Avoimen yliopiston koulutus

Jyty tarjoaa Helsingin aikuisopiston kanssa avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Avoimessa yliopistossa opiskelu antaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia. Avoimen yliopiston opinnot sopivat esimerkiksi ammattitaidon ylläpitämiseen, uuden uran alkuun, eri tieteenaloista kiinnostuneille sekä oppimisen iloa ja oivalluksia etsiville. Opinnot suunnitellaan siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Jyty on yksi aikuisopiston omistajista ja tukee opintoja osallistumalla kustannuksiin.

HUOM. Opintojaksojen tarkemmat suoritustavat, verkkoluentojen ja opintoryhmätyöskentelyn ajankohdat ja tentit yms. on ilmoitettu kunkin koulutuksen kohdalla ja löytyvät helpoiten https://helao.fi/fi/kurssi/110-avoin-yliopisto/ linkin kautta.

Osan opinnoista voi suorittaa etänä, osassa on mukana lähipäiviä. Katso kurssit ja hinnat sekä suoritustavat alla olevista liitteistä ja tekstistä.


Ilmoittautuminen

Varmista paikkasi ilmoittautumalla Helsingin aikuisopiston verkkosivuilla (voit jättää maksu-kohdan tyhjäksi). Ota sen jälkeen yhteyttä sähköpostitse toimisto@helao.fi saadaksesi Jytyn jäsenhinnan.

OPINNOT


TERVEYS JA HYVINVOINTI

Gerontologian perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

500 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 580 €)

Opinnot on suunnattu kaikille vanhenemisesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille.

Opintojaksot:

 • Johdatus gerontologiaan 5 op
 • Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
 • Ikääntyminen murroksessa 5 op
 • Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op
 • Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

Alkamisajankohta: Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen to 14.9. klo 17.15 – 19.45 Helsingin aikuisopistolla

Päättymisajankohta: joulukuu 2018

Suoritustapa ja paikka: monimuoto-opinnot. Opintoihin sisältyy verkkoluento-opetusta (katsotaan kotona), tuutorin ohjaamaa pienryhmäopetusta, verkkokeskusteluja ja opiskelijan itsenäistä opiskelua.

Ohjatut opintoryhmätapaamiset torstaisin Helsingin aikuisopistolla.  

Hoitotieteen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

300 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 360 €)

Opinnot antavat mahdollisuuden tarkastella hoitotyötä tutkitun ja teoriatiedon pohjalta. Opinnot soveltuvat kaikille hoitotieteen kysymyksistä ja hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneille, erityisesti terveydenhuoltoalalla toimiville ja alan tutkinto-opintoja suunnitteleville.

Opintojaksot:

 • Hoidon ja hoitotieteen filosofia 9 op
 • Hoitotieteen teoria 8 op
 • Hoitotieteellinen tutkimusmetodiikka 8 op

Alkamisajankohta: vapaaehtoinen info- ja keskustelutilaisuus 22.8. klo 15-16 verkossa

Päättymisajankohta: toukokuu 2018

Suoritustapa ja paikka: Kirjatentit (syksyllä 2017: 20.9., 18.10., 13.12., Helsingin aikuisopistolla)

Hoitotieteen aineopinnot 35 op

Turun yliopisto

680 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 780 €)

Aineopinnot soveltuvat terveys- ja hoitoalan tehtävissä työskenteleville ammatilliseen kehittymiseen sekä tutkinto-opinnoista kiinnostuneille. Aineopintoihin voi ilmoittautua, kun hoitotieteen perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin tai jos on suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon.

Opintojaksot:

 • Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 7 op
 • Hoitotieteen teoria 1 7 op
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 6 op
 • Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op
 • Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op
 • Tutkielmaseminaari 4 op
 • Tutkielma 6 op

Alkamisajankohta: Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen ke 13.9. klo 17.00 – 19.30, vapaaehtoinen esittelytilaisuus 22.8. klo 15-16 verkossa

Päättymisajankohta: joulukuu 2018

Suoritustapa ja paikka: Monimuoto-opinnot, jotka koostuvat opintomateriaaliin pohjautuvasta itseopiskelusta, tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä, harjoitustöistä sekä luennoista ja tenteistä. Verkkovälitteiset luennot katsottavissa kotona, ohjatut opintoryhmätapaamiset keskiviikkoisin Helsingin aikuisopistolla.

Stressilääketiede 3 op

Turun yliopisto

85 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 100 €)

Opintojaksojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinoina.

Alkamisajankohta: ensimmäinen verkkoluento ma 11.9.

Päättymisajankohta: tentti 15.11.2017 klo 18-21(1. uusinta 17.1.2018)

Suoritustapa ja paikka: Ohjattu verkko-opiskelu: verkkoluennot 18 t, kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus).

Tentti Helsingin aikuisopistolla. 

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op

Itä-Suomen yliopisto

75 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 90 €)

Opintojakso on avain:

 • • työergonomian ja hyvinvoinnin nykytilanteen selvittämiseen
 • • yhteistyön lisäämiseen
 • • työturvallisuuden kehittämiseen
 • • kuormituksen optimoimiseen
 • • työssä jaksamisen edistämiseen
 • • ergonomian parantamiseen

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet –opintojakso on osa ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopintokokonaisuutta (25 op), Ergonettiä. Opinnot on tarkoitettu kaikille työhyvinvoinnista ja ergonomiasta kiinnostuneille, mutta ne sopivat myös ammatillisiksi opinnoiksi erityisesti työsuojelun ja terveydenhuollon tehtävissä toimiville. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Alkamisajankohta: johdanto opiskeluun pe 29.9. klo 17.15 – 19.45 (Aktiivi-instituutti)

Päättymisajankohta: 31.12.2017

Suoritustapa ja paikka: Opiskelu onnistuu joustavasti eri puolilta Suomea, sillä oppimateriaali, oppimistehtävät ja keskustelut sekä tuutorin ohjaus ovat kaikki saatavissa verkko-oppimisympäristö Moodlessa.  

RAVITSEMUSTIETEET

Ravitsemustieteen perusteet 15 op

Helsingin yliopisto

600 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 730 €)

Ravitsemustiede vastaa kysymyksiin kasvun, elämän ylläpidon, lisääntymisen ja terveyden vaatimista ravintoaineista ja niiden määristä. Kemia ja biologia sekä erityisesti biokemia ja fysiologia muodostavat sen pohjan, jolla selvitetään ravinnon osuutta eri elintoiminnoissa. Ravitsemustieteen tavoitteena on tutkia ja opettaa ihmisen ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä perustieteistä käytännön sovelluksiin. Ravitsemustieteen opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään ravitsemustieteellistä osaamista tai jotka haluavat syventää tietämystään ravitsemuksen ja terveyden välisistä suhteista.

Alkamisajankohta: orientaatio- ja infotilaisuus ti 12.9. klo 17-18.30 Helsingin aikuisopistolla

Päättymisajankohta: 31.5.2018

Suoritustapa ja paikka: luennot, oppimistehtävät ja tentti. Opiskelun tukena on verkko-oppimisympäristö, johon myös oppimistehtävät palautetaan.  Luennot iltaisin Helsingin aikuisopistolla.

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op

Itä-Suomen yliopisto

315 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 490 €)

Perusopinnot 30 op koostuvat kuudesta opintojaksosta, joissa opetuksen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaalija terveydenhuollon toimintaympäristössä.

Opintojaksot:

 • Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin 5 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
 • Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
 • Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Alkamisajankohta: Johdanto opiskeluun to 7.9. klo 17-19 Helsingin aikuisopistolla

Päättymisajankohta: 31.12.2018

Suoritustapa ja paikka: Opiskelu onnistuu joustavasti eri puolilta Suomea, sillä asiantuntijaluennot, oppimistehtävät ja keskustelut ovat kaikki verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

KASVATUSTIETEET

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

440 € Jytyn Jäsenille (Normaalihinta 495 €)

Opinnoissa perehdyt monipuolisesti aikuisen oppimiseen ja aikuiskoulutuksen kysymyksiin. Tavoitteena on ymmärtää aikuista oppijana, koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä koulutuksen ja työelämän suhdetta. Opinnot soveltuvat kaikille aikuisen oppimisesta ja ohjaamisesta sekä koulutussuunnittelusta ja -politiikasta kiinnostuneille. Opinnot sopivat mm. aikuiskouluttajille ja -opettajille, henkilöstön kehittäjille ja koulutussuunnittelijoille. Kansalais- ja työväenopistot huomioivat  perusopinnot opettajien palkassa.

Opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
 • Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
 • Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
 • Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
 • Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Alkamisajankohta: Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen ja aloitusohjaus to 21.9. klo 16.45-19.00

Päättymisajankohta: kesäkuu 2018

Suoritustapa ja paikka: tuutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely, verkon kautta välitettävät luennot (katsotaan kotona), työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjalliset tehtävät ja tentit. Opintoryhmätapaamiset Aktiivi-instituutissa, Mikonkatu 8 A, 5. krs, tentit Helsingin aikuisopistolla.

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

380 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 430 €)

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.

Opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
 • Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
 • Kasvatuspsykologia 4 op
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
 • Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Alkamisajankohta: Opintoryhmätapaaminen ja aloitusinfo ke 20.9. klo 16.45-19.00

Päättymisajankohta: Huhtikuu 2018

Suoritustapa ja paikka: tuutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely, verkon kautta välitettävät luennot (katsotaan kotona), työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjalliset tehtävät ja tentit. Opintoryhmätapaamiset osoitteessa Arkadiankatu 28, 2. krs, luokka 204, tentit osoitteessa Töölöntullinkatu 8.

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Turun yliopisto

520 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 580 €)

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintojaksot:

 • Kasvatuksen historia 3 op
 • Kasvatusfilosofia 3 op
 • Kasvatuksen psykologia 4 op
 • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
 • Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
 • Koulutuspolitiikka 6 op
 • Proseminaari 8 op
 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op

Alkamisajankohta: Aloitusohjaus verkkoympäristössä ti 12.9. klo 17.00-18.30

Päättymisajankohta: Kevätlukukausi 2019

Suoritustapa ja paikka: Verkkoluennot, esseet, tentit, tuutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely, kaksi lauantailuentoa Turussa

PSYKOLOGIA

Psykologian perusopintoja 15 op

Turun yliopisto

260 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 300 €)

Tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista. Opinnoissa tutustutaan ihmisen psykologiseen kehitykseen, mielenterveyteen ja sen keskeisiin ongelmiin, erilaisiin käsityksiin persoonallisuudesta ja sen tutkimukseen, kognitiivisiin toimintoihin, ihmisen hermostoon ja sen kehitykseen ja toimintaan (neuropsykologia) sekä psykologian alan tieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.

Opintojaksot:

 • Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
 • Tutkimuksenteon perusteet 5 op
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op

Alkamisajankohta: Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen ti 19.9. klo 17.15-19.45 Aktiivi-instituutti

Päättymisajankohta: 31.5.2018

Suoritustapa ja paikka: verkkoluennot ja –tehtävät. Ohjattu opintoryhmätyöskentely tiistaisin Aktiivi-instituutissa.

OIKEUSTIETEET

Johdatus oikeustieteeseen 2 op

Turun yliopisto

200 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 245 €)

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä  ja eri oikeudenalojen peruskysymyksistä. Kurssi järjestetään vain avoimessa yliopistossa. Ennen muille oikeustieteellisille opintojaksoille osallistumista avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2 op - 5 op).

Vastaavat opinnot muualla suorittanut voi hakea korvaavuutta kurssille.

Alkamisajankohta: la 16.9. klo 10.00-16.00

Päättymisajankohta: la 30.9. klo 10.00-16.00

Suoritustapa ja paikka: lähiopetus Helsingin aikuisopistolla osoitteessa Töölöntullinkatu 8, Moodle-tentti

Työoikeus 7 op

Turun yliopisto

130 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 155 €)

Sisältö:

 • Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja

teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet

 • Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
 • Työoikeuden normien soveltamisala
 • Työoikeuden normijärjestelmä
 • Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
 • Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Alkamisajankohta: ma 6.11. klo 17.00-20.15

Päättymisajankohta: to 16.11. klo 17.00-20.15

Suoritustapa ja paikka: Helsingin aikuisopistolla kuunneltavat verkkoluennot ja kirjallinen tentti  

VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOALA

Suomen kielen kirjallinen viestintä, 3 op

Turun yliopisto

110 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 140 €)

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy tuottamaan kirjallisia opintotöitä sujuvasti. Hän tuntee keskeisimmät asiatyylin ja eri asiatekstilajien ominaispiirteet sekä hallitsee norminmukaisen yleiskielen. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys ja tehtävä suomen kielellä on nyky-yhteiskunnassa ja tieteellisessä viestinnässä.

Sisältö: Opiskelussa keskeisten tekstilajien konventiot, asiatyylin

ominaispiirteet ja asiatekstin rakenne sekä yleiskielen oikeakielisyyssäännöt.

Alkamisajankohta: ke 20.9. klo 17.00-18.30

Päättymisajankohta: ke 13.12. klo 17-18.30

Suoritustapa ja paikka: lähiopetus, tentti viimeisellä kokoontumiskerralla. Luennot ja tentti osoitteessa Arkadiankatu 28, 3. krs, luokka 303, uusinta osoitteessa Töölöntullinkatu 8.

SUOMI

Suomi toisena/vieraana kielenä (S2) 25 op

Itä-Suomen yliopisto

450 € Jytyn jäsenille (Normaalihinta 525 €)

Oppiaineessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, vieraiden kielten opettajat, luokanopettajat, erityisopettajat sekä maahanmuuttajien kouluttajat hyötyvät S2-opinnoista. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus.

Opintojaksot:

 • Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 7 op
 • Suomi oppijan näkökulmasta 12 op
 • Kulttuurienvälinen viestintä 6 op
 • Harjoittelu 5 op

Alkamisajankohta: Aloitusinfo pe 15.9. klo 16.30 verkon kautta Helsingin aikuisopistolla

Päättymisajankohta: Kevätlukukausi 2018

Suoritustapa ja paikka: kirjatentti, verkkokurssi, oppimistehtävä, lähiopetus (muut kuin suomen kielen pää- tai aineopiskelijat) Helsingin aikuisopistolla osoitteessa Töölöntullinkatu 8

 

TULOSSA – KEVÄT 2018

Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op

Turun yliopisto

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurillisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään ja sairaudestaan, ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtämien on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta terveydenhuollon potilaskohtaamisissa. Opintojakso soveltuu erityisesti terveydenhuollossa ja sen lähialoilla työskenteleville ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Se sopii myös alan opiskelijoille.

Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op

Turun yliopisto

Opintojaksolla perehdytään kotouttamispolitiikkaan ja –palveluihin sekä monikulttuurisessa toimintaympäristössä tarvittaviin ammatillisiin käytäntöihin. Monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ammatillisten tietojen, taitojen ja vuorovaikutuksen näkökulmista. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, perheen ja yksilöiden näkökulmista.


LISÄTIEDOT:

Helsingin aikuisopisto (HELAO):
Anne Hirvonen, 050 590 7184, anne.hirvonen(at)helao.fi
Tea Tetri, 045 859 1141, tea.tetri(at)helao.fi

Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki
www.helao.fi
toimisto@helao.fi
puh. 09 41 500 300

JYTY:
Koulutusasiantuntija Tomi Engström, 020 789 3726,  tomi.engstrom(at)jytyliitto.fi