Suomen metsäkeskusta koskevassa työehtosopimuksessa neuvottelutulos

Neuvottelutulos on kilpailukykysopimuksen mukainen.

Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja on voimassa 31.1.2018 saakka. Sopimuksella ei ole palkka- tai muita kustannusvaikutuksia sopimuskaudella.

Työaika

Sovittu 24 tunnin vuotuinen työajan pidentäminen kohdennetaan ensisijaisesti toimihenkilön ja työnantajan kesken sopien sellaisena ajankohtana, kun työn tekemiselle on suurin tarve. Työajan pidennyksen toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa. Työajan pidennyksen toteutumista seurataan erillisessä työaikakirjanpidossa.

Mikäli työajan pidennyksestä ei ole sovittu, voi työnantaja päättää pidemmän säännöllisen työajan sisältävien päivien tai viikkojen sijoittelusta siten, että kunakin kalenterivuotena 32 työpäivän aikana säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa ja enintään 40 tuntia viikossa.

Mikäli työajan pidennystä ei ole saatu toteutettua, voidaan vapaamuotoisen työajan pidentäminen toteuttaa kokonaisina päivinä myös määräämällä tämän työehtosopimuksen 11 § A 6. kohdan 2 momentissa arkipyhien jälkeisistä lauantaipäivistä kolme päivää työpäiviksi tai vähentämällä 11 § A 4. kohdan 1 momentin mukaisia työajan lyhentämispäiviä vastaavasti.

Selviytymislauseke

Lauseke mahdollistaa kilpailukykysopimuksen mukaisen paikallisen sopimisen luottamusmiehen ja työnantajan kesken yrityksen poikkeuksellisessa taloustilanteessa. Luottamusmiehellä on oikeus käyttää asiantuntija-apua. Sopimus toimitetaan tiedoksi liitoille.

Paikallisen sopimuksen kehittämistyöryhmä

Sopimusosapuolet tarkastelevat luottamusmiessopimusten, työsuojelusopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen uudistamistarpeet yhtenä kokonaisuutena 31.10.2016 mennessä. 

Sopimuksen sitovuus

Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöt toteavat 31.5.2016 jälkeen, että kilpailukykysopimusta ei synny, tämä sopimusalakohtainen työehtosopimus raukeaa.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies