Jytys enkät: En dyster bild av permitteringar och avbrott i lönebetalningen1693<p><strong>Den offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys medlemsenkät målar en dyster bild av coronaviruspandemins inverkan på löntagarnas arbete i kommuner, i samkommuner, i aktiebolag ägda av kommuner, för privata arbetsgivare, i organisationer och i församlingar. På Jytys medlemsenkät om coronapandemins inverkan på arbetslivet svarade 4858 medlemmar.</strong></p><p>Enligt Jytys färska medlemsenkät planeras permitteringar på hela 61 % av Jyty-medlemmarnas arbetsplatser. Tillfälliga förändringar i arbetsuppgifterna berör 52 % av de som svarat.</p><p>Av de som svarat rapporterar 22 % om avbrott i lönebetalningen efter 14 dagar. När det gäller avbrott i lönebetalningen hänvisar arbetsgivaren till arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 paragraf, vilket alltså är något annat än permittering.</p><p>Andra nämnda sparåtgärder är en minskning av arbetsuppgifter (7 %), uppsägningar (2 %), hållande av semestrar och ledigheter i förskott samt frivilliga ledigheter utan lön och byte av semesterpenning mot ledighet.</p><p>Jytys ordförande <strong>Maija Pihlajamäki</strong> kräver att landets regering besluter om stödpaketet, med vilket staten så fort som möjligt kompenserar kommunernas och den offentliga sektorns förluster av skatteintäkter på grund av coronapandemin. Regeringen behandlar kommunernas stödpaket i budgetmanglingen som inleds 7.4.</p><p>&quot;Kommunerna borde nu undvika förhastade spar- och permitteringsbeslut, som bara förvärrar krisen och medborgarnas trångmål&quot;, kräver Pihlajamäki.</p><p>&quot;Jyty godkänner under inga omständigheter de avbrott i lönebetalningen som sker i kommunerna på basen av arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 paragraf. Jyty anser att förutsättningarna för avbrott i lönebetalningen inte uppfylls i kommunsektorn. Arbetsgivaren borde hålla lagenliga samarbetsförhandlingar så att man kan fundera hur arbetet kunde organiseras på nytt&quot;, betonar Jytys ordförande.</p><p>&quot;I stället är tillfälliga förändringar i arbetsuppgifterna och förändrade arbetsmetoder till och med välkomna om man med dem undviker häftiga sparåtgärder och därmed medborgarnas och löntagarnas trångmål. Nu behövs kreativa lösningar med tilltro till framtiden&quot;, säger Pihlajamäki.</p><h3>Distansarbete och elektroniska arbetsmetoder har ökat också i helt nya branscher </h3><p>Enligt Jytys medlemsenkät säger hela 23 % av de som svarat att distansarbete är en helt ny möjlighet att utföra arbete. Mer distansarbete än tidigare säger också 25 % av svarande. Dessutom säger 12 % att distansarbete är den enda möjligheten att arbeta i coronasituationen.</p><p>Enligt 34 % är det dock inte möjligt att utföra det egna arbetet på distans. Av svarande meddelade 6 % att arbetsgivaren inte hade godkänt utförande av distansarbete, fastän det för arbetets del skulle vara möjligt.</p><p>&quot;På de finländska arbetsplatserna pågår i och med coronapandemin en distansarbetets och digitala arbetsmetodernas revolution. Aldrig förr har en så här stor skara finländare distansarbetat samtidigt&quot;, påpekar Pihlajamäki.</p><p>Samtidigt sade 42 % av de som svarat att man snabbt tagit i bruk nya arbetsmetoder att betjäna kunderna. Exempel på nya arbetsmetoder är bl a distansundervisning, en ökning av elektroniska tjänster och telefon- och videotjänster, en utökad användning av sociala medier, live-streams och virtuella rundor på muséer.</p><p>Olika flexibla åtgärder har brett tagits i bruk i arbetslivet. De vanligaste sådana i coronasituationen är utvidgat distansarbete (69 %), längre sjukfrånvaro än normalt på egen anmälan (56 %), små ändringar i arbetsuppgifterna (36 %), arbetstidsflexibilitet (19 %) och helt nya arbetsuppgifter (17 %). På många arbetsplatser övergick man till distansarbete genast när behövlig utrustning, såsom laptop hade skaffats för dem som behövde.</p><p>På Jytys medlemsenkät om coronapandemins inverkan på arbetslivet svarade 4858 medlemmar. Enkäten genomfördes 27.3-1.4.2020. Av de som svarade arbetar 83 % i kommunbranschen (57 % i kommuner, 19 % i samkommuner och 7 % i bolag ägda av kommunen). För privata arbetsgivare arbetade 8 %, i stiftelser och organisationer 3 % och i församlingar 3 %.</p><p>Tilläggsinformation&#58;</p><p>Ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi </p><p>Arbetsmarknadsforskare Mari Huuhtanen, tel. 050&#160;546 8915, mari.huuhtanen@jytyliitto.fi</p><p><em>* Jyty representerar ungefär 50&#160;000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.<br></em></p><p><br><em></em></p>7.4.2020 21:00:00Tiedote8.4.2020 6:37:30https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_pylvaat_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn pj. Maija Pihlajamäen videotervehdys kunta-alan sovittelusta 7.4.7417<p>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki lähetti videoterveiset kunta-alan sopimusten sovittelusta tiistaina 7.4. Neuvotteluja on käyty valtakunnansovittelijan johdolla etäyhteyksillä ja s<span><span>euraava neuvottelukerta on pääsiäisen jälkeen tiistaina 14.4. klo 14.</span></span><br></p><h4>Katso video youtubesta&#58;</h4><p><strong>&gt; </strong><a href="https&#58;//youtu.be/3iXyova4shY" target="_blank"><strong>Jytyn puheenjohtajan videoterveiset </strong><strong>kunta-alan neuvottelusta 7.4.2020</strong><strong>.</strong></a><strong> (youtube.com)</strong></p><h4>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58; </h4><p>- <a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut 2020</strong></a></p>6.4.2020 21:00:00Ajankohtaista7.4.2020 16:12:37https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Maija_Pihlajamäki_1000x667px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn liittovaltuusto hyväksyi neuvottelutuloksia7414 <p class="MsoNormal">Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittovaltuusto hyväksyi maanantaina 6.4. Jytyn edustamilla aloilla saavutettuja sopimusneuvottelutuloksia. Neuvottelut ovat vielä kesken noin puolessa Jytyn sopimusaloista. </p><p class="MsoNormal">Hyväksyttyjen työehtosopimusten neuvottelutulokset ja sopimusasiakirjat viedään Jytyn nettisivujen <a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/Sivut/default.aspx"><strong>työehtosopimussivulle </strong></a>(Työsuhde &gt; Työehtosopimukset). Neuvottelutulosten tarkemmasta sisällöstä kerrotaan nettisivuilla uutisin ja tiedottein. </p><p class="MsoNormal">Kaikki työehtosopimusneuvotteluihin liittyvä tiedotus ja uutisointi kootaan <a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>sopimusneuvottelut</strong></a>-sivulle. Sopimusalan jäsenille ja liiton aktiiveille lähetään tietoa neuvottelutuloksista sähköpostiviestein ja uutiskirjein. </p><p class="MsoNormal"><br></p><ul><li>Yksityisen opetusalan työehtosopimus, sopimuskausi 1.4.2020-31.3.2022</li><li>Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus, sopimuskausi 1.4.2020-31.3.2022</li><li>Neuvonta-alan runkosopimus, sopimuskausi 6.4.2020-31.1.2022</li><li>FABA osuuskunnan ja Viking Genetics Finland Oy&#58;n työehtosopimus, sopimuskausi 6.4.2020-31.1.2022</li><li>Suomen riistakeskusta koskeva työehtosopimus (työnantajapuolen hyväksyntä vielä puuttuu) </li><li>Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus, sopimuskausi 6.4.2020-31.1.2022</li><li>Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2020-28.2.2022</li><li>Yleissopimus, sopimuskausi 6.4.2020-1.2.2022</li><li>Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus, sopimuskausi 6.4.2020-31.1.2022</li></ul><p class="MsoNormal"><br></p>6.4.2020 21:00:00Ajankohtaista7.4.2020 12:59:29https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_kadet_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Anvisning om tillämpningen av de temporära undantagen i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inom social- och hälsovårdssektorn7132 <p>Social- och hälsovårdsministeriet har gett en anvisning om vilka arbetstagare inom social- och hälsovården som kan omfattas av de temporära undantagen vid tillämpningen av bestämmelserna i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen. Statsrådet utfärdade en ny förordning om de temporära undantagen den 6 april 2020. Förordningen är i kraft till den 13 maj 2020.</p><p>Ibruktagning av undantagsåtgärderna förutsätter att de är nödvändiga på grund av coronavirusepidemin. Avsikten är att säkerställa tillräcklig personalstyrka under virusepidemin så att funktionsförmågan inom socialväsendet och hälso- och sjukvården kan tryggas på det sätt som coronavirusutbrottet kräver.</p><p>I SHM&#58;s anvisning och dess bilaga finns en förteckning över sådana hälso- och sjukvårdens och socialvårdens tjänster och stödtjänster med direkt koppling till dem, i vilka det vid behov är möjligt att tillämpa undantagsbestämmelser på personalen. De kan tillämpas på både offentliga och privata social- och hälsovårdstjänster.</p><p>Social - och hälsovårdsministeriet betonar att undantagsåtgärderna inte får äventyra arbetarskyddet och arbetstagarens hälsa. Arbetsgivaren ska se till att arbetsbelastningen fördelas jämnt och att arbetstagaren har möjlighet att återhämta sig från arbetet.</p><p>Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialvården.</p><p><span><span></span></span></p><p><strong>Läs mer (Statsrådet)&#58; </strong><strong><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/1271139/ohje-vuosilomalain-tyoaikalain-ja-tyosopimuslain-saannosten-poikkeuksista-sote-alalla" target="_blank">Anvisning om tillämpningen av de temporära undantagen i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inom social- och hälsovårdssektorn</a></strong></p><br><p></p>6.4.2020 21:00:00Ajankohtaista7.4.2020 8:55:23https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/coronaviruset.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn kysely: Synkkä kuva lomautuksista ja palkanmaksun keskeytyksistä7130 <p><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäsenkysely maalaa synkän kuvan koronaviruspandemian vaikutuksista palkansaajien työhön kunnissa, kuntayhtymissä, kuntien omistamissa osakeyhtiöissä, yksityisillä työnantajilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jytyn jäsenkyselyyn koronapandemian vaikutuksista työelämään vastasi 4858 jäsentä. </strong></p><p>Jytyn tuoreen jäsenkyselyn mukaan lomautuksia on suunnitteilla jopa 61 %&#58;lla Jytyn jäsenten työpaikoilla. Työtehtävien väliaikaiset muutokset koskettavat 52 %&#58;a kyselyn vastaajista. </p><p>Palkanmaksun keskeyttämisestä 14 päivän jälkeen ilmoittaa 22 % vastaajista. Palkanmaksun keskeyttämisessä työnantaja vetoaa työsopimuslain 2 luvun 12 pykälään, joka on siis eri asia kuin lomautus.</p><p>Muita mainittuja säästökeinoja ovat työtehtävien vähennys (7 %), irtisanomiset (2 %), vuosilomien ja vapaiden pitäminen ennakkoon sekä vapaaehtoiset palkattomat vapaat ja lomarahojen vaihtaminen vapaaksi.</p><p>Jytyn puheenjohtaja<strong> Maija Pihlajamäki </strong>vaatii maan hallitusta päättämään tukipaketista, jolla valtio kompensoi kunnille ja julkiselle sektorille koronapandemiasta johtuvat verotulojen menetykset mahdollisimman pikaisesti. Hallitus käsittelee kuntien tukipaketteja 7.4. alkavassa kehysriihessä.</p><p>”Kuntien pitäisi nyt välttää hätiköityjä säästö- ja lomautuspäätöksiä, jotka vain pahentavat kriisiä ja kansalaisten ahdinkoa”, Pihlajamäki vaatii.</p><p>”Jyty ei hyväksy missään tapauksessa kunnissa tapahtuvaa palkanmaksun keskeytystä työsopimuslain 2 luvun 12 pykälän perusteella. Jytyn mielestä palkanmaksun keskeytyksen edellytykset eivät täyty kuntasektorilla. Työnantajan tulee käydä lainmukaiset yt-neuvottelut, jolloin voidaan miettiä, miten työt voidaan uudelleen organisoida”, Jytyn puheenjohtaja korostaa. </p><p>”Sen sijaan työtehtävien väliaikaiset muutokset ja muuttuvat työtavat ovat jopa tervetulleita, jos niillä vältetään rajut säästötoimet ja sitä myötä kansalaisten ja palkansaajien ahdinko. Nyt tarvitaan luovia tulevaisuuteen luottavia ratkaisuja”, Pihlajamäki sanoo. </p><h3>Etätyö ja sähköiset työtavat lisääntyneet myös kokonaan uusilla aloilla</h3><p>Jytyn jäsenkyselyn mukaan etätyön kokonaan uutena mahdollisuutena tehdä työtä ilmoittaa jopa 23 % vastaajista. Etätyön lisäämisestä aiempaan verrattuna kertoo myös 25 % vastaajista. Lisäksi etätyön ainoaksi mahdollisuudeksi työskennellä koronatilanteessa sanoo 12 % vastaajista.</p><p>Vastaajista 34 %&#58;n mukaan omaa työtä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä etätyönä. Vastaajista 6 % ilmoitti, että työnantaja ei ole hyväksynyt etätyön tekemistä, vaikka se olisi työn puolesta mahdollista.</p><p>”Suomalaisilla työpaikoilla on koronapandemian myötä meneillään etätyön ja digitaalisten työtapojen vallankumous. Koskaan ennen näin suuri joukko suomalaisia ei ole tehnyt etätyötä samaan aikaan”, Pihlajamäki huomauttaa. </p><p>Samalla vastaajista 42 % ilmoitti, että uusia työtapoja palvella asiakkaita oli otettu nopeasti käyttöön. Esimerkkejä uusista työtavoista ovat mm. etäopetus, sähköisten palveluiden ja puhelin- ja videopalvelujen lisääminen, sosiaalisen median laajentunut käyttö, live-striimaukset ja virtuaalikierrokset museoissa.</p><p>Erilaisia työelämän joustoja on otettu käyttöön laajasti. Yleisimpiä työelämän joustoja koronatilanteessa ovat laajennettu etätyö (69 %), normaalia pidempi sairauspoissaolo omalla ilmoituksella (56 %), työtehtävien pienet muutokset (36 %), työaikojen joustot (19 %) ja kokonaan uudet työtehtävät (17 %). Monilla työpaikoilla etätyöhön oltiin myös siirtymässä heti, kun tarvittavat laitteet, kuten kannettava tietokone on hankittu sitä tarvitseville.</p><p>Jytyn jäsenkyselyyn koronapandemian vaikutuksista työelämään vastasi 4858 jäsentä. Kysely toteutettiin 27.3.-1.4.2020 välisenä aikana. Vastaajista 83 % työskentelee kunta-alalla (57 % kunnissa, 19 % kuntayhtymissä ja 7 % kunnan omistamissa yhtiöissä). Yksityisillä työnantajilla työskenteli 8 %, säätiöissä ja järjestöissä 3 % ja seurakunnissa 3 %. </p><p>Lisätietoja&#58;</p><p>Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi </p><p>Työmarkkinatutkija Mari Huuhtanen, puh. 050&#160;546 8915, mari.huuhtanen@jytyliitto.fi</p><p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.<br></em></p><p><br><em></em></p>6.4.2020 21:00:00Tiedote7.4.2020 7:43:11https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_pylvaat_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ohje vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten poikkeuksista sote-alalla7131 <p>Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeen siitä, keihin sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin voidaan soveltaa vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten väliaikaisia poikkeuksia.</p><p>Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen väliaikaisista poikkeuksista 6.4.2020. Asetus on voimassa 13.5.2020 saakka.</p><p>Poikkeustoimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi. Tarkoituksena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana, jotta toimintakyky sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa voidaan turvata koronavirusepidemian vaatimalla tavalla.</p><p>STM&#58;n ohjeessa ja sen liitteessä on lueteltu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja ja niihin välittömästi kuuluvia tukipalveluja, joissa työskentelevään henkilöstöön on tarvittaessa mahdollista soveltaa poikkeussäännöksiä. Niitä voidaan soveltaa sekä julkisissa että yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.</p><p>Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että poikkeustoimenpiteillä ei saa vaarantaa työturvallisuutta ja työntekijän terveyttä. Työnantajan on pidettävä huolta siitä, että työstä aiheutuva kuormitus jakautuu tasaisesti ja työntekijällä on mahdollisuus palautua työn rasituksista.</p><p>Sosiaali- ja terveysministeriön ohje väliaikaisesta poikkeamisesta sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilöstöön.</p><p><strong>Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta&#58; </strong><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ohje-vuosilomalain-tyoaikalain-ja-tyosopimuslain-saannosten-poikkeuksista-sote-alalla" target="_blank"><strong>Ohje vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten poikkeuksista sote-alalla</strong></a><br></p><p><br></p>6.4.2020 21:00:00Ajankohtaista7.4.2020 7:42:08https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Koronavirus-valtioneuvosto.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kirkon työehtokiistan sovittelu alkoi7413 <p>Kirkon virka- ja työehtosopimuksen sovittelu alkoi maanantaina 6.4. valtakunnansovittelija <strong>Vuokko Piekkalan</strong> johdolla. Käsittelyssä olivat mm. sopimuskauden pituus, palkankorotukset sekä kiky-työajanpidennykset. </p><p>Kirkon neuvotteluihin ja sovitteluun osallistuu työnantajan puolesta Kirkon työmarkkinalaitos. Työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt <span><span>neuvotteluissa </span></span>ovat Kirkon alan unioni (Jyty ja JHL), JUKO ja Kirkon alat. Jytyn neuvottelijana toimii <strong>Anne Sarvi</strong>.</p><p>Kirkon virka- ja työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.3., joten sopimukseton tila alkoi 1.4 alkaen. Sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat kuitenkin vanhat virka- ja työehdot. </p><p>Sovittelua jatketaan keskiviikkona 15.4. klo 13.</p><p>Lisätietoja Jytyssä&#58; työmarkkinalakimies Anne Sarvi</p><p><br></p>5.4.2020 21:00:00Ajankohtaista6.4.2020 12:32:54https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kirkko_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn pj. Maija Pihlajamäen videotervehdys kunta-alan neuvotteluista 3.4.7149<p>Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki </strong>lähettää videoterveiset kunta-alan sopimusneuvottelusta perjantaina 3.4. Neuvotteluja on käyty valtakunnansovittelijan johdolla ja koronatilanteen takia etäyhteyksillä.</p><h4>Katso video youtubesta tai JytyTuubista&#58;<br></h4><div><strong>&gt; </strong><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=HTI9fnQ-5uE" target="_blank"><strong>Jytyn puheenjohtajan terveiset kunta-alan neuvotteluista 3.4.</strong></a><strong> (youtube.com)</strong></div><div><br></div><div><span><span><strong>&gt; </strong><a href="https&#58;//www.dreambroker.com/channel/4la44kxu/#/menu" target="_blank"><strong>Jytyn puheenjohtajan terveiset kunta-alan neuvotteluista 3.4.</strong></a><strong> (JytyTuubi)<br></strong></span></span></div><br><h4>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58; </h4><p></p><p> - <a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut 2020</strong></a></p><p></p>2.4.2020 21:00:00Ajankohtaista3.4.2020 13:28:10https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Maija_Pihlajamäki_1000x667px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Stora förväntningar på ramförhandlingarnas stödmiljarder7148 <p><strong>Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki kräver att staten så fort som möjligt kompenserar kommunerna för nedgången i skatteintäkter på grund av coronaepidemin. Regeringen behandlar stödpaketen i ramförhandlingarna som inleds 7.4.</strong></p><p>”Nu borde man hålla fattningen när det gäller permitteringar. Om något, så hotar de i värsta fall att till och med förvärra krisen. Redan nu har till exempel många kommuner tyvärr fattat beslut om inledande av samarbetsförhandlingar utan att det funnits information om vilken regeringens linje i stödpolitiken kommer att vara.”<span lang="SV-FI"></span></p><p>Enligt experter är coronans följdverkningar på bara kommunerna på kort sikt i miljardklass.</p><p>”Bedömningarna om kommunernas behov av stödeuron är i klassen åtminstone ett par miljarder. Skatteintäkterna hotar gå ner också i kyrkosektorn, vilket har en direkt inverkan på personalen. Och situationen är inte alls bättre på tredje sektorns arbetsplatser, där man på många ställen utför viktigt servicearbete som kompletterar den offentliga sektorn.”<span lang="SV-FI"></span></p><p>Pihlajamäki anser det vara av yttersta vikt att kommuner och offentliga tjänster stöds genom exempelvis förhöjningar av kommunernas samfundsskatteandelar samt grundtjänsterna och statsandelar enligt prövning.<span lang="SV-FI"></span></p><p>”Företagen fick redan för några veckor sedan stödpaket till miljardbelopp och dessutom möjligheter att genom olika åtgärder skjut upp obligatoriska utbetalningar&#160;samtidigt som den offentliga sektorns ökande permitteringar gör de ekonomiska utsikterna ännu dystrare bl a genom att försvaga skatteintäkterna”, påpekar Pihlajamäki. </p><p>I Finland är i nuläget långt över 300&#160;000 arbetstagare inblandade i samarbetsförhandlingar på grund av ekonomins tvärstopp som en följd av coronapandemin. I de flesta kommunerna har framför allt skolgångshandledare, personal inom småbarnspedagogik, mat- och städningsbranscherna, ungdoms- och motionssektorn samt bibliotekspersonal blivit utsatta för permitteringar.</p><p>”I de flesta branscherna har det dock varit positivt att märka att man verkligen har sökt alternativ till permitteringar. Arbetstagare har uppmuntrats att ta ut övertidstimmar som flyttats till ”arbetstidsbanken” och att i mån av möjlighet hålla ackumulerad semester tidigare än planerat.”&#160;<span lang="SV-FI"></span></p><p>Enligt Pihlajamäki är det en fin sak att man i en del av kommunerna och också i kyrkosektorn för personalen har sökt ersättande arbete i exempelvis social- och hälsovårdssektorn för att undvika permitteringar när arbetet tagit slut. Så i de fall där det med tanke på personernas utbildning och erbjudna uppgiftsbeskrivningar bara varit möjligt.<span lang="SV-FI"></span></p><p>”Det skulle alltid vara skäl att utreda om det kunde vara möjligt att tillfälligt placera personer under permitteringshot exempelvis vid tjänster för åldringar. Jag är orolig över hur hemvårdspersonalen som producerar tjänster för åldringar ska orka när arbetskraftsresurserna redan före coronaepidemin var extremt knappa.”<span lang="SV-FI"></span></p><p>Pihlajamäki säger också att hon i åldringarnas hemvårdstjänster har stor oro över hur skyddsutrustningen räcker så att hälsan för hemvårdens kunder och arbetstagare tryggas.<span lang="SV-FI"></span></p><p>”Tillräckligheten av skyddsutrustning som uppfyller kvalitetskriterierna bör vara högsta prioritet. Även ur denna synvinkel ligger arbetstagarnas arbetarskydd på arbetsgivarens ansvar”, betonar Pihlajamäki.&#160;<span lang="SV-FI"></span></p><p>Tilläggsinformation i Jyty&#58;</p><p>Ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><em>* Jyty representerar ungefär 50&#160;000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 80 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlem i STTK.</em></p><p><br></p>2.4.2020 21:00:00Tiedote3.4.2020 12:06:44https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/jyty_ikoni_palkkaus_sininen.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Kirkon neuvotteluissa ajauduttiin sovitteluun7146 <p><strong>Kirkon sopimusneuvottelujen hankalan ja jumiutuneen neuvottelutilanteen vuoksi sopimusosapuolet päättivät tänään perjantaina 3.4. yksimielisesti hakeutua vapaaehtoiseen sovitteluun. </strong></p><p>Kirkon neuvotteluja uudesta virka- ja työehtosopimuksesta on käyty tammikuusta alkaen, mutta neuvotteluissa ei ole edistytty lukuisista yrityksistä huolimatta. Osapuolet lähettivät tänään yhteisen pyynnön valtakunnansovittelijalle ja jäivät odottamaan sovittelukutsua.</p><p>– Kirkon sopimusneuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan, josta on vaikea päästä eteenpäin. Tämän vuoksi koimme tarpeelliseksi pyytää apua valtakunnansovittelija <strong>Vuokko Piekkalalta</strong>, joka entisenä Kirkon työmarkkinalaitoksen pääneuvottelijana tuntee kirkon alan erittäin hyvin, Jytyn neuvottelija <strong>Anne Sarvi </strong>sanoo.</p><p>– Koronavirustilanne haastaa myös seurakuntia, jonka työntekijät joutuvat venymään hankalassa tilanteessa. Normaalimittainen sopimuskausi toisi kuitenkin seurakuntien työntekijöille tarvittavaa vakautta ja työrauhaa, Anne Sarvi jatkaa</p><p>– Seurakunnissa työskentelevät tekevät arvokasta työtä&#160;ja myös he ovat ansainneet yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, Sarvi korostaa.</p><p>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vetoaa myös seurakuntiin ja kirkon päättäjiin, että henkilöstön lomautuksiin ja säästötoimiin ei mentäisi koronaviruskriisin hetkellä. Seurakuntien henkilöstöä tarvitaan erityisesti, kun ihmisillä on hätä ja huoli omasta ja yhteiskunnan selviytymisestä.</p><p><strong>Lisätietoja Jytyssä&#58;</strong></p><p>Työmarkkinalakimies Anne Sarvi, puh. 020 789 3713, anne.sarvi@jytyliitto.fi</p><p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.<br></em></p><p><br><em></em></p>2.4.2020 21:00:00Tiedote3.4.2020 9:22:13https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kirkko_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />


Ammattialatoiminta

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Ammatilliset verkkosivut ja ammattialaoppaat kertovat jytyläisten arjesta ja ajankohtaisista asioista.


Jytyn luottamusmies

Jytyn luottamusmies toimii sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Luottamusmiesverkko on kattava ja sille nojaa vahvasti koko jäsenpalvelu. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on huolehtia, että työnantaja noudattaa sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Ota yhteyttä Jytyn luottamusmieheen.


Jäsenedut

Jyty neuvottelee jäsentensä työehdoista, kuten palkoista, työajoista ja lomista. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa luottamusmies, jonka tehtävänä on huolehtia mm. siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia. Jyty tarjoaa kaikille jäsenilleen lainopillisia palveluja työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä.

Työttömyyskassa

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassassa (JYTK). Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Työttömyyskassa neuvoo sinua työttömyys tai lomautustilanteiden lisäksi vuorottelukorvauksen ja koulutusten aikaisten etuuksien hakemisessa.

Työehtosopimukset

Jyty on sopijapuolena kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa. Lisäksi liitto solmii työehtosopimuksia EK:hon kuuluvien työnantajaliittojen, yksityisten työnantajayhdistysten sekä kirkon alan kanssa. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 eri alan työehdoista ja sopimuksista.


Alueet ja paikallisyhdistykset

Jytyn aluetoiminta on jakaantunut 4 alueelle, jotka ovat Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi. Aluetoiminta on organisoitu lukuisiin paikallisyhdistyksiin. Jäseniä ja ja alueen yhdistyksiä palvelevat ensisijassa aluetoimistot.

Jyty-lehti

Jyty-lehti on liiton jäsenlehti, joka käsittelee ajankohtaisia työelämän, työhyvinvoinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten ammattien asioita. Lehti herättelee yhteiskunnallista keskustelua vaikuttajien ja tutkijoiden haastatteluilla. Painetun lehden lisäksi Jytyn verkkolehteä julkaistaan osoitteessa www.jyty-lehti.fi.

Kunteko

KunTeko 2020 –ohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Ohjelmassa jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset yli kuntarajojen ja toimialojen. Tutustu KunTekon ajankohtaisiin palveluihin ja hyviin käytäntöihin.

Jytyläiset ammatit

Jytyläiset ammattilaiset työskentelevät kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelujen aloilla kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa, yksityisellä sektorilla ja yleishyödyllisissä yhteisöissä. Jytyssä on jäseniä noin 50 000 ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000.

Opiskelijat

Opiskelijat ovat Jytyn täysivaltaisia jäseniä. Opiskelija kuuluu Jytyyn oman opiskelupaikkakuntansa jäsenyhdistyksen tai Jytyn ammattialaa edustavan yhdistyksen kautta. Jos työskentelet, voit liittyä myös työttömyyskassaan. Opiskeleva jäsen voi saada myös harjoittelutukea.


Tutkimukset ja tilastot

Liitto tekee tutkimustyötä itsenäisesti sekä yhteistyössä mm. Kuntatyönantajien (KT) ja muiden ammattijärjestöjen kanssa. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on hankkia ajankohtaista tietoa jäsenkunnan edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi.


TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS tarjoaa erilaisia koulutuksia yhdistystoimintaan, työsuojeluun ja työhyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Koulutukset on tarkoitettu järjestöjen aktiiveille ja yhdistystoimihenkilöille.