Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat työajan muutokset yksityisillä aloilla

19.1.2017

Yleistä

Kilpailukykysopimukseen perustuvat työehtosopimukset tulevat useimmilla Jytyn sopimusaloilla voimaan 1.2.2017. Niiden myötä voimaan tulee myös kilpailukykysopimuksen edellyttämä vuosittaisen työajan pidennys 24 tunnilla. Pidennys on toteutettu Jytyn kaikilla sopimusaloilla, mutta toteuttamistapa vaihtelee.

Tilanne on haasteellinen, sillä nyt tehdyt työehtosopimuksissa sovitut muutokset pidentävät työaikaa, josta taas on saatettu sopia myös työsopimuksella. Ongelmatilanteissa saatetaan joutua tulkitsemaan sitä, onko työsopimuksessa mahdollisesti oleva, työaikaa koskeva merkintä sellainen, että se viittaa selkeästi työehtosopimuksen työaikaa koskevaan määräykseen (= informatiivinen) vai sellainen, ettei viittausta/kytkentää ole (= itsenäinen työsopimuksen ehto).

Jos työaika on sovittu vain viittaamalla työehtosopimukseen, työaika pitenee.  Epäselvyyttä ei ole niissäkään tilanteissa, joissa osa-aikaisen työaika on sovittu prosenttiperusteisesti työehtosopimuksen täydestä työajasta.

Jos taas työsopimuksessa on mainittu vain työaika esimerkiksi 20 tuntia viikossa ilman mitään viittausta työehtosopimukseen, voi olla kyse tilanteesta, jossa muutokseen tulee saada työntekijän suostumus. Työsopimusta pitää kuitenkin tarkastella kokonaisuutena, koska sen muut merkinnät saattavat johtaa siihen, että työsopimuksessa mainittu tuntimäärä on tarkoitettu lähinnä informatiiviseksi.

Ei uusia työsopimuksia

Työehtosopimuksen työaikamääräysten muuttuminen ei ole peruste uusien työsopimusten tekemiselle. Uutta työsopimusta ei ole näissä tapauksissa syytä allekirjoittaa.

Erityisesti osa-aikaisia koskevia tilanteita

Etenkin tilanteissa, joissa säännöllistä työaikaa on työehtosopimuksella pidennetty, mutta työnantaja haluaakin työajan pidentämisen sijasta laskea palkan uudelleen pienemmän osa-aikaprosentin perusteella, on syytä olla yhteydessä liittoon. Kilpailukykysopimuksen olennaisena osana oli, että työajan pidennys tehdään ansiotasoa muuttamatta, jolloin myöskään palkan alentaminen ei ole hyväksyttävää.

Osittaisella hoitovapaalla olevalla on työsopimuslakiin perustuva oikeus työskennellä 30 tuntia viikossa. Tämän pidemmäksi työaikaa ei siis työnantaja voi yksipuolisesti määritellä. Yli 30 tunnin viikkotyöaika poistaa myös työntekijän oikeuden osittaiseen hoitorahaan. Jos työntekijä on jo ennen työehtosopimuksen voimaantuloa aloittanut osittaisen hoitovapaansa, on liiton lähtökohta se, että sen kestäessä ei myöskään palkkaa voi alentaa, vaikkei työntekijä suostuisikaan pidentämään työaikaansa yli 30 viikkotuntiin.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa on hyvä kysyä tulkinta-apuja aluetoimistosta tai oman sopimusalan vastuuhenkilöiltä liitossa.

Alla on selostettu toteuttamistavat sopimusalakohtaisesti.

Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

HTP-henkilöstön säännöllinen viikkotyöaika pitenee 1.2.2017 lukien 30 minuutilla per viikko. Jatkossa se on siis toimistotyöajassa 36 tuntia 45 minuuttia ja muussa työajassa 38 tuntia 45 minuuttia.

Toimistotyöajassa pidennys ulotetaan työehtosopimuksessa myös päivittäiseen työaikaan, joka on muutoksen jälkeen per päivä keskimäärin 6 minuuttia pidempi eli 7 tuntia 21 minuuttia. Muussa työajassa päivittäinen työaika on jo nyt työehtosopimuksessa määritelty "keskimäärin enintään 9 tunniksi", joten siltä osin muutosta ei ole tarvittu. Käytännön elämässä puolen tunnin lisäys viikkotyöaikaan tarkoittaa tietysti myös muussa työajassa päivittäisen työajan pidentymistä.

Osa-aikatyössä pidennys toteutetaan osa-aikaprosentin suhteessa. Esim. 50 % työaikaa tekevän osa-aikaisen työviikko pitenee 15 minuutilla.

Tasoittumisjaksoja koskevia määräyksiä ei ole muutettu. Työnantaja voi suunnitella tasoittumisjakson sisälle työajan pidennyksen verran enemmän työaikaa mutta kuitenkin aiempia enimmäistuntirajoja noudattaen.

Liukuvassa työajassa pidennys toteutetaan todennäköisimmin lisäämällä em. ajat viikoittaiseen ja päivittäiseen työaikaan. Työntekijä voi kuten tähänkin asti liukuman puitteissa päättää työajoistaan.

Yksityisellä opetusalalla ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa on yhteisesti sovittu, ettei palkkaa voida alentaa, jos työnantaja ei tarjoakaan työajan pidentymisen mukaisesti lisää työaikaa.

Opetushenkilöstön työajan pidentämisen toteuttamistapa vaihtelee oppilaitostyypeittäin (tarkempi tieto Jytyn nettisivuilta yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten osiosta).

Lisätietoja Jonna Voima ja Anniina Kannelsuo.

AVAINTES

AVAINTA:n puolelta on ohjeistettu, että työajan pidennys tulee keskelle viikkoa sattuvan helmikuun ensimmäisen päivän sijaan voimaan seuraavan kokonaisen viikon alusta eli maanantaina 6.2.

Työaika pitenee 30 minuutilla per viikko. Toimistotyöajan uusi säännöllinen viikkotyöaika on siis 36 tuntia 45 minuuttia ja yleistyöajan 38 tuntia 45 minuuttia. Jaksotyöajassa säännöllinen työaika on jakson viikkojen lukumäärä kerrottuna 38 tunnilla 45 minuutilla.

Päivittäinen työaika on toimisto- ja yleistyöajassa jo nyt kirjoitettu muotoon "keskimäärin 8 tai työvuoroluetteloon suunniteltuna enintään 9 tuntia", joten työehtosopimukseen ei päivittäisen työajan pituutta ole muutettu. Käytännön elämässä puolen tunnin lisääntyminen viikkotyöajassa tuo tietenkin lisää työaikaa myös päiviin. Työnantaja voi työvuorot niin suunnittelemalla teettää 30 minuutin lisäyksen myös yhtenä päivänä, kunhan työ pysyy säännöllisen työajan puitteissa. Työajan pidennys ei ole peruste muuttaa tasoittumisjakson pituuksia.

Osa-aikatyössä pidennys toteutetaan osa-aikaprosentin suhteessa.

Liukuvassa työajassa pidennys toteutetaan todennäköisimmin lisäämällä em. ajat viikoittaiseen ja päivittäiseen työaikaan. Työntekijä voi kuten tähänkin asti liukuman puitteissa päättää päivittäisistä työajoistaan.

SEURETES koskee vain tuntipalkkaisia työntekijöitä eikä työajan pidentämisestä ole sovittu.

Lisätietoja Jonna Voima

Neuvonta-alan runkosopimus

Neuvonta-alan runkosopimuksessa viikkotyöaika piteni 1.1.2017 lukien 30 minuutilla seuraavasti:

Neuvontatyö tekevien säännöllinen työaika on keskimäärin enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Hallinto- ja toimistotyössä säännöllinen työaika on keskimäärin 38 tuntia viikossa. Vuorokautisen työajan enimmäispituus voi vaihdella 7,5 tunnin ja 8 tunnin välillä.

Osa-aikaisten työaikaa pidennetään osa-aikaisuuden suhteessa.

Lisätietoja Veli Vähämäki

Faba osk. ja Viking Genetics Finland Oy

Neuvontatyötä tekevien työajan pidennys sovitaan paikallisesti. Ellei paikallista sopimusta tehdä, viedään työaikajärjestelmään vuosittain -24 tuntia.

Hallinto- ja toimistotyössä säännöllinen työaika on keskimäärin 38 tuntia viikossa. Vuorokautisen työajan enimmäispituus voi vaihdella 7,5 tunnin ja 8 tunnin välillä.

Osa-aikaisten työaikaa pidennetään osa-aikaisuuden suhteessa.

Lisätietoja Veli Vähämäki

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Työajan pidentäminen toteutetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa kaikissa työaikamuodoissa 1.2.2017 alkaen. Työehtosopimuksen mukaista vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.
Kuukausipalkkaisen kokoaikatyötä tekevän työntekijän keskimääräinen
viikkotyöaika pitenee 30 minuuttia viikossa.

Kuukausipalkkaisen osa-aikatyötä tekevän työntekijän viikkotyöajan pidentäminen toteutetaan samassa suhteessa kuin osa-aikatyöaika on täyteen työaikaan.

Työntekijän säännöllinen työaika muussa kuin toimisto- tai jaksotyössä on enintään
8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 50 minuuttia viikossa. Kolmen viikon jakson tuntimäärä on 116,5 tuntia ja kuuden viikon 233 tuntia.

Työntekijän säännöllinen työaika toimistotyössä on enintään 7 tuntia 40 minuuttia
vuorokaudessa ja 38 tuntia viikossa. Kolmen viikon jakson tuntimäärä on 114 tuntia ja kuuden viikon 228 tuntia. Työpaikoilla, joilla on sovellettu entistä 37 1/2 tuntia
lyhyempää toimistotyöaikaa, pidennetään työaikaa 30 minuutilla viikossa. Paikallisesti voidaan sopia toimistotyöajan pidentämisestä enintään 38 tuntiin tai kesätyöajasta.

Työntekijän säännöllinen työaika jaksotyössä on enintään 10 tuntia vuorokaudessa, yövuorossa 12 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 50 minuuttia viikossa. Kolmen viikon jakson tuntimäärä on 116,5 tuntia ja kuuden viikon 233 tuntia.

Lisätietoja: Päivi Salin

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Työehtosopimuksen mukaista vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin enintään 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta 1.2.2017 alkaen.

Kuukausipalkkaisen kokoaikatyötä tekevän työntekijän keskimääräinen viikkotyöaika pitenee 30 minuuttia viikossa. Kuukausipalkkaisen osa-aikatyötä tekevän työntekijän viikkotyöajan pidentäminen toteutetaan samassa suhteessa kuin osa-aikatyöaika on täyteen työaikaan.

Säännöllinen työaika normaalityöaikamuodossa on enintään 9 tuntia, ellei sovita enintään 13 tunnin työvuorosta.  Viikoittainen työaika on enintään 38 tuntia ja 45 minuuttia viikossa.

Toimistotyössä vuorokautinen säännöllinen työaika on enintään 8,5 tuntia, ellei sovita enintään 13 tunnin työvuorosta. Viikoittainen työaika on enintään 38 tuntia viikossa.

Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös tasoittumisjaksoihin siten, että se keskimäärin on edellä mainittu.

Säännöllinen työaika jaksotyössä on kolmen viikon pituisena jaksona enintään 116 tuntia ja 15 minuuttia. Työvuoron pituus on enintään 10 tuntia ja yövuoron pituus enintään 12 tuntia, ellei sovita enintään 15 tunnin työvuorosta. Kolmivuorotyöhön rinnastettavassa jaksotyössä säännöllinen työaika on enintään 115 tuntia 30 minuuttia kolmessa viikossa ja 231 tuntia kuudessa viikossa. Tämä koskee työtä, jossa on suunniteltu 3 - 7 yövuoroa kolmessa viikossa tai 5 - 13 yövuoroa kuudessa viikossa.

Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus

Vuosittaista työaikaa pidennetään 1.2.2017 lukien keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Osa-aikaisten työaikaa pidennetään osa-aikaisuuden suhteessa. Osan vuotta työskentelevien työaikaa pidennetään suhteessa työsuhteen kestoon kalenterivuonna. Pidennys toteutetaan paikallisesti sopien alla olevien määräysten mukaisesti.

Säännöllinen työajan (toimistotyöaika) pidennys toteutetaan esimiehen ja työntekijän yhdessä sopien sellaisena ajankohtana, kun työn tekemiselle on suurin tarve tai kysyntä. Työajan pidennyksen toteutumista seurataan tulos- ja kehityskeskustelun yhteydessä.

Mikäli työajan pidennyksestä ei ole sovittu, voi työnantaja päättää pidemmän säännöllisen työajan sisältävien päivien tai viikkojen sijoittelusta siten, että kunakin kalenterivuotena 32 työpäivän aikana säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa ja enintään 40 tuntia viikossa.

Vapaamuotoinen työajassa pidennys toteutetaan esimiehen ja työntekijän yhdessä sopien sellaisena ajankohtana, kun työn tekemiselle on suurin tarve tai kysyntä. Työajan pidennyksen toteutumista seurataan tulos- ja kehityskeskustelun yhteydessä.

Mikäli työajan pidennystä ei ole saatu toteutettua, voidaan työajan pidentäminen toteuttaa kokonaisina päivinä myös määräämällä tämän työehtosopimuksen 11 § A 6. kohdan 2 momentissa arkipyhien jälkeisistä lauantaipäivistä kolme päivää työpäiviksi tai vähentämällä 11 § A 4. kohdan 1 momentin mukaisia työajan lyhentämispäiviä vastaavasti.

Lisätietoja: Päivi Salin

Suomen riistakeskusta koskeva työehtosopimus

Vuosittaista työaikaa pidennetään 1.2.2017 lukien keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Osa-aikaisten työaikaa pidennetään osa-aikaisuuden suhteessa.
Pidentäminen toteutetaan toimistotyön osalta ensisijaisesti paikallisesti sopien yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Sopijaosapuolina ovat luottamusmies ja työnantaja.

Mikäli pidennyksestä ei ole paikallisesti sovittu, voi työnantaja päättää pidemmän säännöllisen työajan sisältävien päivien tai viikkojen sijoittelusta siten, että kunakin kalenterivuotena 32 työpäivän aikana säännöllinen työaika on 8 tuntia vuoro-kaudessa ja enintään 40 tuntia viikossa.
 
Muihin tämän sopimuksen piiriin kuuluviin toimihenkilöihin noudatetaan vapaa-muotoista työaikaa, jonka pituus voi päivittäin ja viikoittain vaihdella. Ohjeellisena viikkotyöaikana pidetään 37,5 tuntia viikossa. Vuosityöajan pidentäminen toteutetaan ensisijaisesti paikallisesti sopien yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Sopijaosapuolina ovat luottamusmies ja työnantaja.

Mikäli pidennyksestä ei ole paikallisesti sovittu, voi työnantaja päättää näiden pidemmän säännöllisen työajan sisältävien päivien tai viikkojen sijoittelusta, jolloin pidennys voidaan toteuttaa myös määräämällä tämän työehtosopimuksen 4.1 §: 2. kohdassa mainituista arkipyhistä tai niiden jälkeisistä lauantaipäivistä kolme päivää työpäiviksi.

Lisätietoja: Päivi Salin

Yleissopimus ja Suomen Partiotyönantajat

Työajan pidentäminen koskee kaikkia työaikamuotoja ja liityntäpöytäkirjoja. Osa-aikaisilla työajan pidennys toteutetaan työajan suhteessa. Työajan pidentämisestä ilman ansiotason muutosta sovitaan paikallisesti kullakin työpaikalla. Paikallinen sopimus tehdään työnantajan ja luottamusmiehen välillä. Mikäli luottamusmiestä ei ole, paikallinen sopimus voidaan poikkeuksellisesti tehdä yhdessä työntekijöiden kanssa. Työajan pidennys toteutetaan kuitenkin siten, ettei päivittäinen työaika ylitä 8 tuntia eikä viikoittainen 40 tuntia. Keskimääräisessä työajassa säännöllinen viikoittainen työaika ei saa ylittää 48 tuntia ja sen on tasoituttava 6 viikon pituisena ajanjaksona enintään 40 tuntiin.

Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, 24 tunnin työajan pidennys toteutetaan siten, että työnantaja vuosittain määrää työskentelemään yhtenä valitsemanaan seuraavana päivänä: 

  • loppiainen sijoittuessaan maanantain ja perjantain välille tai loppiaisviikon lauantai loppiaisen sijoittuessa maanantain ja perjantain välille
  • helatorstai tai helatorstain jälkeinen lauantai.

Loppuosa 24 tunnin työajan pidennyksestä toteutetaan tekemällä enintään 40 tuntisia työviikkoja työnantajan määrääminä ajankohtina. Jos työaika kuitenkin on järjestetty keskimääräiseksi, säännöllinen työaika ei saa tasoittumisjakson viikkona ylittää 48 tuntia ja työajan tulee tasoittua enintään 40 tuntiin viikossa 6 viikon pituisena ajanjaksona. 

Lisätietoja: Päivi Salin

Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus

Vuosittaista työaikaa pidennetään 1.2.2017 lukien keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Osa-aikaisten työaikaa pidennetään osa-aikaisuuden suhteessa.
Pidentäminen toteuttamistapoja ovat seuraavat:

Vaihtoehto A. Työaikaa pidennetään säännöllistä päivittäistä ja viikoittaista työaikaa lisäämällä. Uusiin työsopimuksiin muutos tulee työehtosopimuksen kautta ja vanhoihin työsopimuksiin laaditaan liite, jolla muutetaan työaikaan liittyvää asiakohtaa. Säännöllinen työaika on enintään 7 tuntia 21 minuuttia vuorokaudessa ja enintään 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Vaihtoehto B. Mikäli työntekijä ei ole 31.10.2016 mennessä valinnut vaihtoehtoa A eikä C, arkipyhäviikkojen lauantaipäivät muutetaan työpäiviksi niillä viikoilla, joihin sijoittuvat helatorstai, loppiainen ja toinen pääsiäispäivä. Työntekijän työaika ei lyhene edellä mainittujen arkipyhien vuoksi ja poiketen 6 §:n 5. kohdasta näissä tilanteissa lauantai on työpäivä. Tämän työpäivän voi halutessaan hakea saldovapaaksi. Tästä järjestelystä työntekijä voi siirtyä säännöllisen työaikansa pidentämiseen vaihtoehdon A mukaan.

Vaihtoehto C. Yksittäinen työntekijä, jolla on oikeus työehtosopimuksen 15 § 1. kohdan c) tai d) mukaiseen lomaoikeuteen, voi sopia työajan pidentämisestä muuttamalla kolme vuosilomapäiväänsä työpäiviksi. Tällöin työntekijältä vähennetään vuosilomaoikeudesta kolme vuosilomapäivää, alkaen 2.5.2017 lomakaudella pidettävistä vuosilomista. Tästä järjestelystä työntekijä voi siirtyä säännöllisen työaikansa pidentämiseen vaihtoehdon A mukaan.

Lisätietoja: Anne Sarvi, Päivi Salin