Jytyn jäsentutkimus: Epävarmuus rasittaa julkis- ja yksityisalojen työntekijöitä

24.11.2016


​Infografiikka: Klikkaa kuvaa, niin tiedosto
aukeaa pdf:nä.

Jytyn valtakunnallisen jäsentutkimuksen mukaan oman työn tulevaisuus huolettaa suuresti jäseniä. Suurimmat epävarmuustekijät liittyvät tehtävien muuttumiseen ja työnantajan vaihtumiseen. Omassa työssä haastavaa on töiden epätasainen kasaantuminen ja kasvavat vaatimukset. Eläkeiässä harva on valmis jatkamaan työuraansa.

Jytyn jäsentutkimuksen vastaajista suurin osa, noin 85 % työskentelee kunta-alalla ja naisia on liki 90 %. Työsuhteiden suurimmat epävarmuustekijät olivat jäsenten mukaan tehtävien yksipuolinen muuttaminen (32 %), siirto toisiin tehtäviin (29 %) ja työnantajan vaihtuminen (24 %). Lomautuksen uhkaa koki 21 % ja irtisanomisen uhkaa 19 %.

– Jäsenten kokemuksissa näkyy voimakkaasti sote- ja maakuntauudistuksen ja taloudellisen tilanteen aiheuttama epävarmuus. Jytyn jäsenkunnassa uudistus koskettaa yhtä lailla niin julkisia kuin yksityisiä aloja, korostaa Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

Erityisen haastavana omassa työssä Jytyn jäsenet kokevat erityisesti töiden epätasaisen kasaantumisen (44 %) ja jatkuvasti kasvavat tavoitteet ja vaatimukset (36 %), huonon esimiestyön (25 %), liian suuren työmäärän (24 %) ja organisaatiomuutokset (23 %).

Työtahti ja talous kiristynyt

Työn kiireellisyyden lisääntymistä on kokenut jonkin verran 47 % tai huomattavasti 23 % jäsenistä. Samaa mieltä on myös suurin osa Jytyn luottamusmiehistä, joiden mielestä työtahti on kiristynyt ja työmäärä lisääntynyt viimeisen vuoden aikana.

Luottamusmiesten arvion mukaan myöskään eläköityneiden tilalle ei ole palkattu uusia työntekijöitä tai vähemmän kuin on lähtenyt. Lisäksi luottamusmiesten mukaan määräaikaisten työntekijöiden sopimuksia ei ole jatkettu, työilmapiiri on huonontunut ja lomarahoja on vaihdettu vapaaksi.

Tyytyväisyys työn sisällön kehittymiseen on vähentynyt joka neljäs vuosi toteutetuissa Jytyn jäsentutkimuksissa. Työn sisällön myönteistä kehitystä koki 41 % (2016), 49 % (2012), 51 % (2008) ja 59 % (2004).

Työyhteisöjä arvioitaessa Jytyn jäsenet antoivat heikoimmat arviot seuraaviin väittämiin: "Minua palkitaan hyvistä työsuorituksista" (2,5), "Voin itse vaikuttaa työni määrään" (2,7) ja "Eri henkilöstöryhmiä kohdellaan tasaveroisesti" (3,1). Parhaiten jäsenet arvioivat väittämää: "Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen onnistuu hyvin (4.0). Asteikko oli 1 - 5 (eri mieltä – samaa mieltä).

Tasa-arvo ei näy palkoissa

Jytyn jäsenet ovat erityisen tyytymättömiä kunta-alan naisvaltaisten alojen palkkakehitykseen. Tyytyväisiä palkankorotuksiin on vain 13 % ja tyytymättömiä peräti 73 %.

– Sukupuolten palkkaerojen syyt ovat ennen kaikkea rakenteelliset ja poliittiset. Vaikuttaa vahvasti siltä, että monet päätöksentekijät yhteiskunnassamme eivät arvosta naisten kunta-alalla tekemää välttämätöntä työtä, kuten esimerkiksi hallinnollista työtä tai sosiaali- ja hoivatyötä. Ainakaan tämä ei näy palkkakehityksessä, Pihlajamäki huomauttaa.

Työuran jatkamisen edellytykset

Työuran jatkamista eläkeiässä kysyttiin jäseniltä, jotka olivat 50-vuotiaita ja siitä ylöspäin. Näistä vastaajista työuran jatkamista eläkeiässä voisi harkita kokopäiväisesti 17 % ja osa-aikaisesti 14 % vastaajista. Terveyden puolesta eläkeikään uskoo selviävänsä todennäköisesti 73 %.  

Parhaimpina työnantajan toimina työssäjatkamiselle jäsenet pitävät mahdollisuutta työn keventämiseen ja osa-aikaisuuteen (51 %) ja mahdollisuuteen vaikuttaa oman työn sisältöön, laatuun ja määrään (45 %). Lisäksi pidettiin tärkeinä työkyvyn ylläpitämistä tukevia palveluja (34 %), oman työn kokemista arvostetuksi (34 %), työyhteisön hyvää henkeä (32 %) sekä hyvää ja oikeudenmukaista esimiestyötä (30 %).

– Työssä jatkaminen ja työurien pidentäminen vaatii työelämältä ja työnantajalta joustavuutta. Esimerkiksi työn keventäminen osa-aikaisuudella voisi tarjota mahdollisuuden jatkaa työuraa eläkeiässä, Pihlajamäki toteaa.  

Jytyn jäsentutkimus 2016

- Kyselyyn vastasi 11 539 jytyläistä, jolloin vastausprosentti oli 37.
- Jäsenkysely toteutettiin toukokuussa 2016.
- Naisia oli 90 % vastaajista, miehiä 10 %.
- Pääosa 85 % työskenteli kuntasektorilla (kunta, kuntayhtymä tai kunnan omistama osakeyhtiö.
- Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sovellettiin 77 %:n vastaajista
- Kokoaikatyössä  oli 84 % vastaajista.  

Jäsentutkimus julkaistaan Jytyn uuden liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa 24.11.2016., jolloin valitaan myös liiton hallitus, valtuuston puheenjohtaja ja liiton puheenjohtaja.

Lisätietoja: Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Liitteet:

- Infografiikka (painokelpoinen pdf, tiedotteen keskeinen sisältö)
- Yhteenveto tuloksista (pdf)
- Kaikki tulokset (pdf)