Sihteeri- hallinto ja ICT-alan ammatilliset opintopäivät

29.2.-1.3.2020
Solo Sokos hoteli Ilves Tampere
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 2.2.2020
Koulutuksen tyyppi: Ammatilliset opintopäivät


Kurssin sisältö ja ohjelma

Sihteeri,- hallinto,- ja ict alan opintopäivät ovat ammatillinen kohtaamispaikka, joka tarjoaa tuoretta tietoa, uusia näkökulmia ja painavia puheenvuoroja rentoa yhdessäoloa unohtamatta.

Tervetuloa mukaan kehittämään osaamista, viihtymään ja verkostoitumaan! Tämän vuoden päivillä käydään läpi lainsäädännön uudistukset, paneudutaan toimistotyön, asiakaspalvelun ja viestinnän kiemuroihin sekä pohditaan osaamisen ja  työhyvinvoinnin merkitystä. 

Oman alan opintopäivät tarjoavat erinomaisen tilaisuuden uusien tietojen ja näkökulmien saamiseen, ideoiden kehittelyyn ja testaamisen sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Pääset syventymään tehtäväsi ytimeen ja oman työroolisi kehittämiseen.

Työelämä vaatii erikoistumista ja kohtelee armottomasti paikallaan pysyviä. Tulevaisuuden ammattilaiset ovat moniosaajia, asiantuntijoita, taitavia pelinrakentajia ja viestijöitä. Jytyn opintopäivät tiivistää teemat kahteen tehokkaaseen päivään!

Työhön kuuluu uuden tiedon ja muutoksen omaksumista, hallintaa ja soveltamista sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Koska työ vaatii hyvää koordinointikykyä, stressinsietoa, oma-aloitteisuutta sekä tieto- ja viestintätekniikan hallintaa niin koulutuksessamme keskitymme juuri sihteeri ja hallintotyön ammattilaisten työhön, hyvinvointiin sekä ajankohtaisiin asioihin. 

Opintopäivät tarjoavat tilaisuuden kuulla ja keskustella työelämän ajankohtaisista asioista sekä omaan työhön liittyvistä hyvistä käytännöistä kollegoiden kanssa.

Dosentti Ulla Tiililä opastaa keskustelevalla luennollaan kielenhuollossa kapulakielestä selkeyteen. Hän on toiminut Kotuksessa kouluttajana, luennoitsijana ja tutkijana 1990-luvun alusta lähtien. Hän on erikoistunut julkishallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kieleen ja kirjoittamiseen. Tuuli Tarukannel tulee hallintoakatemiasta kertomaan toimisto- ja sihteerityön tilanteita julkisuuslain näkökulmasta. Sikke Leinikki TJS-opintokeskuksesta tuo näkökulmaa asiakaskohtaamisiin.

Minna Huotilainen on suomalainen professori ja aivotutkija. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri, tekniikan tohtori ja kognitiotieteen dosentti ja kasvatustieteen professori.Mitkä ovat aivotutkijan vinkit hyvinvoivaan ja aikaansaavaan työelämään. aivot muovautuvat sen mukaan, minkälaisia päätöksiä teemme joka päivä. Kiire, stressi ja toistuvat keskeytykset voivat pahimmillaan johtaa tarkkaavaisuushäiriöön. Minna on tutkinut paljon työelämää, ja esimerkiksi keskeytysten vaikutuksia arkeen, yhdistäen kongnitiotiedettä, kasvatustiedettä ja psykologiaa.


Osallistumisoikeus ja vahvistus paikasta

Opintopäivät ovat suunnattu kaikille Jytyn sihteeri-, hallinto- ja ICT alan työntehtävissä toimiville jäsenille. Mikäli tilaa on, voidaan mukaan ottaa myös ei Jytyn jäseniä, mutta tällöin osallistumismaksu on 200€ korkeampi.
  • ​​

Erilliset saunat miehille ja naisille sijaitsevat -1 kerroksessa, aivan kuntosalin vieres

Kustannukset ja matkustaminen

Jos olet kiinnostunut osallistumaan opintopäiville, ota yhteyttä yhdistyksesi kouluvastaavaan ja sovi kurssikustannuksista. Jyty suosittelee, että yhdistys maksaa kurssipaketin kokonaan tai omavastuuosuudella. 

Kurssipaketti sisältäen opintopäivien ohjelman, ruokailut ja majoituksen 2 henkilön huoneessa maksaa 199,00 €. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 51,50 €. 
Kurssipaketti ilman majoitusta ja illallista maksaa 94,00 €.

Työnantajalta kannattaa tiedustella palkallista vapaata koulutusta varten sekä osallistumista kurssikustannuksiin. Mikäli työnantaja tai muu kuin yhdistys maksaa kurssimaksun, tällöin yhteys yhdistykseen ei ole välttämätöntä. Työnantajalla on oikeus hakea koulutuksesta koulutusvähennystä, mikäli työnantaja laskee opintopäivät työajaksi.

Liitto maksaa osallistujan matkakustannukset edullisimman matkustustavan mukaan Jytyn  koulutuksen matkustusohjeen mukaan.

Lisätietoja

Kurssin käytännön järjestelyistä lisätietoja antaa koulutussihteeri Pia Kiviniemi, puhelin 020 789 3727 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi  

Ohjelmasta lisätietoja antaa kehitysjohtaja Mika Periaho, puhelin 040 551 2130 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta.

Lisätietoja Jytyn sähköisistä asiointipalveluista ja kirjautumisohjeet

Mikäli et onnistu tekemään sähköistä kurssi-ilmoittautumista, ota yhteyttä koulutussihteeriin.

Opintopäivien paikka

ORIGINAL SOKOS HOTEL ILVES, Hatanpään Valtatie 1, 33100, Tampere

Ta­pah­tu­ma­ta­lo kes­kel­lä elä­mää

Ori­gi­nal Sokos Hotel Ilves on va­lo­voi­mai­nen maa­merk­ki kau­pun­gin kes­ki­pis­tees­sä. Ilves tar­jo­aa vie­rail­leen mo­der­nia ja ylel­lis­tä mu­ka­vuut­ta, sekä ai­to­ja tam­pe­re­lai­sia ko­ke­muk­sia höys­tet­ty­nä läm­min­hen­ki­sel­lä ja sy­dä­mel­li­sel­lä pal­ve­lul­la.

Ilves ei ole vain pe­rin­tei­nen ho­tel­li - se on kan­sain­vä­li­nen ja ai­nut­laa­tui­nen elä­mys­ko­ko­nai­suus, joka vie viih­ty­mi­sen aivan uu­del­le ta­sol­le. Ho­tel­lis­sa on usei­ta ra­vin­to­loi­ta sekä ren­tout­ta­van sau­na­ko­ke­muk­sen tar­joa­va Ilves Spa. Ko­kous­tar­jon­tam­me vie­hät­tää muun­tau­tu­vil­la ti­loil­laan ja mah­dol­lis­taa niin pie­nien work shop­pien kuin iso­jen mes­su­jen­kin jär­jes­tä­mi­sen. Il­vek­seen on help­po tulla. Jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la pää­set muu­ta­man kort­te­lin pää­hän ja omal­la au­tol­la ajat suo­raan ho­tel­lin omaan park­ki­hal­liin.

Il­vek­sen jal­ko­jen juu­reen le­vit­täy­tyy val­ta­va tar­jon­ta os­tos­mah­dol­li­suuk­sia. Si­sä­kaut­ta ho­tel­lis­ta pää­set tu­tus­tu­maan Tam­pe­reen mo­ni­puo­li­sim­paan n.100 lii­ket­tä si­säl­tä­vää Kos­ki­kes­kuk­seen. Lisää shop­pai­li­jan unel­mia löy­tyy Ra­ti­nan kaup­pa­kes­kuk­ses­ta. Il­vek­sen vie­rei­ses­tä Kyt­tä­län kort­te­lis­ta löy­tyy myös mu­ka­via pu­tiik­ke­ja mistä voi na­pa­ta vaik­ka mat­ka­muis­ton tai tu­liai­set ko­tiin vie­mi­sik­si Tam­pe­reen reis­sul­ta.

Tu­le­han viih­ty­mää Man­sen sy­rä­mee Il­vek­see!