Jytyn pj. Maija Pihlajamäki Tampereella: Palvelujen tehostamisen vauhdissa työelämän laadusta pidettävä huolta

8.9.2018

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn perinteiset liikunnalliset syyspäivät Tampereella lauantaina 8.9. avanneen liiton puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan hyvinvointiyhteiskuntamme luo nahkaansa uudelleen väestön ikääntymisen, henkilöstön eläköitymisen ja mm. kuntatyöpaikoilla meneillään olevien uudistushankkeiden paineessa.

Palvelujen tehostamisen ja henkilöstövähennysten vauhdissa ei etenkään julkisella sektorilla ole pystytty pitämään Pihlajamäen mukaan riittävästi huolta hyvästä työelämän laadusta ja johtajuudesta.

”Jos mistä niin arvokeskustelua ja tekoja työhyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan nykyisessä muutostilanteessa. Paljon puhutaan huolehtivasta ja sitä kautta paremmasta työelämästä, mutta kaivattu arvokeskustelu aiheesta ei ole kuitenkaan vielä riittävästi saanut tuulta alleen", Pihlajamäki korostaa.

Tärkeintä jatkon kannalta on Pihlajamäen mielestä se, että suomalaisilla on paitsi työtä niin myös kykyä tehdä sitä.

”Johtamis- ja lähiesimiestaidot nousevat tällöin ratkaisevaan asemaan. Ne sanelevat sen, kuinka pitkään työssä nykyisten työnelämän murrosten keskellä viihdytään. Uskon, että kun työhyvinvointia lisätään, myös paljon puhuttu työn tuloksellisuus kasvaa.”

Pihlajamäen mukaan Suomessa tarvitaan asennemuutosta erityisesti ikääntyneitä kohtaan ja työtekijän mahdollisuutta paremmin vaikuttaa omaan työhönsä.

"Tarvitsemme työaikajoustoja niin että työ joustaisi eikä aina työntekijä. Sekä sopivin väliajoin lisäkoulutusta. Jos ikääntyvä henkilö ei saa esimieheltään tukea, työstä tulee pakkopullaa, joka ei enää houkuta. Työuran loppupäässä tarvitaan myös mahdollisuutta tehdä yhä enenevässä määrin osa-aikatyötä", Pihlajamäki linjaa.

”Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on pelkistäen sanottuna työnantajien ja työntekijöiden yhteistyötä. Mutta vaikka työnantaja kuinka tarjoaisi erilaisia mahdollisuuksia työntekijöidensä fyysisen ja henkisen toimintakyvyn edistämiseen, itse kunkin tulee luonnollisesti ottaa viime kädessä vastuu omasta elämästään ja halustaan hoitaa kuntoaan. Siinä mm. omaehtoisen halun liikkua tulee olla kaiken lähtökohtana. Työpaikka voi vain omalta osaltaan luoda lisäpuitteita liikkumisen kannustamiseen, vaikkapa esimerkiksi liikuntaseteleillä. ”

Pihlajamäen mielestä henkilöstön hyvinvointia kannattaa tukea, sillä hyvinvoiva henkilöstö on työorganisaatiolle kilpailuvaltti.

”Omasta kokemuksesta tiedän, että liikunta vahvistaa ihmisen fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja. Säännöllinen liikkuminen näkyy sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi työkyvyn paranemisena ja laadukkaampina elinvuosina. Iän myötä hyvän kunnon merkitys lisääntyy ja on yksi keskeinen tekijä hyville eläkevuosille. Liikkuminen auttaa rentoutumisessa ja työstressin hallinnassa, vähentää unettomuutta ja parantaa itsetuntoa sekä elämänhallintaa”, Pihlajamäki luettelee.

Lisätiedot medialle: pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537756

* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 %. Jyty on Suomen vanhin kunta-alan ammattiliitto ja STTK:n neljänneksi suurin jäsenliitto. Jyty viettää kuluneen vuoden aikana 100-vuotisjuhlavuottaan.