Hallitus täydentää sote-esitystä perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta

29.6.2017

Perustuslakivaliokunta: maakuntien sote-palveluiden yhtiöittämisvelvollisuudesta luovuttava


​Perustuslakivaliokunnan lausunto maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamisesta on valmistunut.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan arvioinut, toteuttavatko hallituksen ehdotukset perustuslaissa säädetyn julkisen vallan velvollisuuden turvata jokaiselle yhdenvertaisesti riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä, että sote-palveluiden järjestämisvastuu siirrettäisiin yksittäisiä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi. Valiokunta suhtautuu myönteisesti myös asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien laajentamiseen.

Hallituksen esitys ei kuitenkaan turvaa kaikissa tilanteissa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti kaikille. Hallituksen esittämä maakunnan velvollisuus yhtiöittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on perustuslain vastainen. Valiokunnan mielestä perustuslaki edellyttää, että maakunta voi myös itse tuottaa sote-palveluja. Julkisella vallalla tulee olla omalla tuotannollaan tosiasialliset mahdollisuudet turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut tilanteessa, jossa palvelutuotantoa ei markkinaperusteisesti synny.

Valiokunta pitää lisäksi uuden palvelujärjestelmän käyttöönottoaikataulua epärealistisena ja peruspalvelut vaarantavana. Valinnanvapausjärjestelmä tulee ottaa käyttöön hallitusti ja niin, että uudistuksen voimaantuloa porrastetaan.

Lisäksi hallituksen esityksessä on esitetty yksityistettäväksi suuri määrä julkisia tehtäviä sellaisella tavalla, että perustuslain asettamat vaatimukset koskien julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle eivät täyty.

Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistus saadaan lausunnossa esitetyin korjauksin tai muutoin perustuslainmukaisella tavalla toteutettua.

Perustuslakivaliokunta pitää maakuntahallintoa koskevia lakiehdotuksia hyväksyttävinä. Perustuslaki ei estä säätämästä uudesta hallinnon tasosta ja siirtämästä kuntien tehtäviä maakunnille.

Lue lisää: http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Sote-palvelujen-pakkoyhti%C3%B6itt%C3%A4minen-kaatui-perustuslakiin,-sote-uudistus-voi-nyt-viiv%C3%A4sty%C3%A4.aspx

Reformiministerityöryhmän kommentit perustuslakivaliokunnan lausunnosta:

(LAUSUNTO VERKOSSA:  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_26+2017.aspx )

* Hallitus perehtyy perustuslakivaliokunnan lausuntoon huolellisesti ja valmistautuu viivytyksettä tekemään perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset täydentävällä hallituksen esityksellä.

* Sote-uudistustyötä jatketaan määrätietoisesti. Uudistus on välttämätön toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi yhdenvertaisella tavalla sekä julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämiseksi.

* Hallitus toteuttaa sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuutena 1.1.2019 lukien. Valinnanvapaus kuuluu tähän kokonaisuuteen.

* Hallitus kiinnittää huomiota siihen, että perustuslakivaliokunta ei pidä sote-uudistuksen peruspilareita maakunnallisesta järjestämisestä, rahoituksesta tai valinnanvapaudesta peruslähtökohdiltaan ongelmallisena. Sama koskee valinnanvapauden toteuttamisen keinoja, joita ovat sosiaali- ja terveyskeskukset, suunhoidon yksiköt, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti.

* Valinnanvapaus on olennainen osa modernia sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Se vahvistaa palveluiden käyttäjän asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä vahvistaa ja uudistaa perustason palveluita. Toimivat perustason palvelut antavat parhaimmat mahdollisuudet huolehtia yhdenvertaisuudesta sekä saada oikea-aikaisilla palveluilla ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla aikaan säästöjä.

* Perustuslakivaliokunta päätyi yhtiöittämisvelvollisuudessa toisenlaiseen kokonaisarvioon kuin hallitus ja valtioneuvoston käyttämät asiantuntijat. Hallitukselle yhtiöittäminen ei ollut tavoite, vaan keino joustavaan ja tehokkaaseen toimintaan sekä kilpailuneutraliteetin ja unionin kilpailuoikeuden soveltamisen varmistamiseen. Kilpailuneutraliteetin toteuttamista pohditaan jatkovalmistelussa.

* Yhtiöittäminen ei ole välttämätön edellytys valinnanvapausmallin toteuttamiselle.

* Perustuslakivaliokunta toteaa valinnanvapausmallin toimeenpanoa koskevan lisäajan välttämättömyyden. Hallitus tulee jatkovalmistelussa analysoimaan lisäaikatarpeet ja miten yhtiöittämisvelvollisuuden poistaminen vaikuttaa siihen.

* Valinnanvapauden kokeiluja ja pilottihankkeita viedään eteenpäin. Perustan näille antaa nykyinen lainsäädäntö ja valinnanvapauspilottia koskeviin säännöksiin tehdään tarvittavat korjaukset.

* Hallitus huolehtii jatkovalmistelussa kunnallisen itsehallinnon ja kuntien rahoitusperiaatteen turvaamisesta omaisuusjärjestelyissä. Samoin jatkovalmistelusssa huolehditaan sääntelyn täsmällisyydestä ja hyvän hallinnon kattavasta toteuttamisesta.

* On tärkeää, että lainsäädännön valmistelu sekä toimeenpanon valmistelu maakunnissa ja valtakunnallisesti tehtävä valmistelu jatkuu keskeytyksettä. Reformiministerityöryhmä jatkaa välittömästi perustuslakivaliokunnan lausunnon analysointia ja tarvittavien korjausten valmistelua. Valtioneuvosto on eduskunnan kanssa vuoropuhelussa jatkotyöstä.

Lisätietoja: perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, p. 0295 163 535, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, p. 0295 530 256, sisäministeri Paula Risikko, p. 0295 418 801, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, p. 0295 163 525 sekä alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 0295 163 012