Jytyn liittovaltuusto piti jäsenmaksut ennallaan

30.11.2018

Jytyn liittovaltuusto kokoontui liiton 100-vuotisjuhlavuoden huipennuksena sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsinkiin 29.-30.11. Valtuusto päätti pitää yhtenäisen prosentuaalisen jäsenmaksun ennallaan 1,32 %:ssa sekä korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneilla yhdistyksillä 1,40 %:ssa ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joihin sisältyy myös työttömyyskassan osuus. Yhdistyksille palautettava jäsenmaksuosuus on 20 %. Kuluvana vuonna korotetun jäsenmaksun yhdistyksiä oli vain kahdeksan reilusta 200 Jyty-yhdistyksestä. Työttömyyskassan jäsenmaksu aleni 2,40 eurolla 92,40 euroon. Jäsenmaksun liiton osuus on sama kuin aiemmin eli 1,056 %.

Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin viisi euroa kuukaudelta, joka peritään kaikilta muilta työvoimajäseniltä vapaajäseniä ja varusmies- tai siviilipalveluksessa olevia lukuunottamatta. Euromääräisestä viiden euron jäsenmaksusta yhdistyksille palautetaan yksi euro kuukaudelta eli 20 %.

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat prosentuaalisen jäsenmaksun sijaan henkilöt, jotka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta.

Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli vähintään 36 euroa vuodessa. Opiskelijamaksu yhdistykselle on kolme euroa kuukaudessa eli 36 euroa vuodessa.

Sopimusneuvotteluja

Liittovaltuusto hyväksyi kokouksessa liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteluineen vuodelle 2019. Liittovaltuusto hyväksyi myös Jyty 100- yhteiskuntavastuuhankkeen. Lue lisää hankkeesta tästä linkistä: http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty_lahjoittaa_100000_euroa_nuorten_tyollistamiseen.aspx?

Toimintasuunnitelman mukaan edunvalvonnan toiminnan painopisteinä vuonna 2019 ovat jo vuoden 2018 puolella käynnistyneet sopimusneuvottelut. Jytyn suurimman sektorin eli kunta-alan osalta sopimuskausi päättyy 31.3.2020, ja pääsääntöisesti muiden sopimusalojen sopimukset vuoden 2020 alkukuukausina.

Toinen merkittävä edunvalvonnan painopistealue on sote- ja maakuntauudistus. Noin puolella Jytyn jäsenistöstä kuntasektorilla työnantaja tulee vaihtumaan tai on jo vaihtunut.

Edunvalvonnassa seurataan aktiivisesti henkilöstön mahdollista siirtymistä yksityisten sopimusalojen piiriin. Myös paikallinen sopiminen tulee jatkossa lisääntymään, joka vaatii paikallisten toimijoiden ja edunvalvontaosaston tiivistä yhteistyötä. Edunvalvontaosasto on myös mukana kehittämässä ja laatimassa ohjeistusta ja suunnitelmia, jotka edesauttavat työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Yksityissektorilla Jytyn ja Palvelualojen työnantajien välisten työehtosopimusten ns. optiovuoden toteutuminen edellyttää, että vuoden 2020 palkankorotuksista neuvotellaan ja sovitaan syksyn 2019 aikana. Mikäli sopimuksiin ei päästä määräajoissa, kyseessä olevat työehtosopimukset irtisanotaan loka-marraskuussa 2019.

Aluetoimintaa kehitetään

Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestö- ja aluetoiminnan tavoitteena on tukea, ohjata ja kehittää yhdistysten ja aktiivien toimintaa. Tavoitteeseen päästään paikallista edunvalvontaa tukevalla monipuolisella alue- ja paikallistoiminnalla.

Vuoden 2019 aikana uusi luottamusmieskausi vuosille 2019-2020 käynnistyy. Mm. uudet luottamusmiehet koulutetaan kevään ja syksyn 2019 aikana Jytyn organisoimien LM1- ja LM2-koulutuksien kautta eri puolilla Suomea.

Neuvottelutoiminnan tukitoimiin valmistaudutaan kouluttamalla työtaisteluohjeen mukaisten pääpainopistepaikkakuntien luottamusmiehet ja järjestöaktiivit.

Vuonna 2019 Jytyn jäsenhankinnan painopiste on edelleen työpaikkakäynneissä ja alueellisissa tapahtumissa. Tavoitteena on uuden aktiivisen toimintakulttuurin omaksuminen paikallistasolla lähestyttäessä nykyisiä ja potentiaalisia jäseniä. Aktivoinnin erityisenä kohteena ovat nuoret. Myös opiskelijatoiminnan uudelleenarviointia ja jatkokehittämistä tehdään vuoden 2019 aikana.

Jytyssä otetaan vuonna 2019 käyttöön uusi jäsenyyden suosittelujärjestelmä, sillä uusi ja aktiivinen toimintakulttuuri on osa jäsenhankintaa.
Messu- ja ammattialatapahtumiin osallistutaan vuoden 2019 aikana resurssien mukaan. Oppilaitoksissa tapahtuvia Jyty-agenttien (koulutiedottajien) kouluttamista ja aktivointia jatketaan aiempien vuosien hyvien kokemusten pohjalta. Myös Jytyn ammattialatoimintaa jatketaan ja kehitetään järjestö-, koulutus- ja edunvalvontaosastojen välisenä yhteistyönä.

Toukokuussa 2019 järjestetään valtakunnallinen laivaristeily, johon yhdistetään aluetapaamiset, alueiden yhdistyspäivät ja mahdollisuuksien mukaan ammattiala- yms. tapahtumia. Risteilystä tarkempaa tietoa tammikuussa.

Älypuhelimissa toimiva Jytyn mobiilijäsenkorttisovellus otetaan testikäyttöön rajatulle kohderyhmälle vuoden 2019 aikana, ja sen sisältöä kehitetään toimintavuoden aikana. Tarkoituksena on, että sähköinen jäsenkortti otetaan käyttöön vanhanmallisen jäsenkortin rinnalle vuoden 2020 alusta alkaen. Tavoitteena on, että sovellus toimii tuolloin myös sähköisenä jäsenkorttina.

Laadukasta koulutusta

Jytyn koulutuksen tuottama laadukas ja oikea-aikainen kouluttaminen, tiedottaminen ja neuvonta ovat tärkeä osa yhdistysten ja aktiivien järjestö- ja edunvalvontatyön sekä yhteiskuntavaikuttamisen tukemista.

Liitto tarjoaa jytyläisten luottamusmiesten tueksi perusopintoja, täydennyskoulutusta ja neuvottelupäiviä. Luottamusmieskauden alkaessa lm-koulutuksen painopisteenä on saada uudet luottamusmiehet luottamusmieskoulutuksen pariin perehtymään tehtäviinsä.

Luottamusmiesten täydennyskoulutukseen tarjotaan ajankohtaisista aiheista teemakoulutuksia sekä jatko-opintoja työmarkkina- ja työsuojelukonsulttitutkinnon suorittamiseen.

Jytyn koulutus tarjoaa aktiivisesti yhteistyökumppaneiden tuottamaa koulutusta henkilöstöedustajille.

Jyty uudistaa myös järjestökoulutuksen kokonaisuuden, jolla kehitetään toimijoiden yhdistystoiminnassa tarvitsemia tietoja ja taitoja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Alueellisilla työhyvinvointipäivillä Jytyn koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenten työssä jaksamista työkykyyn ja terveyteen painottuvilla ohjelmilla. Jyty tukee myös jäsenten työmarkkinakelpoisuutta tarjoamalla Helsingin aikuisopiston kanssa jäsenhintaisia avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa.

Enemmän irti Jytystä -koulutuksella tuetaan uusien aktiivien perehdyttämistä liiton toimintaan.

Osana liiton ammattialatoimintaa jäsenistölle järjestetään ammatillisia opintopäiviä. Niiden tarkoituksena on ammattialatoiminnan vahvistaminen ja ylläpitää sekä kehittää ammatissa vaadittavaa osaamista.

Liitto osallistuu ja vaikuttaa jäsenistön koulutukseen liittyviin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin STTK:n, sidosryhmien ja lausuntojen kautta siten, että muutokset olisivat jäsenten etujen mukaisia.

Jytyn koulutus tuottaa yhdistyksille opastusvideoita ja alueellista koulutusta, jossa perehdytään uuteen jäsenrekisteriohjelmaan. Koulutusten kohderyhmänä ovat kaikki aktiivit, jotka käyttävät tehtävässään jäsentietoja tavoitteena jäsentietojen hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa.
Liiton talous- ja tietohallinto vastaa liiton taloudesta. Se on kiinteästi mukana tukemassa jäsenpalvelujärjestelmän käyttöä ja kehittämistä.

Jytyn ja Jytyn tukirahaston sijoituksia pääosiltaan hoitaa päivitetyn sijoitussuunnitelman mukaisesti kaksi salkunhoitajaa täydellä valtakirjalla.

Sote-neuvotteluviestinää

Toimintavuoden tärkeitä painopisteitä viestinnällisestä näkökulmasta ovat mm. sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluista viestiminen ja valmistautuminen vuoden 2020 alkupuolella voimaan astuvien uusien työehtosopimusten neuvottelukierrokseen (lisäksi maakuntien sote-tes) jo syksyllä 2019.

Talousarvioon liittyvänä asiana Jyty-kalentereista päätettiin luopua 2020 alkaen mm. sen seurauksena, että kalenterien tilausmäärät ovat pudonneet vuosi vuodelta, kun tilalle ovat tulleet mm. kännyköissä olevat sähköiset kalenterit ja samaan aikaan paperisten kalenterien kustannukset ovat nousseet.

Aluetason viestintä- ja somekoulutuksella edistetään yhdistysaktiivien sisäistä jäsenviestintäosaamista ja vuorovaikutustaitoja sekä ns. ulkoisen viestinnän mediavaikuttamista.