Resultatet från Jyty-valet offentliggjordes

I Jyty-valet väljs medlemmarnas representanter till förbundets högsta beslutande organ, dvs till förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktiges medlemmar väljs genom bindande medlemsröstning (förbundsröstning), där man följer majoritetsvalmetoden. Jyty-valet arrangeras som en elektronisk röstning 26.9.-9.10.2016.

Läs mer: Resultatet från Jytys förbundsfullmäktigeval offentliggjordes


-> Se ett kandidatgalleri!

-> Jyty-valet på finska!

Röstningsinstruktioner:

1. Läs först noggrant igenom dessa instruktioner från början till slut!

2. Registrera dig i röstningssystemet med ditt Jässäri-användarnamn (Noggrannare instruktioner om användarnamn och inloggning på inloggningssidans högra kant!)

2.1 Om du inte kommer ihåg ditt lösenord, kan du på inloggningssidan beställa ett nytt lösenord direkt till din e-post eller telefon.

2.2 Om du fortfarande inte kan logga in, ta per telefon kontakt med Jytys medlemsregister 020 789 3720 (vardagar kl. 9-12).

3. Klicka Rösta (Äänestä) vid din egen region.

4. Du kan läsa mer information om kandidaterna genom att vid kandidaten klicka Presentation (Esittely) eller genom att gå till kandidatgalleriet på Jytys hemsidor.

5. Välj bland kandidaterna den person du vill rösta på och klicka Rösta (Äänestä) vid denna kandidat.

6. Bekräfta ännu ditt slutliga val genom att klicka Bekräfta din röst (Vahvista äänesi) vid kandidaten du valt.

Röstningstid

Jyty-valets röstningstid börjar 26.9.2016 kl. 08.00 och slutar 9.10.2016 kl. 20.00. Det är möjligt att rösta endast genom det elektroniska röstningssystemet och under nämnda tid.

Jyty-valets kandidatgalleri

Du kan bekanta dig med personerna som är uppställda i valet i Jyty-valets kandidatgalleri. I kandidatgalleriet finns per valdistrikt samlat information om kandidaterna samt bilder på dem.

Hjälp vid problemsituationer

Läs först noggrant ovan nämnda instruktioner samt instruktionerna på valsystemets inloggningssida! Där finns klara instruktioner om inloggning och beställning av glömt lösenord.

Om du inte med hjälp av instruktionerna kan logga in i valsystemet, kan du per telefon kontakta Jytys medlemsregister. Medlemsregistrets servicenummer är 020 789 3720 och betjänar dig vardagar kl. 9 - 12.

Om det efter inloggningen uppstår problem med själva röstningen, kan du kontakta Jyty per e-post (vaalit@jytyliitto.fi).

Tidtabellen för Jyty-valet

 

Förbundsfullmäktiges platsantal

Till Jytys förbundsfullmäktige väljs 43 medlemmar från fyra olika valdistrikt. En medlems valdistrikt fastställs i regel enligt arbetsplatsens läge. Valdistriktens platsfördelning är följande:

  • Norra Finlands region: 8 platser
  • Östra Finlands region: 12 platser
  • Södra Finlands region: 12 platser
  • Västra Finlands region: 11 platser

Ett elektroniskt valsystem

Röstning i Jyty-valet sker enkelt genom ett elektroniskt valsystem. Valsystemet är webbläsarbaserat och lätt att använda. Röstningen lyckas behändigt med dator, tablett eller mobiltelefon. Det enda kravet är en internet-förbindelse. Röstningstiden börjar 26.9 kl. 08.00 och slutar 9.10 kl. 20.00. Röstningstiden är två veckor.

Valsystemet är uppbyggt så att valhemligheten bevaras. Ingen kan alltså ta reda på vem som röstat på vem. Identifieringen till valsystemet sker med personbeteckningen och det egna lösenordet, precis som inloggningen till Jytys Jässäri. Om du inte tidigare loggat in till Jässäri eller valsystemet, är ditt lösenord ditt efternamn. Medlemskapet bör vara i kraft för att kunna logga in i systemet och genomföra röstningen.

Varje medlem har en röst och kan rösta bara i valet i det egna valdistriktet. Jyty-valet hålls som majoritetsval, så de som i valdistriktet fått mest röster blir invalda som förbundsbefullmäktigade (så många som det finns platser i valdistriktet). I varje valdistrikt väljs också suppleanter. Till suppleanter väljs från samma valdistrikt de följande kandidaterna med mest röster i den ordning de fått mest röster. Till suppleanter väljs hälften så många som egentliga befullmäktigade i just det valdistriktet.

Rösträtten i Jyty-valet fastställs enligt medlemsantalssituationen 1.6. De som är Jytys arbetskraftsmedlemmar och har uppfyllt sina medlemsplikter på den dagen får rösträtt i valet.

Valresultatet

Då det elektroniska valet kommit till ände bekräftar Jytys förbundsstyrelse valresultatet vid sitt möte 10.10.  Om valresultatet informeras omedelbart i Jytys olika kommunikationskanaler. De invalda befullmäktigade informeras personligen om valet.

Kommunikation

Eftersom Jyty-valen arrangeras som en elektronisk röstning för första gången, satsar man speciellt mycket på kommunikationen. Följ alltså Jytys kommunikationskanaler så hittar du säkert information om valet.

Officiell information om valet skickas som en bilaga i Jyty-tidningens juninummer. Också i september- och oktobertidningarna finns en påminnelse om valen. Dessutom informerar man medlemmarna om valet via de elektroniska kanalerna med början från slutet av maj.

På Jytys internetsidor görs en egen del om Jyty-valet. Där samlas all behövlig information om valet lätt på en plats. I samma del görs också upp ett kandidatgalleri (på finska), där varje kandidat får presentera sig själv och röstarna kan jämföra kandidaterna då de gör röstningsbeslutet. Till varje kandidat som ställs upp skickas instruktioner för vilken information samt hur man skickar ett fotografi till kandidatgalleriet. Kandidaten bör skicka informationen senast 26.9. Kandidatgalleriet öppnas i början av hösten.

Bilagor och material

- Jyty-valets kandidatblankett (word-dokument på svenska)
- Jytys stadgar (pdf på finska)
- Jytys valordning (pdf på finska)
- Jytys regionverksamhetsinstruktioner (pdf på finska)

Bilagor och annat material finns på Jyty-valets material-sida på finska.


Tilläggsinformation

Ari Sauros                        
organisationsdirektör
t. 0400 343 424                    
ari.sauros@jytyliitto.fi                    

Mikko Valtonen
planerare
t. 040 867 8250
mikko.valtonen@jytyliitto.fi