Hallitus täsmentää valinnanvapauslakia

21.12.2017

Hallitus on käynyt läpi valinnanvapauslakiluonnoksesta saatuja lausuntoja ja sopinut keskeisistä täsmennyksistä lausunnoissa nostettuihin huolenaiheisiin. Lausuntoja saatiin määräajassa 703. Muutoksia tulee kohtiin, joihin on lausuntokierroksella ja asiantuntijakuulemisissa kiinnitetty erityisesti huomiota.

Peruspalveluissa toteutuu aiempien esitysten mukainen laaja valinnanvapaus. Lausunnoissa nousi erityisenä huolena asiakassetelin velvoittavuus erikoissairaanhoidossa. Tätä hallitus on tänään täsmentänyt. Maakunnat saavat myös paremman mahdollisuuden määritellä sote-keskusten työtä tukevien erikoisalojen valikoimaa.

Asiakassetelin velvoittavuus ei koskisi erikoissairaanhoitoa

Säännöksiä asiakasseteleistä (24 §) täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä. Asiakassetelin velvoittavuus ei enää koske erikoissairaanhoidon palveluita. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin.

Maakunta päättää väestön palvelutarpeen perusteella, mitä erikoisalojen palveluja sote-keskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin sisältyy (18 §). Jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on oltava muita kuin yleislääketieteen alaan kuuluvia palveluita lisäksi vähintään kahdelta lääketieteen erikoisalalta.  Maakuntien päätöksenteossa on tällöin otettava huomioon maakunnan tai sen tietyn alueen asukkaiden palvelutarve ja palveluketjujen toimivuus sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus maakunnassa.
 
Hallitus on sopinut, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan muun muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut on yhteensovitettava toimiviksi palvelu- ja hoitokokonaisuuksiksi.
 
Lausuntopalautteen osalta muiden pykälien virkamiesvalmistelu jatkuu. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle viimeistään maaliskuun 2018 alussa. Koko sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuus hyväksytään eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 loppuun mennessä.

Lue lisää STM:n tiedotteista:


Lue myös Jytyn antama lausunto valinnanvapauslaista (pdf)