisesti vuosittainen työaika pitenee kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Pidennys tulee voimaan silloin kun uusi sopimuskausi alkaa. Kunnalla 1.2.2017 voimaan tuleva työajan pidennys toteutetaan säännöllisen viikoittaisen työajan pidentämisellä 30 minuuttia viikossa. Osa-aikaisilla em. pidennys on samassa suhteessa kuin työaika on täydestä työajasta.

Kilpailukykysopimuksessa sovitun työajan pidennyksen suhteesta työsopimuksessa sovittuun työaikaan, on tullut jonkin verran kysymyksiä edunvalvontaosastolle. Tilanne on haasteellinen, sillä nyt tehdyt työehtosopimuksissa sovitut muutokset pidentävät työaikaa.  Näin ollen, nyt on tulkittava sitä, onko työsopimuksessa oleva työaikaa koskeva merkintä sellainen, että se viittaa selkeästi työehtosopimuksen työaikaa koskevaan määräykseen (eli on informatiivinen) vai sellainen että siinä ei ole tätä viittausta/kytkentää (eli on itsenäinen työsopimuksen ehto).

Lähtökohta työajan pidennyksille on se, että työaika pitenee 6 min/päivä ja 30 min/vko.

Ei uusia työsopimuksia
Oikeus työajan muuttamiseen on tarkasteltava työsopimuskohtaisesti, koska työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, ja vain näillä sopijaosapuolilla on tieto siitä, mitä sopimusta tehtäessä on ollut tarkoitus sopia. Jos työsopimuksessa on sovittu työaika vain viittaamalla työehtosopimukseen, työaika muuttuu eli pitenee.  Epäselvyyttä ei ole niissäkään tilanteissa, joissa osa-aikaisen työaika on sovittu prosenttiperusteisesti työehtosopimuksen täydestä työajasta.

Jos taas työsopimuksessa on mainittu vain työaika esimerkiksi 20 tuntia viikossa ilman mitään viittausta työehtosopimukseen, lähtökohtaisesti kyse on tilanteesta, jossa muutokseen tulee saada työntekijän suostumus. Näissäkin tilanteissa pitää työsopimusta tarkastella kokonaisuutena, koska työsopimuksen muut merkinnät saattavat johtaa siihen, että työsopimuksessa mainittu tuntimäärä on tarkoitettu lähinnä informatiiviseksi.

Työaikamääräysten muuttuminen ei ole peruste uusien työsopimusten tekemiselle eikä uutta työsopimusta ole näissä tapauksissa syytä allekirjoittaa.

Osittainen hoitovapaa
Osittaisella hoitovapaalla olevalla on työsopimuslakiin perustuva oikeus työskennellä 30 tuntia viikossa. Tämän pidemmäksi työaikaa ei siis työnantaja voi yksipuolisesti määritellä. Yli 30 tunnin viikkotyöaika poistaa myös työntekijän oikeuden osittaiseen hoitorahaan (ks. tarkemmin http://www.kela.fi/osittainen-hoitoraha). Jos työntekijä on jo ennen työehtosopimuksen voimaantuloa aloittanut osittaisen hoitovapaansa, on liiton lähtökohta se, että sen kestäessä ei myöskään palkkaa voi alentaa, vaikkei työntekijä suostuisikaan pidentämään työaikaansa yli 30 viikkotuntiin. 

KT:n ohjeistus palkan alentamisesta
Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) on antanut kunnille ohjeet siitä, että silloin, kun työajan pidennystä ei saada toteutetuksi, palkkaa alennetaan. KT katsoo, että osa-aikaisen työaika lasketaan pidennetyn työajan mukaan (esim. 50 % työaikaa tekevällä pidennys 15 min viikossa). Jos osa-aikatyön määrää ei pidennetä, palkka alenee, koska pohjana on uusi, pidennetty kokoaikatyö. Kuten edellä on todettu, tilanne on erilainen kuin aikaisemmin. Näin ollen ei ole selvää, että tuomioistuin katsoisi em. palkan pienentämisen lainvastaiseksi.  

Tietoon on tullut myös tapauksia, jolloin työnantaja ei halua pidentää työaikaa, vaan haluaa suoraan alentaa palkkaa. Tällainen menettely on vastoin Kikyä ja työehtosopimuksia. Näissä tapauksissa on syytä ottaa ensisijaisesti yhteys luottamusmieheen tai aluetoimistoon.

Tasoittumisjaksot
Tasoittumisjaksojen pituutta ei voi Kikyn työaikapidennyksen takia muuttaa. Esimerkiksi yleistyöajassa yli yhden viikon jaksoja voi käyttää vain toiminnallisin perustein ja tällöinkin 2-4 viikon jaksot ovat yleensä riittäviä, maksimi on 6 viikkoa. Pidemmästä jaksosta on sovittava erikseen paikallisella sopimuksella.

Lisätietoja: edunvalvontaosasto