Jyty: Valinnanvapautta lisää vanhempainvapaisiin

24.11.2016

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä sukupuolten tasa-arvo työelämässä ovat tärkeitä arvoja ja tavoitteita, joita on tuettava mm. uudistamalla nykyistä vanhempainvapaajärjestelmää, korosti Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki torstaina 25.11. Jytyn liittovaltuuston kokouksessa Helsingissä.

Jytyn puheenjohtajaksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi edelleen jatkamaan valitun Pihlajamäen mukaan vanhempainvapaajärjestelmän kehittämisen tavoitteena tulee olla ennen muuta lasten hyvinvoinnin turvaaminen, mutta samalla myös vanhempainvapaiden nykyistä tasaisempi jakaminen niin, että uudistus edistäisi mm. naisten työmarkkina-asemaa, uralla etenemistä ja palkkatasa-arvoa.

"On tärkeää huomata, että työvuosien lisääntyminen vaikuttaa naisille kertyvään eläkkeeseen. Nykyinen tilanne, jossa naiset ovat käyttäneet pääosan vanhempainvapaista, on ollut yksi syy siihen, että naisten euro on ollut 80 senttiä. Palkkaeroa on perusteltu juuri sillä, että naiset ovat olleet poissa työelämästä vanhempainvapaiden vuoksi. Esimerkiksi vuonna 2015 kaikista korvatuista vanhempainvapaista äidit käyttivät Suomessa 90,3 prosenttia ja isät 9,7 prosenttia", Pihlajamäki painottaa.

Nykyisin vanhempainvapaa kestä 158 päivää, jonka aikana kotiin jäävälle vanhemmalle maksetaan tulosidonnaista vanhempainrahaa. Ennen vanhempainvapaata on 105 arkipäivän äitiysvapaa, ja isyysvapaa kestää 1-54 arkipäivää. Vanhemmat saavat itse päättää, kumpi heistä jää vanhempainvapaalle. Hoitovapaalle on myös mahdollista jäädä siihen asti kun lapsi täyttää kolme vuotta.

Harkittava vanhempainvapaajärjestelmä voisi olla Pihlajamäen mukaan esimerkiksi 6+6+6 -malli. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että sekä äidin ja isän vanhempainvapaa kestäisi molemmilla kuusi kuukautta eli yhteensä vuoden eri aikaan pidettynä ja jaettava osuus olisi kuusi kuukautta, esim. isällä 6+3.

Pihlajamäki korostaa, että vanhemmille nimetyissä vapaakiintiöissä ei olisi kysymys pakosta vaan valinnanvapauden lisäämisen mahdollisuudesta. Isät voisivat 6+6+6 –mallissakin valita lyhyemmän vanhempainvapaakauden tai pelkän isyysvapaan pitämisen. "Naisten mahdollisuus olla kotona lasten kanssa ei myöskään heikkenisi nykyjärjestelmään verrattuna. Itseasiassa se jopa kasvaisi, jos äiti käyttäisi oman kuuden kuukauden jaksonsa sekä yhteisen kuuden kuukauden jakson."

"Mielestäni isiä on kannustettava pitämään aiempaa enemmän vanhempainvapaita ja sitä kautta isien suhdetta lapsiin olisi mahdollista vahvistaa. On selvää, että perhevapaiden tasaisempi jakaminen merkitsisi myös vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten, niin suorien kuin epäsuorien, tasaisempaa jakautumista naisvaltaisille ja miesvaltaisille aloille. Tämä edistäisi näin ollen myös työpaikkojen tasa-arvoa. Tehtyjen alustavien laskelmien mukaan uusi järjestelmä nostaisi vanhempainvapaista aiheutuvia kustannuksia nykytasosta noin 1,5-kertaisiksi. Tämä sillä oletuksella, että isät käyttävät vapaata yhtä aktiivisesti kuin muissa Pohjoismaissa eli hieman vajaan kolmanneksen vanhempainvapaapäivistä ja korvaustaso nostettaisiin nykyisestä 70-75 prosentista 80 prosenttiin ansiotulosta."

Pihlajamäen mukaan päävastuu vanhempainvapaan kustannusten kattamisessa tulisi olla jatkossakin työnantajilla. "Mikäli vanhemmuuden kustannuksia haluttaisiin tasata edelleen kaikkien työnantajien kesken, harkittavana vaihtoehtona olisi perustaa vanhempainvakuutusjärjestelmä. Siitä korvattaisiin työantajien kustannukset, maksettaisiin työntekijöiden vanhempainpäivärahat ja siihen koottaisiin kaikki työantajille maksettavat tasauksen muodot."

Pihlajamäki huomauttaa, että lapsilla on oikeus molempien vanhempien hoivaan. "Valitettavasti nykyisellä järjestelmällä naisten heikompi asema työelämässä ei poistu tai edes parane niin kauan kuin vanhemmuus on työelämässä vain naisiin liitettävä asia. "

"Viime aikoina suomalaisille on myyty ns. valinnanvapautta sote-palveluissa.  Jos johonkin, niin vanhempainvapaajärjestelmän uudistamiseen, valinnanvapauden laajentamista tarvittaisiin. Nykyisin määräaikaisten työsuhteiden yleistyessä naisten työelämän ongelmat ovat ikävä kyllä kärjistyneet aiempaa enemmän. Työnjaon pitkä historia on vahvasti lukkiutunut tilanteeseen, jossa vanhempainvapaa on tulkittu äidille kuuluvaksi."

Lisätietoja: Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.