Jyty: Nuorisotyö yhteiskunnallisesti arvokasta – työn vaativuus huomioitava palkkauksessa

15.4.2015

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäen mukaan nuorisotyön tuloksia tarkastellaan usein vain määrällisillä mittareilla, kuten nuorten työllisyysasteella. Nuorisotyö on suurelta osin kuitenkin paljon muuta. Usein vähälle huomiolle jää se pitkäjänteinen ja tärkeä työ, joka ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä ja tukee nuorten itsenäistymistä ja kasvua.

Ennen kaikkea yhteiskunnallisesti arvokasta nuorisotyötä ja sen tekijöitä tulee arvostaa. Tämän tulee näkyä ensinnäkin niin, että työsuhteen perusasiat ovat kunnossa: työ on vakituista ja palkkaus vastaa työn vaativuutta.

Pihlajamäen mukaan kunnan nuorisosektorin tehtävissä olevien palkkausmääräyksiin on tulossa muutoksia, kun kulttuuri- ja vapaa-aikahenkilöstön palkkahinnoitteluliite muuttuu 1.7.2015 lukien.

Tämä tarkoittaa sitä, että käyttöön tulevat aiemman yhden palkkahinnoittelukohdan sijaan erilliset hinnoittelukohdat ammattitehtäville, vaativille ammattitehtäville ja esimiestehtäville. Lisäksi peruspalvelutehtävillä on oma hinnoittelukohtansa. Myös hinnoittelukohtien vähimmäispalkat nousevat.

Jytyn puheenjohtaja vaatii, että tehtävän vaativuus tullaan huomioimaan aiempaa paremmin työntekijän palkassa. Lisäksi tehtävien vaativuuden arviointiprosessi tulee käydä läpi perusteellisesti henkilöstön kanssa ja tehtävät tulee sijoittaa uudelleen hinnoitteluryhmien mukaan.  

Rahoituksen epävarmuus ei ole peruste määräaikaisuudelle

Maija Pihlajamäen mukaan nuorisotyö onnistuu parhaiten eri osapuolten monialaisella yhteistyöllä. Hyvänä esimerkkinä tästä on etsivä nuorisotyö, joka on vähitellen vakiinnuttanut paikkansa kunnallisen nuorisotyön tärkeänä osa-alueena.

– Etsivän nuorisotyön tekijät ovat valitettavan usein määräaikaisessa työsuhteessa, jota perustellaan rahoituksen epävarmuudella, sanoo Pihlajamäki. Jytyn puheenjohtaja muistuttaa työnantajia siitä, että rahoituksen epävarmuus ei ole työsopimuslain mukaan riittävä peruste työn määräaikaisuudelle silloin, kun tehtävä työ on muodostunut käytännössä pysyväksi osaksi kunnan toimintaa.

Vuodelta 2006 peräisin olevan nuorisolain mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Nuorisolakia ollaan nyt uudistamassa.  

Etsivässä nuorisotyössä onnistuminen vaatii toimivia yhteistyöverkostoja ja tiedonvaihtokanavia eri hallinnonalojen välillä. Työssä tarvitaan yhtä lailla osaavia ja motivoituneita nuorisotyöntekijöitä, joiden työtä arvostetaan.

Jyty on mukana Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssin nuorisotyöpäivillä Seinäjoella 15.–16.4.2015.

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 62 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.