Hallitus hyväksyi koronarajoitusten purkamissuunnitelman 7673<p>Hallitus hyväksyi neuvottelussaan 20. huhtikuuta suunnitelman koronarajoitusten purkamisesta.&#160;<span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Koronarajoitusten ja suositusten purkaminen perustuu laajaan epidemiatilanteen seurantaan ja kokonaisharkintaan. Siinä huomioidaan taloudelliset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset vaikutukset.</span></p><p>Hallituksen suunnitelmaan tehtiin neuvottelussa käsitellyn palautteen perusteella useita täsmennyksiä. Suunnitelmassa asetetaan tavoitteita, joiden toteutuminen on pääosin riippuvaista alueellisesta tilanteesta, ja alueellisten toimivaltaisten viranomaisten päätöksistä.</p><p>Toukokuun aikana siirrytään alueelliseen päätöksentekoon. Rajoitusten purkamisen hallitun etenemisen näkökulmasta olisi tärkeää, että viranomaiset alueilla laatisivat omat tarkemmat suunnitelmat. Tämä parantaisi toimien ennakoitavuutta eri alueilla niiden ominaispiirteiden mukaisesti. Alueellinen suunnitelma myös tukisi oikea-aikaista ja oikein kohdennettua viestintää rajoitusten muutoksista.&#160;</p><p>Lasten ja nuorten ulkona tapahtuvat ryhmäharrastukset avautuvat huhtikuussa.&#160;</p><p>Kesäkuun alusta alkaen avautuvat ulkona tapahtuvat kilpailu- ja harrastetapahtumat ja nuorten kesäleiritoiminta. Kesäkuun aikana avautuu myös sellainen sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta, jossa ei synny lähikontakteja.</p><p>Heinäkuun alussa avautuu sisätiloissa tapahtuva kilpailu- ja tapahtumatoiminta sekä kontakteja sisältävä harrastustoiminta.</p><p>Sisärajavalvontaa jatketaan niin kauan kuin se on välttämätöntä, mutta samanaikaisesti aloitetaan liikenteen rajoitusten purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä kuin niitä on aiemmin tehty.&#160;</p><p><br>Sisärajoilla maahantulorajoitukset korvataan toukokuusta alkaen asteittain rajoilla toteutettavilla terveysturvallisuustoimilla. Ensimmäisenä avataan rajayhteisöjen välinen liikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla. Sen jälkeen avataan työmatkaliikenne sekä laajennetaan perheiden ja sukulaisten mahdollisuutta matkustaa EU&#58;n sisärajaliikenteessä.<br> <br></p><h3>Palautetta saatiin runsaasti, tärkeimpänä teemana lasten ja nuorten tilanne</h3><p>Kommentteja ja lausuntoja saatiin viikon ajan avoinna olleesta Ota kantaa –palvelun kyselystä (vastauksia yhteensä 2141, joista yhteisöjen 115), pääministerin kutsusta järjestetyistä elinkeinoelämän kuulemisesta (Kuntatyönantajat, SAK, Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto, STTK sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko), sekä kuntien kuulemisesta (22 kunnan yhteiskuuleminen). Lisäksi erillislausuntoja saatiin 28.</p><p>Keskeiset teemat erottuivat kommenteissa selvästi. Yleisesti kommentoitiin eniten rajoitusten purkamista, mutta myös kriisin jälkihoitoa ja jälleenrakentamista.&#160;</p><p>Vastauksissa korostui se, että lasten ja nuorten sekä muiden haavoittuvassa asemassa olevien tilannetta pitää helpottaa. Koronakriisin jälkihoitoon toivottiin sitä, että lapset ja nuoret saavat tukea, hoitovelka hoidetaan ja jälleenrakennuksessa onnistutaan myös alueiden näkökulmasta. &#160;</p><p>Lisäksi huomiota saivat paljon vahinkoa kärsineet toimialat ja niiden tarvitsemat tukitoimet. Tukea kaivattiin erityisesti kulttuurialalle, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen sekä liikunta- ja urheilumahdollisuuksien avaamiseen. Tapahtumien avaamiseen toivottiin selkeitä ohjeita ja ratkaisuja.&#160;</p><p>Useissa palautteissa korostettiin alueellista päätösvaltaa, alueiden erojen huomioimista rajoitusten purkamisessa ja rajoitustoimien kohdentamista alueellisesti.&#160;</p><p>Useissa palautteissa mainittiin rajojen avaaminen ja terveysturvallisuus. Huolta aiheuttivat erityisesti rajat ylittävän matkustamisen kysymykset, rajojen terveysturvallisuuden varmistaminen ja rokotustodistuksen merkitys.</p><h3>Suomalaiset suhtautuvat rajoituksiin kärsivällisesti mutta kriittisesti</h3><p>Kansalaisten mielipiteitä purkamissuunnitelmasta selvitettiin kahdella tavalla. Otakantaa.fi-palvelun kyselyyn pääsi vastaamaan kuka tahansa palveluun rekisteröitynyt käyttäjä. Mielipiteitä selvitettiin sen lisäksi kyselytutkimuksella, jonka toteutti Kantar TNS Oy.</p><p>Kyselytutkimuksen mukaan enemmistö kansalaisista suhtautui koronaepidemiaan ja sen vuoksi tehtyihin rajoituksiin kärsivällisesti. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta ymmärsi ja hyväksyi sen, että alueilla on erilaisia rajoituksia erilaisen tautitilanteen vuoksi.&#160;</p><p>Puolet vastaajista piti rajoitusten purkamisen aikataulua sopivana, 27 prosenttia jopa liian nopeana ja 19 prosenttia liian hitaana. Enemmistö uskoi suunnitelman mukaisten toimien auttavan yhteiskuntaa ja yrityksiä toipumaan kriisistä. &#160;</p><p>Kansalaiset olivat huolissaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvista rajoituksista. Lapset ja nuoret nähtiin ryhmänä, joihin kohdistuvia rajoituksia pitää purkaa ensimmäisenä. Tärkein yksittäinen toimi olisi etäopetuksessa olevien paluu lähiopetukseen. Myös lasten ja nuorten pääsyä takaisin harrastuksiin pidettiin tärkeänä.&#160;</p><p>Kansalaiset pitivät tärkeimpinä keinoina tartuntojen hillitsemiseksi sitä, että turvallisiin toimintatapoihin, kuten maskien käyttöön ja turvaetäisyyksiin sitoudutaan, maahantulijat testataan ja asetetaan tarvittaessa karanteeniin sekä sitä, että väestö rokotetaan.&#160;</p><p>Otakantaa.fi-palvelussa suunnitelmaa kommentoineet suhtautuivat siihen yleisesti kriittisemmin kuin kyselytutkimuksen vastaajat. Kriittisissä vastauksissa koettiin esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan jääneen heikompaan asemaan kuin ravintola-alan.&#160;</p><p>Kansalaiskysely toteutettiin otakantaa.fi-palvelussa 9.–16.4.2021. Vastauksia kyselyyn tuli 2141.&#160;<br> Kantar TNS Oy teki kyselytutkimuksen 14.–15.4.2021. Kyselytutkimuksen kysymykset olivat samat kuin otakantaa.fi-kyselyssä. Kyselyyn vastasi 1249 henkilöä. Vastaajat edustavat 17–89-vuotiasta suomalaista väestöä. Vastausten virhemarginaali on noin +/- 2,8 prosenttiyksikköä.&#160;</p><h3>Kansalaisten kommentit analysoitiin myös laadullisesti</h3><p>Otakantaa.fi-kyselyaineiston avovastausten laadullisen analyysin toteutti iloom Oy. Analyysi toteutettiin menetelmällä, joka tunnistaa aineistossa yleisimmin esiintyvät sanat ja aihepiirit ja näyttää toistuvien aiheiden väliset yhteydet. &#160;Suomenkieliset ja ruotsinkieliset vastaukset analysoitiin erikseen. Vastaukset analysoitiin anonyymisti. Aineistossa esiintyi jonkin verran koordinoitua palautetta (sama lausunto useamman tahon vastauksessa).</p><p>Avoimissa palautteissa toivottiin hallituksen suunnitelmalta selkeyttä, tasapuolisuutta ja faktapohjaisuutta. Palautteiden sävy oli useimmiten kriittinen, mutta perustelut olivat pääosin melko rakentavia.&#160;</p><h3>Suunnitelmassa useita täsmennyksiä</h3><p>Hallituksen suunnitelmaan tehtiin neuvottelussa käsitellyn palautteen perusteella useita täsmennyksiä. Suunnitelmassa asetetaan tavoitteita, joiden toteutuminen on pääosin riippuvaista alueellisesta tilanteesta, ja alueellisten toimivaltaisten viranomaisten päätöksistä.</p><p>Toukokuun aikana siirrytään alueelliseen päätöksentekoon. Rajoitusten purkamisen hallitun etenemisen näkökulmasta olisi tärkeää, että viranomaiset alueilla laatisivat omat tarkemmat suunnitelmat. Tämä parantaisi toimien ennakoitavuutta eri alueilla niiden ominaispiirteiden mukaisesti. Alueellinen suunnitelma myös tukisi oikea-aikaista ja oikein kohdennettua viestintää rajoitusten muutoksista.&#160;</p><p>Lasten ja nuorten ulkona tapahtuvat ryhmäharrastukset avautuvat huhtikuussa.&#160;</p><p>Kesäkuun alusta alkaen avautuvat ulkona tapahtuvat kilpailu- ja harrastetapahtumat ja nuorten kesäleiritoiminta. Kesäkuun aikana avautuu myös sellainen sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta, jossa ei synny lähikontakteja.</p><p>Heinäkuun alussa avautuu sisätiloissa tapahtuva kilpailu- ja tapahtumatoiminta sekä kontakteja sisältävä harrastustoiminta.</p><p>Sisärajavalvontaa jatketaan niin kauan kuin se on välttämätöntä, mutta samanaikaisesti aloitetaan liikenteen rajoitusten purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä kuin niitä on aiemmin tehty.&#160;<br> Sisärajoilla maahantulorajoitukset korvataan toukokuusta alkaen asteittain rajoilla toteutettavilla terveysturvallisuustoimilla. Ensimmäisenä avataan rajayhteisöjen välinen liikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla. Sen jälkeen avataan työmatkaliikenne sekä laajennetaan perheiden ja sukulaisten mahdollisuutta matkustaa EU&#58;n sisärajaliikenteessä.</p><h4>Lue lisää&#58;&#160;</h4><ul><li><h4><a href="http&#58;//urn.fi/URN&#58;ISBN&#58;978-952-383-650-1" target="_blank">Hallituksen suunnitelma koronarajoitusten purkamisestaAvautuu uudessa välilehdessä</a></h4></li><li><h4><a href="https&#58;//vnk.fi/hanke?tunnus=VNK028&#58;00/2021" target="_blank">Organisaatioiden lausunnot</a></h4></li><li><h4><a href="https&#58;//vnk.fi/documents/10616/25232448/Kooste+elinkeinoel%C3%A4m%C3%A4n+ja+kuntien+lausunnoista.pdf/15815e77-eeae-fec3-6410-60d6b5ecffd0/Kooste+elinkeinoel%C3%A4m%C3%A4n+ja+kuntien+lausunnoista.pdf?t=1618978256417" target="_blank">Kooste elinkeinoelämän ja kuntien lausunnoista&#160;&#160;PDF&#160;689kB</a></h4></li><li><h4><a href="https&#58;//vnk.fi/documents/10616/25232448/koronarajoitteiden_purkaminen_yhteenveto.pdf/86d6cb15-2d4f-1c9c-1aaa-703603faeb7a/koronarajoitteiden_purkaminen_yhteenveto.pdf?t=1618972882824" target="_blank">Kantar TNS&#58;n yhteenvetoraportti Ota kantaa –palvelun vastauksista ja kyselytutkimuksen tuloksista&#160;PDF&#160;244kB</a></h4></li><li><h4><a href="https&#58;//vnk.fi/documents/10616/25232448/Wordloom_raportti_Covid_Otakantaa.pdf/bda038f8-cfa6-912f-9ee5-a331021077df/Wordloom_raportti_Covid_Otakantaa.pdf?t=1618972657532" target="_blank">WordLoomin tekstilouhintaraportti, Ota kantaa –palvelun vastausten laadullinen analyysi&#160;PDF&#160;976kB</a></h4></li><li><h4><a href="https&#58;//vnk.fi/documents/10616/25232448/STM+Muistio+19042021.pdf/94009e0f-72df-6539-daa1-571b9cc012ef/STM+Muistio+19042021.pdf?t=1618972822888" target="_blank">Hybridistrategian toteuttaminen&#58; epidemiologinen näkymä yhteiskunnan asteittaiseen avaamiseen kevään ja kesän 2021 aikana | sosiaali- ja terveysministeriön taustamuistio&#160;&#160;PDF&#160;3.9MB</a><br></h4></li></ul><p><br></p>20.4.2021 21:00:00Ajankohtaista21.4.2021 13:41:36https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Koronakuva.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Olethan hyvin käyttäytyvä kuntavaaliehdokas ja kunnanvaltuutettu?1712<p> <strong>​Hyvät tavat kuuluvat kaikille ja myös politiikkaan, päätöksentekoon ja työelämään. Hyvä käytös lähtee aina toisten ihmisten kunnioittamisesta. Hyvät tavat, kohtelias käytös, toimiva vuorovaikutus ja erilaisuuden ymmärtäminen ovat myös jokaisen kunnanvaltuutetun taitoja.</strong><br></p><p>Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä haluaa nostaa esille hyvän käyttäytymisen tärkeyden poliittisessa päätöksenteossa kuntavaalien alla.<br><br>Kaikki näkyvissä asemissa työtä tekevät toimivat samalla myös tapakasvattajina. Siksi on väliä sillä, miten poliittiset päättäjät käyttäytyvät ja puhuvat. On erittäin tärkeää, että päätöksentekijät näyttävät esimerkkiä ammatillisessa käyttäytymisessä.<br><br>Kunnanvaltuusto on kunnanvaltuutettujen ja virkamiesten työpaikka. Työpaikalla pitää keskittyä töihin, käyttäytyä ammatillisesti ja antaa kollegoille työrauha. Vaikka politiikan tekemisessä asioista ollaankin usein eri mieltä, täytyy muita ihmisiä kohdella arvostavasti ja kiusaamatta.&#160;<br><br>Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on tuottanut kuntavaaleja varten sähköisen postikortin ja Facebook-kuvakehyksen sekä ehdokkaille että äänestäjille. Haastamme kaikki kuntavaaliehdokkaat sitoutumaan hyvään käytökseen. Samalla haastamme myös äänestäjiä äänestämään hyvin käyttäytyviä ehdokkaita.&#160;<br></p><ul><li><p> <a href="https&#58;//ttk.fi/files/7703/Kuntavaalikampanjan_kortti_2021.pdf" title="Kuntavaalikampanjan kortti 2021 (pdf) (268.5 KB)" target="_blank"> <strong>Lataa kampanjakortti</strong></a>&#160;(pdf)</p></li><li><p> <a href="https&#58;//www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=435767220825000" target="_blank"> <strong>Facebook-kuvakehys ehdokkaille</strong></a></p></li><li><p> <a href="https&#58;//www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1712182515620077" target="_blank"> <strong>Facebook-kuvakehys äänestäjille</strong></a></p></li><li><p> <a href="https&#58;//soundcloud.com/tyoturvallisuuskeskus/sets/aikuisten-oikeesti" target="_blank"> <strong>Aikuisten oikeesti -podcast</strong></a> (SoundCloud)</p></li></ul><p>Käytöskampanjan kummiksi on lupautunut Suomen Kuntaliitto ry&#58;n toimitusjohtaja <strong>Minna Karhunen</strong>.&#160;<br><br>– Jokaisen luottamushenkilön vastuulla on hyvä käytös. Luottamushenkilö toimii kunnassa myös työnantajan edustajana ja vastuut ovat sen mukaiset. Valtuutettu on osa kunnan julkisuuskuvaa ja siten jokainen rakentaa myös oman kunnan mainetta, vetoaa Minna Karhunen.</p><p> <iframe src="https&#58;//www.youtube.com/embed/BxJQLZKsrfo" title="YouTube video player" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe> <br> <strong><br>#aikuistenoikeesti</strong>&#160;<br><br>Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on kunta-alan toimijoiden yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä alan työpaikoilla. Ryhmä keskittyy asioihin, jotka koskettavat kunta-alaa ja kirkon alaa laajasti.<br><br>Lisätietoa<br><br>Merja Hyvärinen, työelämäasiantuntija<br>Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL<br>Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä<br>merja.hyvarinen@jhl.fi<br>puhelin 050 4729 534&#160;<br><br>Mikko Kuivalainen, viestintäpäällikkö<br>Työturvallisuuskeskus<br>mikko.kuivalainen@ttk.fi<br>puhelin 044 5024080</p><p> <br> </p>19.4.2021 21:00:00Ajankohtaista20.4.2021 12:51:47https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/TKK_vaalit_Twitter_1024x512.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Visst beter du dig bra som kommunalvalskandidat och kommunfullmäktige?1770<p><strong>​Gott uppförande tillhör alla och även politik, beslutsfattande och arbetsliv. Bra beteende börjar alltid med att respektera andra människor. Gott uppförande, artigt beteende, fungerande interaktion och förståelse för olikheter är färdigheter för alla kommunfullmäktige.</strong></p><p>Arbetarskyddscentralens kommungrupp vill betona vikten av gott beteende inom politiskt beslutfattande under kommunalvalet.<br><br>Alla som arbetar vid synliga positioner fungerar samtidigt som umgängesuppfostrare. Därför är det viktigt hur beslutsfattare inom politiken beter sig och talar. Det är ytterst viktigt att beslutsfattarna visar gott exempel med professionellt beteende.<br><br>Kommunfullmakten är arbetsplatsen för kommunfullmäktige och tjänstemän. På arbetsplatsen måste man fokusera på arbetet, bete sig professionellt och ge arbetsro åt arbetskamraterna. Även om politiken ofta skapar oenigheter måste andra människor behandlas med respekt och utan mobbning.<br><br>Arbetsskyddscentralens kommungrupp har för kommunalvalet tagit fram ett elektroniskt postkort och en Facebook-bildram för både kandidater och väljare. Vi utmanar alla kommunalvalskandidater att förbinda sig till gott beteende. På samma utmanar vi röstarna att rösta på kandidater som beter sig väl.<br></p><ul><li><p><a href="https&#58;//ttk.fi/files/7747/Som_kommunfullmaktige_beter_jag_mig_bra.pdf" title="Som kommunfullmäktige beter jag mig bra (pdf) (295.9 KB)" target="_blank"><strong>Ladda kampanjkortet</strong></a> (pdf)</p></li><li><p><a href="https&#58;//www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=196283188786589" target="_blank"><strong>Facebook-bildram för kandidater</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=504886390530438" target="_blank"><strong>Facebook-bildram för väljare</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//soundcloud.com/tyoturvallisuuskeskus/sets/aikuisten-oikeesti" target="_blank"><strong>Aikuisten oikeesti -podcast</strong></a> (SoundCloud)</p></li></ul><p><strong>Minna Karhunen</strong>, verkställande direktör från Kommunförbundet r.f. har lovat ställa upp som sponsor för kampanjen.<br><br>- Det är varje förvaltares ansvar att bete sig bra. Förtroendevalda fungerar också som arbetsgivarrepresentant i kommunen och ansvaret är i enlighet med det. Kommunfullmäktige är en del av kommunens offentliga profil och på det sättet bygger varje fullmäktige ryktet av sin egen kommun, framför Minna Karhunen.<br><br><strong>#heltseriöst</strong><br><br>Mer information<br><br>Merja Hyvärinen, arbetslivsexpert<br>Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL r.f.<br>Arbetsskyddscentralens kommungrupp<br>merja.hyvarinen@jhl.fi<br>telefon 050 4729 534&#160;<br><br>Mikko Kuivalainen, kommunikationschef&#160;<br>Arbetsskyddscentralen<br>mikko.kuivalainen@ttk.fi<br>telefon 044 502408</p><p><br></p>19.4.2021 21:00:00Ajankohtaista20.4.2021 12:51:25https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/TKK_RUOTS_Twitter_1024x512.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Arbetslöshetsskyddet får inte skäras ned1711<p><strong>​Regeringens halvtidsrapport och ramförhandlingarna om planen för den offentliga ekonomin hålls 21.–22.4. Enligt Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima är det åtminstone inte brist på utmaningar på regeringens förhandlingsbord. Ur Jytys synvinkel riktas speciellt intresse mot sysselsättningsåtgärderna och arbetskraftspolitiken.</strong></p><div class="release__PublicationContent-sc-6son67-0 liWhHr"><p>I Finland finns i detta nu totalt ungefär 330 000 arbetslösa. För att stöda sysselsättningen av de arbetslösa måste man enligt Voima koncentrera sig på att satsa på kunnande. ”Till det behövs mer arbetskraftsfortbildning och utveckling av arbetskraftstjänsterna. Dessutom kan man aldrig betona betydelsen av det s k kontinuerliga lärandet för mycket.”</p><p>Arbetslöshetsskyddet måste enligt Voima förnyas genom uppmuntran, inte genom att skära ned folks inkomster. ”Under de gångna åren har det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet skurits ned tillräckligt. Det är skäl att minnas att redan Sipiläs regering tog bort hundra dagar från det inkomstrelaterade och under denna regeringsperiod har man beslutat att ta bort arbetslöshetsskyddets extra dagar.”</p><p>En förnyelse av arbetskraftsfortbildningen är enligt Voima ett av de viktigaste tyngdpunktsområdena för tillräckligheten av kompetent arbetskraft. Voima kräver att de arbetskraftspolitiska resurserna lyfts till en sådan nivå där man når inte bara unga som examinerats till ett yrke utan också åldrade arbetssökande, långtidsarbetslösa och invandrare.</p><p>”Bara genom en aktiv arbetskraftpolitik kan vi svara på framtidens utmaningar gällande arbetskraftens tillräcklighet. Att försvaga de arbetslösas situation löser inte denna utmaning”, säger Voima.</p><p><span lang="SV-FI">*Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations- och ikt-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.</span></p><p><span lang="SV-FI">Tilläggsinformation&#58; Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050&#160;591 2341, </span><span lang="SV-FI">jonna.voima@jytyliitto.fi</span></p></div><p><br></p>19.4.2021 21:00:00Tiedote20.4.2021 6:24:00https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Jonna_Voima_1000x667px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Työttömyysturvaa ei saa leikata1703<p>​<strong>Hallituksen puolivälitarkastelu ja kehysriihi julkisen talouden suunnitelmasta pidetään 21.–22.4. Ammattiliitto Jytyn puheenjohtajan Jonna Voiman mukaan hallituksen riihipöydällä haasteista ei ole ainakaan puutetta. Jytyn kannalta erityinen mielenkiinto liittyy työllisyystoimiin ja työvoimapolitiikkaan. </strong><br><br>Suomessa on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan noin 330 000 työtöntä. Työttömien työllistymisen tukemiseen on Voiman mukaan panostettava osaamiseen satsaamalla. ”Siihen tarvitaan lisää työvoimakoulutusta ja työvoimapalvelujen kehittämistä. Lisäksi ns. jatkuvan oppimisen merkitystä ei koskaan korosteta liiaksi.” <br><br>Työttömyysturvaa on uudistettava Voiman mukaan kannusteiden kautta, ei ihmisten toimeentuloa leikkaamalla. ”Menneinä vuosina ansiosidonnaista työttömyysturvaa on leikattu riittämiin. On hyvä muistaa, että jo Sipilän hallitus pudotti ansiosidonnaista sadalla päivällä ja tällä hallituskaudella on päätetty työttömyysturvan lisäpäivien poistosta.”<br><br>Työvoimakoulutuksen uudistaminen on Voiman mukaan osaavan työvoiman riittävyyden näkökulmasta yksi tärkeimmistä painopistealueista. Voima vaatii työvoimapoliittisten resurssien nostamista sellaiselle tasolle, jolla tavoitetaan paitsi nuoret ammattiin valmistuneet myös ikääntyneet työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat.<br><br>”Vain aktiivisella työvoimapolitiikalla voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin työvoiman riittävyyden suhteen. Työttömien tilanteen heikentäminen ei tätä haastetta ratkaise”, sanoo Voima.<br><br>*Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Jyty on STTK&#58;n jäsenliitto.<br><br>Lisätietoja&#58; puheenjohtaja Jonna Voima, jonna.voima@jytyliitto.fi, puh 050 591 2341</p><p><br></p>19.4.2021 21:00:00Tiedote20.4.2021 6:02:00https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Jonna_Voima_1000x667px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vaccinationsordningen preciseras – ändringar också i rätten att ge vaccinationer 7650<p><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Statsrådet har den 16. huhtikuuta ändrat förordningen om frivilliga covid-19-rokottaja (den sk rokotukset förordningen). </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Förordningen preciserar den tidigare rokotuksetordningen Suomessa. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Samtidigt ska antalet vaccinatörer utökas. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Dessutom kan rokotin temporärt fördelas regionalt på enhetliga och öppet definierade epidemiologiska grunder.</font></font></p><p><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Förordningen träder i kraft den 19. huhtikuuta 2021. Förordningens 2 a § om den regionala fördelningen av rokottaja är temporär och gäller till och med den 31 maj 2021.</font></font></p><p><strong class="ms-rteFontSize-4 ms-rteThemeForeColor-7-0"><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Vaccinationerna framskrider enligt åldersgrupp</font></font></strong></p><p><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Rokotuksen jälkeen riskgrupper, personal som vårdar coronapatienter inom social- och hälsovården and äldre personer vaccineras andra personer i hela landet enligt åldersgrupp. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Vaccinationerna genomförs enligt ålder i fallande rokotukset, jotka ovat voimassa&#58; 60–69-åringar, 50–59-åringar, 40–49-åringar, 30–39-åringar ja 16–29-åringar.</font></font></p><p><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Enligt förordningen ska rokottaja i injektionsform i fortsättningen även kunna ges av tandläkare. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Dessutom kan de framöver ges av personer som studerar till ett yrke inom hälso- och sjukvården, dvs. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">till läkare, tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska, alla ledning och tillsyn av en yrkesutbildad person. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Detta förutsätter att den studerande har fått behövlig rokotuksia. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Tidigare fick rokottaja ges endast av läkare eller av sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått rokotuksetutbildning.</font></font></p><p><strong class="ms-rteFontSize-4 ms-rteThemeForeColor-7-0"><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Temporärt möjligt att fördela rokottaja regionalt&#160;</font></font></strong></p><p><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Enligt förordningen kan rokotin temporärt fördelas regionalt. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Detta var inte möjligt enligt den tidigare förordningen. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Ändringen av den regionala fördelningen är temporär och gäller till och med den 31 May 2021.&#160;</font></font></p><p>I fortsättningen kan vaccinerna fördelas på enhetliga och öppet definierade epidemiologiska grunder. I de principer för fördelning som anges i förordningen har tillgången på vaccin i Finland och de logistiska utmaningarna beaktats. Förordningen garanterar att varje region får vaccin.</p><p>I fortsättningen ska Institutet för hälsa och välfärd dela ut leveranspartierna av Modernas vaccin som kommer till Finland samt en tredjedel av leveranspartierna av AstraZenecas vaccin som kommer till Finland till de sjukvårdsdistrikt där incidensen av bekräftade smittfall varit minst 100 per 100 000 invånare under de 14 dagar som föregår utdelningen av leveranspartiet. Vaccinerna fördelas mellan sjukvårdsdistrikten på så sätt att man utöver befolkningsmängden i området med lika stor viktning beaktar antalet bekräftade smittfall i området och antalet personer som tagits in för specialiserad sjukvård i området under de 14 dagar som föregår utdelningen av vaccinerna.</p><p><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Dessutom förutsätter den regionala fördelningen att riskgrupperna och personer över 70 år har haft möjlighet att få sin förstaaccindindos. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Den riktade fördelningen får inte hindra eller fördröja personer från att få en sådan andra dos vaccin som behövs fild bildandet av skydd mot covid-19.</font></font></p><p><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Utkastet till förordning var på remiss den 1. – 13.4.2021. </font><font style="vertical-align&#58;inherit;">Sammanlagt 51 remissinstanser lämnade utlåtanden.&#160;</font></font></p><p><strong><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Ytterligare-tiedot&#58;</font></font></strong></p><p><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80720610"><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om frivilliga covid-19-rokottaja 16. huhtikuuta 2021Öppnas i en ny flik </font></font></a><br> <a href="https&#58;//stm.fi/hanke?tunnus=STM051&#58;00/2021"><font style="vertical-align&#58;inherit;"><font style="vertical-align&#58;inherit;">Remissvaren i projektportalen (på finska)</font></font></a><br></p><p><br></p>15.4.2021 21:00:00Ajankohtaista16.4.2021 12:39:05https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/coronaviruset.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kirkon pääsopijaosapuolet: Käsitelkää työhyvinvointia kirkon alan työpaikoilla7649<p>​Kirkon pääsopijaosapuolet suosittelevat seurakuntien johdolle ja esihenkilöille sekä henkilöstölle ja henkilöstön edustajille&#58; - Käsitelkää työpaikoilla yhdessä Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2021 -tutkimusta. </p><p>Keva selvittää joka toinen vuosi yhdessä julkisen alan työmarkkinaosapuolten kanssa koko julkisen alan henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksella. Kirkon pää-sopijaosapuolet pitävät tärkeänä, että kirkon ala on tutkimuksessa mukana. Tutkimuksen avulla seurataan koko kirkon alan ja sen eri ammattialoilla toimivien ja eri ikäisten työntekijöiden työhyvin-voinnin kehittymistä. &#160;</p><p>On suositeltavaa, että maaliskuussa 2021 julkistettuun<a href="https&#58;//evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/kit-tiedotteet/kevan-tutkimus-2020" target="_blank"><strong> Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimukseen</strong></a> tutustutaan seurakunnissa johto ja esihenkilöt sekä henkilöstö ja henkilöstön edusta-jat yhdessä. Tärkeää on samalla pohtia keinoja, joilla työhyvinvointia voidaan työpaikalla parantaa. </p><h4>Lue kannanotto kokonaan&#58; <a href="https&#58;//evl.fi/documents/1327140/42160711/Paasopijaosapuolten_yhteinen_kannanotto_.pdf" target="_blank">Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen kannanotto (evl.fi) </a><br><br></h4><h4>Lisätietoja Jytyssä&#58;</h4><p><span dir="ltr">T</span><span dir="ltr">yömarkkinalakimies Anne Sarvi</span><span dir="ltr">, puh. </span><span dir="ltr">020 789 3713</span><br></p><p><br></p>15.4.2021 21:00:00Ajankohtaista16.4.2021 12:12:12https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_greippi/Megafoni.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kirteko2030: Tulevaisuuden seurakuntien työ tehdään yhdessä7648<p>​Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) -ohjelma on nyt Kirteko 2030 -hanke. Kirteko on työelämän kehittämisohjelma, jolla edistetään tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua kirkon työpaikoilla. </p><p>Kirtekon avulla huolehditaan siitä, että kirkon työpaikoilla on valmiudet tunnistaa kehittämiskohteita, asettaa kehittämistavoitteita ja tehdä kehittämistyötä sekä käydä yhteistä vuoropuhelua kirkosta tulevaisuuden työpaikkana.</p><p>Kirteko tähtää siihen, että kirkon työpaikat ovat tulevaisuuden työpaikkoja, joiden toiminta on merkityksellistä ja vaikuttavaa ja joissa panostetaan työyhteisöjen toimivuuteen ja työelämän laatuun.</p><p>Kirteko perustuu <a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/kirkko/Sivut/kirvestes.aspx"><strong>KirVESTES 2020–2022</strong></a> allekirjoituspöytäkirjan työelämäryhmää koskevaan kirjaukseen. Ryhmän tehtävänä on sopimuskirjauksen mukaan tukea ja vauhdittaa seurakuntatyöpaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä toimia ja vahvistaa työn murroksessa niiden yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria. Se hyödyntää työssään kansallisen TYÖ2030-ohjelman tavoitteita ja toteutusta. Kirteko on saanut toiminnalleen rahoituksen TYÖ2030-ohjelmasta.</p><h3>Verkkovalmennusta </h3><p>Seurakuntien työyhteisöille on tämän vuoden loppuun asti tarjolla maksuton <a href="https&#58;//evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirteko/muut-tilaisuudet" target="_blank"><strong>verkkovalmennus</strong></a>, jonka tavoitteena on kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja. Se on tarkoitettu kaikille kirkon työntekijöille. Verkkototeutus mahdollistaa sen, että koulutus on kaikkien ulottuvilla ajasta, paikasta ja tehtävästä riippumatta.</p><h3>Kirteko-tapaamisia</h3><p><a href="https&#58;//evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirteko/verkostotapaamiset" target="_blank"><strong>Kirteko-tapaamiset</strong></a> ovat kirkon työelämäasioihin keskittyvä yhteisen vuoropuhelun foorumi.</p><ul><li>pe 16.4.2021, klo 12-14, teemana kirkon työyhteisöjen tila<br><a href="https&#58;//evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirteko/verkostotapaamiset/kirteko-webinaari1604" target="_blank"><strong>webinaarin ohjelma<br><br></strong></a></li><li>pe 23.4.2021, klo 12-14, teemana kirkon toiminta ja tehtävät<br><a href="https&#58;//evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirteko/verkostotapaamiset/kirteko-webinaari2304" target="_blank"><strong>webinaarin ohjelma</strong></a> / <a href="https&#58;//webropol.com/s/kirteko-webinaari2304" target="_blank"><strong>ilmoittaudu tästä</strong></a> (osallistujamäärä maks. 80 henkilöä)<br><br></li><li>pe 28.5.2021, klo 12-14, teemana resurssit - talous, henkilöstö, kiinteistöt<br>merkitse kalenteriin/<a href="https&#58;//webropol.com/s/kirteko-webinaari2805" target="_blank"><strong>ilmoittaudu tästä</strong></a><br><br></li><li>pe 24.9.2021, klo 12-14, teemana digitalisaatio ja sen mahdollisuudet<br>merkitse kalenteriin/<a href="https&#58;//webropol.com/s/kirteko-webinaari2409" target="_blank"><strong>ilmoittaudu tästä</strong></a><br><br></li></ul><p>Loppusyksystä on tiedossa myös live-tapaaminen, Kirteko-gaala 29.10.2021.</p><h4>Lue lisää&#58;</h4><ul><li><h4><a href="https&#58;//evl.fi/kirteko" target="_blank">Kirteko (evl.fi/kirteko)</a></h4></li></ul><p><br></p><p><br></p>15.4.2021 21:00:00Ajankohtaista16.4.2021 12:11:48https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Kirteko-kortti2.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Rokotuksia voidaan kohdentaa väliaikaisesti alueellisesti 7647<p>Rokotteita voidaan asetuksen mukaan väliaikaisesti kohdentaa alueellisesti. Tämä ei ole aiemman asetuksen mukaan ollut mahdollista. Alueellista kohdentamista koskeva muutos on väliaikainen, ja se on voimassa 31.5.2021 asti.</p><p>Rokotteita voidaan jatkossa kohdentaa yhdenmukaisin ja avoimesti määritellyin epidemiologisin perustein. Asetukseen kirjatuissa kohdentamisen periaatteissa on otettu huomioon rokotteiden saatavuus Suomeen ja logistiset haasteet. Asetus takaa sen, että jokainen alue saa rokotteita.</p><p>Jatkossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) olisi jaettava Suomeen saapuvat Modernan rokotteen toimituserät ja kolmasosa AstraZenecan rokotteen toimituseristä niille sairaanhoitopiireille, joissa todennettuja tartuntoja on ollut vähintään 100/100 000 asukasta kohti rokotteiden toimituserän jakamista edeltäneiden 14 päivän aikana. Rokotteita jaetaan näiden sairaanhoitopiirien kesken siten, että rokotemäärissä otetaan huomioon alueen väestömäärän lisäksi yhtä suurella painotuksella rokotteiden jakamista edeltäneiden 14 päivän aikana alueella todennettujen tartuntojen ja erikoissairaanhoitoon joutuneiden määrät.</p><p>Lisäksi alueellinen kohdentaminen edellyttää, että riskiryhmillä ja yli 70-vuotiailla henkilöillä on ollut mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannos. Kohdentaminen ei saa estää tai viivästyttää henkilöä saamasta rokotussuojan muodostumiseen tarvittavaa tehosterokotetta.&#160;</p><p>Asetusluonnos oli lausunnoilla 1.-13.4.2021. Lausuntoja saatiin yhteensä 51 kappaletta.&#160;</p><p><strong>Lue lisää&#58;</strong></p><ul><li><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80720610"><strong>Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 16.4.2021</strong></a><br><br></li><li><a href="https&#58;//stm.fi/hanke?tunnus=STM051&#58;00/2021"><strong>Lausuntopalautteet Hankeikkunassa&#160;</strong></a></li></ul><div><br></div><div><br></div><p><br></p>15.4.2021 21:00:00Ajankohtaista16.4.2021 9:19:45https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Koronakuva.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyläiset Työttömyyskassa Aarian hallitukseen ja edustajistoon valittiin35<p>Ammattiliitto Jytyn Työttömyyskassa Aarian asiamiespiiriä edustavat jäsenet kaudeksi 2021-2024 kassan hallitukseen ja edustajistoon sekä heille varajäsenet ja yleisvarajäsenet on valittu 13.4. koronan vuoksi etänä pidetyssä asiamiespiirin kokouksessa. </p><p>Hallituksen jäseneksi valittiin Ilkka Konola, Jyty Metropoli (henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katja Vidgren, Jyty Espoon seutu), Lauri Erma, Jyty Pirkanmaa (Mari Yliahtela, Jyty Alajärvi), Sari Kyllönen, Jyty Kainuu (Pirjo Boman, Jyty Lahti), Tero Ylikylä, NEUVO (Tuuli Urpela, Jyty Metropoli). </p><p>Työttömyyskassa Aarian edustajiston jäseniksi valittiin Roope Tommila (Jyty Metropoli), Päivi Alho (Jyty Pori), Kenneth Nickull (Österbottens Jyty), Kirsi Kuukkanen (Jyty Pirkanmaa), Vesa Toukkala (Maatalouslomittajat), Kim Ahonen (Jyty Pohjois-Pohjanmaa) , Antti Pajala (Jyty Metropoli), Tuija Hakkarainen (Jyty Metropoli), Ritva Perälä (Jyty Kauhajoki), Päivi Bragge (Jyty Metropoli), Päivi Heikkinen (Jyty Siilinjärvi), Marjo Tuulikki Virtanen (YMTH), Kaarina Salminen (Jyty Metropoli), Kirsi Kaakkurivaara (Jyty Rovaniemi), Hannele Jurmu (Oulun Seurakuntahenkilöstö), Mikko Lehtonen (Jyty Metropoli), Seija Yli-Hukkala (NEUVO), Eira Piipponen (Jyty Kainuu).&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p>Edustajiston yleisvarajäseniksi tulivat valituksi kutsumisjärjestyksessä Nea Kähkönen (Jyty Jyväskylä), Ulla Mélen (Jyty Metropoli), Marianna Gripenberg (Jyty Orimattila), Ann-Mari Lehtinen (Jyty Lahti), Elina Nyman (Jyty Espoon seutu), Carita Viitanen (Jyty Lappeenranta), Sari Papinniemi (Jyty Lappeenranta), Aija Viikilä (Jyty Asikkala), Kaija Vauhkonen (TOSI).</p><p>Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja Työttömyyskassa Statia sulautuvat JATTK-työttömyyskassaan, joiden yhteiseksi uudeksi nimeksi tuli Työttömyyskassa Aaria. Uusi kassa aloitti vuoden alusta. Aarian edustajistossa on kaikkiaan 60 jäsentä, joista Jytyn osuus on suurin eli 18 ja hallituksessa jäsenmäärä on 13, joista jytyläisiä neljä.&#160;</p><p><br></p><p><br></p>14.4.2021 21:00:00Ajankohtaista16.4.2021 9:20:18https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/default/Aaria_logo_400x117px.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />


Ammattialatoiminta

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Ammatilliset verkkosivut ja ammattialaoppaat kertovat jytyläisten arjesta ja ajankohtaisista asioista.


Jytyn luottamusmies

Jytyn luottamusmies toimii sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Luottamusmiesverkko on kattava ja sille nojaa vahvasti koko jäsenpalvelu. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on huolehtia, että työnantaja noudattaa sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Ota yhteyttä Jytyn luottamusmieheen.


Jäsenedut

Jyty neuvottelee jäsentensä työehdoista, kuten palkoista, työajoista ja lomista. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa luottamusmies, jonka tehtävänä on huolehtia mm. siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia. Jyty tarjoaa kaikille jäsenilleen lainopillisia palveluja työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä.

Työttömyyskassa

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Työttömyyskassa Aariassa. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Työttömyyskassa neuvoo sinua työttömyys tai lomautustilanteiden lisäksi vuorottelukorvauksen ja koulutusten aikaisten etuuksien hakemisessa.

Työehtosopimukset

Jyty on sopijapuolena kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa. Lisäksi liitto solmii työehtosopimuksia EK:hon kuuluvien työnantajaliittojen, yksityisten työnantajayhdistysten sekä kirkon alan kanssa. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 eri alan työehdoista ja sopimuksista.


Alueet ja paikallisyhdistykset

Jytyn aluetoiminta on jakaantunut 4 alueelle, jotka ovat Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi. Aluetoiminta on organisoitu lukuisiin paikallisyhdistyksiin. Jäseniä ja ja alueen yhdistyksiä palvelevat ensisijassa aluetoimistot.

Jyty-lehti

Jyty-lehti on liiton jäsenlehti, joka käsittelee ajankohtaisia työelämän, työhyvinvoinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten ammattien asioita. Lehti herättelee yhteiskunnallista keskustelua vaikuttajien ja tutkijoiden haastatteluilla. Painetun lehden lisäksi Jytyn verkkolehteä julkaistaan osoitteessa www.jyty-lehti.fi.

Kuntatyö2030

Kunta-alan työelämän kehittämistyö jatkuu KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteistyössä. Työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi, valmistelee ja neuvottelee työelämän kehittämiseen liittyviä asioita. Kuntatyö2030-sivustolta löydät myös Tekojen Torin.

Jytyläiset ammatit

Jytyläiset ammattilaiset työskentelevät kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelujen aloilla kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa, yksityisellä sektorilla ja yleishyödyllisissä yhteisöissä. Jytyssä on jäseniä noin 50 000 ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000.

Opiskelijat

Opiskelijat ovat Jytyn täysivaltaisia jäseniä. Opiskelija kuuluu Jytyyn oman opiskelupaikkakuntansa jäsenyhdistyksen tai Jytyn ammattialaa edustavan yhdistyksen kautta. Jos työskentelet, voit liittyä myös työttömyyskassaan. Opiskeleva jäsen voi saada myös harjoittelutukea.


Tutkimukset ja tilastot

Liitto tekee tutkimustyötä itsenäisesti sekä yhteistyössä mm. Kuntatyönantajien (KT) ja muiden ammattijärjestöjen kanssa. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on hankkia ajankohtaista tietoa jäsenkunnan edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi.


TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS tarjoaa erilaisia koulutuksia yhdistystoimintaan, työsuojeluun ja työhyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Koulutukset on tarkoitettu järjestöjen aktiiveille ja yhdistystoimihenkilöille.