Jytyn jäsenkysely: Yli kolmannes kokenut seksuaalista häirintää työpaikallaan

16.12.2017

Jytyn jäsenkyselyn mukaan 38 % vastaajista on kokenut työpaikallaan seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää, josta viimeisen vuoden aikana 8 %. Marraskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi Jytyn naisvaltaisesta ja pääosin kunta-alalla työskentelevästä jäsenistöstä 2 449.

Kyselyn mukaan häirintää työpaikoilla tekevät joko työtoverit omassa työyhteisössä (68 %) tai asiakkaat ja potilaat (32 %). Työtovereiden tekemästä häirinnästä kollegan tekemää on 37 %, oman esimiehen 15 %, muun johtavassa asemassa olevan 14 % ja alaisen 2 %. Viimeisen vuoden aikana häirintää on kokenut 8 %, aikaisemmin nykyisessä työpaikassa 12 % ja entisessä työpaikassa 18 %.

– Seksuaalista häirintää kokeneiden määrä työyhteisöissä on hälyttävän suuri ja häirintää tapahtuu paljon myös asiakas- ja potilastyössä, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoo.

Häirintää kokeneista vastaajista 62 % on kokenut fyysistä ja tahdon vastaista koskettelua, halaamista tai suutelemista, Härskejä puheita tai asiattomia vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvia huomautuksia on kuullut 88 % ja itseensä kohdistuvia ahdistavia kommentteja tai uhkauksia 80 %.

Jytyn jäsenet työskentelevät pääosin kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnan omistamissa osakeyhtiöissä sekä yksityisillä työnantajilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jytyn keskeisiä ammattialoja ovat sihteeri- ja hallintotyö, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaaliala, kirjastoala ja koulunkäynnin ohjaajat.

Työpaikoilla vaikenemisen kulttuuri

Häirintää kokeneista vastaajista 40 % ei kertonut työpaikallaan kellekään kokemastaan epäasiallisesta kohtelusta. 36 % kertoi häiritsijälle, että hänen tulee lopettaa epäasiallinen käytös ja 29 % kertoi asiasta omalle esimiehelle. Muita keinoja puuttua häirintään oli kertoa asiasta ylemmälle esimiehelle ja johtajalle, työterveyshuollossa, luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Jos tapahtuneesta häirinnästä kertoi työnantajalle, 48 %:ssa tapauksista asialle ei tehty yhtään mitään. 26 % tapauksista asiaan puututtiin, mutta ongelma ei ratkennut kokonaan. 21 % tapauksista asiaan puututtiin ja tilanne helpottui.

– On erittäin huolestuttavaa, että seksuaalisesta häirinnästä vaietaan työpaikoilla ja häirintätapauksiin ei puututa. Kenenkään ei pidä suvaita ahdistelua missään tilanteessa ja työnantajalla on velvollisuus puuttua häirintätapauksiin, Jytyn puheenjohtaja korostaa.

– On työsuojelurikos jättää puuttumatta häirintätilanteeseen. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että tilanteesta on kerrottava ja tuotava oma näkemyksensä esille, Pihlajamäki jatkaa.

– Työpaikan valtasuhteet voivat tehdä häirintätilanteesta erittäin vaikean. Työntekijä voi esimerkiksi pelätä oman työpaikkansa ja asemansa puolesta, mikäli häirintää tekevä on esimiesasemassa, Pihlajamäki painottaa.

Häirintään puuttumisen toimintamalleista ei tiedetä

Iso osa työntekijöistä ei ole tietoisia, onko omalla työpaikalla häirintään puuttumisen malleja. 37 % vastaajista ei osaa sanoa, löytyykö omalta työpaikaltaan hyvän työkäyttäytymisen ohjeet ja 39 % ei tiedä, onko toimintamallia epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn.

Vastaajien mielestä paras tapa puuttua asiaan on tuoda ongelmat esille ja etsiä niihin avoimesti ratkaisuja.

– Seksuaaliseen häirintään työpaikoilla tulee olla nollatoleranssi, Pihlajamäki huomauttaa.

Myös miehet kokevat seksuaalista häirintää

Jytyn jäsenkyselyn mukaan seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää kokevat yhtä lailla naiset ja miehet. Häirintää oli kokenut työurallaan naisista 39 % ja miehistä 32 %, mutta viimeisen vuoden aikana lähes yhtä paljon.

Häirinnästä vaikenevat työpaikoilla niin naiset kuin miehet, sillä 39 % naisista ja 55 % miehistä ei kertonut työpaikallaan kokemastaan häirinnästä. Kyselyn mukaan näyttäisi siltä, että miehet vaikenevat häirinnästä naisia enemmän.

Jytyn jäsenkysely häirinnästä työpaikoilla

  • Häirintäkysely toteutettiin marraskuussa 2017.

  • Kyselyyn vastasi 2 449 Jytyn jäsentä, joista naisia oli 90 % ja miehiä 10 %.

  • Pääosa 87 % vastaajista työskenteli kuntasektorilla (kunta, kuntayhtymä tai kunnan omistama osakeyhtiö) kaikkialla Suomessa.

  • 91,5 % työskenteli työntekijänä tai viranhaltijana, 8,5 % esimiehenä tai johtajana.

  • Vastanneista merkittävin osa tekee sihteeri- ja hallintotyötä 44 %

Liite: Häirintäkyselyn avoimia vastauksia (pdf)

Lisätietoja kyselystä ja tuloksista: Hanna Koskenheimo, Jytyn työmarkkina-asiamies, puh. 040 753 2025, hanna.koskenheimo@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 %. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n neljänneksi suurin jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.


* Häirinnällä tarkoitetaan (Tasa-arvovaltuutetun mukaan):

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.