​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet. Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Hallitusohjelmaan tavoitteeksi hyvinvoivat, tulokselliset työyhteisöt sekä paremmat palvelut6004 <p>Kunta-alan työmarkkinaosapuolet ovat tulevalla hallituskaudella yhä valmiita edistämään työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantamista. Pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää vakaata ja ennustettavaa kuntataloutta.</p><p>Kunta-alan organisaatiot ovat viime vuosina jo kehittäneet toimintaansa enemmän kuin muut toimialat. Tämän osoittavat muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön tuorein työolobarometri ja KT&#58;n ja pääsopijajärjestöjen myötävaikutuksella valmisteltu, tänään julkaistu Julkisen alan työhyvinvointi 2018 -tutkimus.</p><p>Samanaikaisesti viime vuosien säästötoimien ja reformien kanssa on julkisten palvelujen kysyntä lisääntynyt ja alan henkilöstömäärä laskenut.</p><p>Työhyvinvointitutkimuksessa yli 90 prosenttia henkilöstöstä piti työtään edelleen merkityksellisenä ja tärkeänä. Lisäksi arviot työyhteisöjen ilmapiiristä ja ihmisten luottamuksesta toisiinsa ovat parantuneet. KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt jakavat kuitenkin yhteisen huolen kunta-alan henkilöstön työhyvinvoinnista, jolla on olennainen vaikutus julkisten palvelujen laatuun ja tuloksiin.</p><p>Tutkimuksen mukaan kiire ja esimerkiksi palvelutehtävissä kohdattava väkivalta ja sen uhka kuormittavat henkilöstöä. Henkilöstön arvio kyvystä kohdata muutoksia ja hankaluuksia on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Laaja osallistuminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun on vaatinut tuhansien esimiesten työpanosta, joka on ollut pois muusta esimiestyöstä.</p><p>KT ja pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä, että tuleva hallitus käynnistää käsillä olevassa työn murroksessa suomalaisen työn kehittämisohjelman työpaikkojen tueksi sekä edistämään ja vauhdittamaan toimintatapojen uudistamista ja uusien teknologioiden käyttöönottoa myös julkisrahoitteisissa palveluissa. Julkiset organisaatiot tulee ottaa Business Finlandin innovaatiotukien piiriin.</p><p>Vaikuttava, jatkuvasti kehittyvä ja tehokas julkinen sektori on Suomelle kilpailukykytekijä. Se on myös elintärkeää kansalaisten hyvinvoinnille. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet ovat valmiita sitoutumaan pitkäjänteiseen työhön, joka ottaa huomioon julkisen työn ja sen kehittämisen merkityksen.</p><p>Lisätietoja&#58;</p><p> KT Kuntatyönantajat<br> työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, p. 040 547 7710 <br> <br> Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry <br> pj. Olli Luukkainen, p. 0500 652 872 <br> <br> Julkisen alan unioni JAU ry <br> pj. Päivi Niemi-Laine, Julkis- ja hyvinvointialojen liitto JHL, p. 040 702 4772<br> pj. Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, p. 0400 537 756 <br> <br> Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry <br> pj. Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, p. 050 527 5085<br> pj. Millariikka Rytkönen, Tehy, p. 040 82 100 28</p>13.12.2018 22:00:00Tiedote14.12.2018 13:23:4720http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jässärin kurssipalvelussa käyttökatkos ma 17.12.6005 <p>Jytyn sähköisen asiointipalvelun Jässärin kurssit -osiossa on käyttökatkos maanantaina 17.12 klo 8-14 versiotoimituksen vuoksi. Käyttökatkoksen aikana <span>Jytyn koulutuksiin ja kursseille ei pysty ilmoittautumaan Jässärissä.</span><br></p>13.12.2018 22:00:00Ajankohtaista14.12.2018 12:29:2816http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jytyn nimissä on lähetetty tietojenkalasteluviestejä6002 <p>Jytyn sähköpostiosoitteista on lähetetty tietojenkalasteluviestejä otsikolla &quot;Lasku 3839303&quot;. Tällaisessa viestissä olevia linkkejä ei tule missään nimessä aukaista. Liiton toimihenkilöille ja hallinnolle on annettu erilliset toimintaohjeet asiassa. Pahoittelemme häiriötä.<br></p>12.12.2018 22:00:00Ajankohtaista14.12.2018 10:16:57247http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tietoa työelämästä pitää tarjota monessa paikassa: Verokortti revitään eikä tes:n tarkoitusta ymmärretä5999<p>Nuorille pitää antaa tietoa työelämästä useassa vaiheessa, ensin peruskoulussa, sitten ammattikoulussa tai lukiossa ja lopuksi työhön siirryttäessä. Näin vältetään ongelmat, joiden kanssa viranomaiset ja järjestöt painivat nykyisin.</p><p>&#160;Työelämän pelisäännöistä annetaan tavallisesti tietoa juuri valmistumassa oleville. Sen takia opintonsa keskeyttäneet saattavat olla hyvin avuttomassa asemassa sekä työtä hakiessaan että työelämässä.</p><p>&#160;Nuorten uravalmentaja <strong>Katriina Räisänen</strong> Vamos-hankkeesta kertoo, että nuori on saattanut repiä verokorttinsa, koska hän ei tiedä, mitä sillä tehdään. Hankkeessa autetaan alle 30-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia työnhaussa eri puolilla Suomea.</p><p>&#160;Nuorella ei ole aavistustakaan, mitä tarkoittaa esimeriksi lause &quot;noudatetaan työehtosopimusta&quot;. Kokoaikatyö saatetaan mieltää koko valveillaoloaikaa tarkoittavaksi työksi.</p><p>&#160;–&#160;Pahimmillaan nuorten ainoa työssäkäyvän läheisen ihminen malli saattaa olla oma opettaja. Tieto työssä käymisestä on hyvin hataralla pohjalla, Räisänen kertoo.</p><p>&#160;TJS Opintokeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaarissa pohdittiin keinoja, joilla nuorten työelämätiedot saataisiin ajan tasalle. Jytyn kehitysjohtaja <strong>Mika Periaho</strong> huomautti, että ammattiliiton tarjotessa apua ammattikouluille nämä vetoavat ahtaaseen tuntikehykseen ja kieltäytyvät tarjotuista työelämätunneista.</p><h3>Suoraan, selvästi ja tasaveroisesti</h3><p>Työnhaku netissä on nuorille vaikeaa, sillä termistö on vaikeaa.</p><p>&#160;Yhtä hankalia ovat ammattiliittojen tarjoamat palvelut, sillä ne on usein tarkoitettu jo jonkin aikaa työelämässä oleville.</p><p>&#160;–&#160;Nuoret toivovat, että puhuja ottaa kantaa asiaan. Liian yleinen tieto ei kiinnosta, Räisänen sanoo.</p><p>&#160;–&#160;Ongelmana on, että nuoria paapotaan tai säälitään. He haluavat suoraa, tasaveroista puhetta siten, että asioista puhutaan selkosuomella ja esimerkein.</p><p>&#160;Jos nuoren koulu on keskeytynyt, hän jää helposti pois muista ryhmistä ja sosiaalisesta mediasta. Sähköpostin käyttö tai tekstinkäsittely voivat olla hankalia tehtäviä.</p><p>&#160;Räisänen painotti, että kaikki nuoret eivät ole diginatiiveja. Pelaaminenkaan ei anna valmiuksia työelämän digimaailmaan, vaikka pelaaminen voi lisätä ongelmanratkaisukykyä.</p><h3>Vastavalmistuneen työkokemuksesta apua</h3><p>Myös korkeakoulutetuilla työelämätiedot saattavat olla hukassa, jos kaikki aika on mennyt opiskeluun. Ensimmäisen työpaikan saaminen voi osoittautua hyvin hankalaksi, sillä tarvittavat verkostot ja näyttö osaamisesta puuttuvat.</p><p>&#160;Opiskelijoiden työssäkäynti on osoittautunut hyväksi, sanoo Suomen Ylioppilaskuntien Liiton SYL&#58;n hallituksen jäsen <strong>Jenny Vaara</strong>.</p><p>&#160;–&#160;Suomessa vastavalmistuvat siirtyvät nopeammin oman alansa töihin kuin muualla Euroopassa. Tekniikan alalta valmistuvalla saattaa olla jo kahden vuoden työkokemus kesätöiden ja opintojen ohessa tehdyn työn ansiosta.</p><h3>Kotipaikkakunnan sosiaalinen tuki sitoo</h3><p>Työvoimapulan takia nuorten toivotaan siirtyvän paikkakunnalta toiselle. Tutkija <strong>Päivi Berg</strong> Nuorisotutkimusseurasta muistuttaa, että tutkimusten mukaan korkeasti koulutetut vaihtavat helpommin paikkakuntaa kuin vain ammattikoulutuksen saaneet.</p><p>&#160;Bergin mukaan kotipaikkakunnan sosiaalinen tuki auttaa vähäisemmän koulutuksen saaneita löytämään uutta työtä tai keksimään uutta toimeentuloa. Siksi nuoret mieluummin opiskelevat uuden ammatin kuin lähtevät muualle töiden perässä.</p><p>&#160;Moni nuorista saa leivän tekemällä kahta tai kolmea eri työtä, koska yksi työ ei elätä. Päivät saattavat olla 12-tuntisia. Berg pelkää, että tämä ajaa nuoret loppuun ennen aikojaan, sillä kukaan ei ole pitämässä huolta heidän jaksamisestaan.</p>12.12.2018 22:00:00Ajankohtaista13.12.2018 8:20:1938http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_kadet_rgb.jpg" width="411" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tavoitteena vakaa ja ennustettava kunta- ja maakuntatalous5995<p>KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen tavoite on, että tulevalla hallituskaudella varmistetaan kuntien ja mahdollisten maakuntien talouden vakaa ja ennustettava kehitys. Tämä mahdollistaa palvelujen suunnitelmallisen kehittämisen yli hallituskausien. Kuntien ja maakuntien perusrahoituksen tulee olla riittävä, jotta palveluita ei tarvitse rahoittaa erillisen hankerahoituksen turvin.</p><p>Mikäli paikallishallinnon järjestettäväksi annetaan uusia tehtäviä, tulee niihin ohjata 100 %&#58;n valtion rahoitus. Sote- ja maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutoskustannukset on korvattava täysimääräisesti kunnille ja maakunnille. </p><p>Kilpailukykysopimukseen perustuvat väliaikaiset valtionosuusleikkaukset on palautettava kunnille täysimääräisesti leikkausperusteiden päätyttyä. </p><p>KT ja pääsopijajärjestöt kantavat vastuuta julkisrahoitteisten palvelujen tuloksellisesta tuottamisesta. Julkisrahoitteisten palveluiden merkitys kansakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistäjinä pitää näkyä hallitusohjelmassa.&#160; </p><p><strong>Lisätietoja&#58;</strong> </p><p><strong>KT Kuntatyönantajat</strong><br> työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, p. 040&#160;547 7710 <br><br><strong>Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry</strong> <br>pj. Olli Luukkainen, p. 0500 652&#160;872 <br><br><strong>Julkisen alan unioni JAU ry</strong> <br>pj. Päivi Niemi-Laine, Julkis- ja hyvinvointialojen liitto JHL, p. 040&#160;702 4772<br> pj. Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, p. 0400 537 756 <br><br><strong>Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry </strong><br>pj. Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, p. 050&#160;527 5085<br> pj. Millariikka Rytkönen, Tehy, p. 040 82&#160;100 28</p>11.12.2018 22:00:00Tiedote14.12.2018 13:24:41342http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_sitaatti_rgb.jpg" width="394" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kuntekon vuoden 2019 palvelut ovat haettavissa5987<p><strong>Hyödynnä Kuntekon ilmaista sparrausta, tehokkaita valmennuksia ja verkostoja,&#160;joista saat kehittämistyöhön vauhtia, sujuvuutta ja tuloksia. Tarjoamme tukipalveluita kuntatyöpaikoille, kunta-alan johdolle, esimiehille ja työntekijöille - kaikkialla Suomessa. Haku vuoden 2019 palveluihin on auki nyt - tutustu ja hae osoitteessa&#58; </strong><a href="http&#58;//www.kunteko.fi/palvelut" target="_blank"><strong>www.kunteko.fi/palvelut</strong></a><strong> .</strong></p><p>Ole&#160;yhteydessä, mikäli jokin asia askarruttaa tai haluat&#160;sparrausta siihen, miten kehittämisessä tulisi lähteä eteenpäin tai liikkeelle!</p><p>Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620<br>Maija Ruoho, projektipäällikkö, puh. +358 50 405 9989&#160;<br>Taina Tervonen, projektisuunnittelija, puh. +358 50 521 2448<br>kunteko[a]kt.fi</p><p><em></em><span><span><em>KunTeko 2020 – kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelman <span><span>tavoitteena on, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kuntatyöpaikat. Ohjelman toimenpiteillä edistetään työelämän laatua ja tuloksellisuutta kunta-alalla ja tehdään näkyväksi työpaikoilla tehtävä kehittämistyö.</span></span></em></span></span></p>10.12.2018 22:00:00Ajankohtaista12.12.2018 9:43:4658http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/vuoden2019palveluthaettavissa.JPG" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty lahjoitti Hyvä Joulumieli -keräykseen 3 850 euroa5986 <p><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry on mukana Hyvä Joulumieli 2018 -keräyksessä. Jyty lahjoittaa kunkin liitovaltuuston jäsenen (43 henkeä) ja liittohallituksen jäsenen (12 henkeä) osalta 70 euron arvoisen summan keräykseen, yhteensä 3 850 euroa.</strong></p><p>Keräyksen tuotolla jaetaan 70 euron lahjakortteja 28 000 vähävaraisille tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa mm. työttömyyden, sairauden tai muiden kriisitilanteiden keskellä eläville lapsiperheille. </p><p>Keräys järjestetään nyt 22. kerran. Keräystavoite on 2 miljoonaa euroa. Keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen kanssa.</p>9.12.2018 22:00:00Ajankohtaista10.12.2018 13:51:3797http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/hjm18_mukana_logo_680x300_fi.png" width="442" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Voimakas työn murros vaatii työnantajilta lisäpanostuksia henkilöstökoulutukseen221<p><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vaatii henkilöstöryhmien tasapuolista kohtelua täydennyskoulutuksesta päätettäessä. Voimakas työn murros edellyttää voimakkaita lisäpanostuksia ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jossa tulee huomioida erityisesti ikääntyvä henkilöstö. </strong></p><p>Työnantajat voivat hakea täydennyskoulutukseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastolta (TVR). Korvauksen myöntäminen edellyttää koulutustietojen seurantaa, koulutussuunnitelmaa esimerkiksi henkilöstöryhmittäin ja työntekijäkohtaista kirjallista selvitystä. </p><p>Kuntien ja kuntayhtymien saamat koulutuskorvaukset ja lukumäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2014, jolloin laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä tuli voimaan. Työttömyysvakuutusrahaston tuoreiden tilastojen mukaan vuonna 2017 Suomen 311 kunnasta 212 oli hakenut, mutta 99 oli jättänyt hakematta koulutuskorvausta. Kuntayhtymistä 84 oli hakenut ja 50 oli jättänyt hakematta. </p><p>Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> ihmettelee kuntatyönantajien passiivisuutta koulutuskorvausten hakemisessa. Kaikista kunnista ja kuntayhtymistä 33,5 % ei ollut hakenut koulutuskorvausta laisinkaan vuonna 2017. </p><p>KT Kuntatyönantajien selvitysten mukaan täydennyskoulutuspäivien lukumäärät jakaantuvat hyvin epätasaisesti henkilöstöryhmien kesken. Käytännössä korkeassa asemassa olevien korkeakoulutettujen täydennyskoulutuspäivien määrät voivat olla yli kaksinkertaiset verrattuna alempaan asemaan ja koulutustasoon. </p><p>Jytyn puheenjohtaja hämmästelee, miksei täydennyskoulutuksella vastata voimakkaammin työn murrokseen, joka on viime vuosina koskettanut rajusti esimerkiksi toimisto- ja tukipalveluhenkilöstöä työn digitalisaation, teknologian ja organisaatiomuutosten myötä.</p><p>– Organisaatiot ovat valmiita satsaamaan valtavia summia erilaisiin tietojärjestelmiin ja teknologiaan, mutta ei näiden tietojärjestelmien käyttäjien osaamiseen, Pihlajamäki kritisoi Jyty Pori ry&#58;n 100-vuotisjuhlissa 8.12.</p><p>Lakien ja asetusten mukaan täydennyskoulutuksen määrän tulee riippua viranhaltijan/työntekijän peruskoulutuksen pituudesta ja työn vaativuudesta, toimenkuvasta ja siinä tapahtuvista muutoksista sekä ammatillisista kehittymistarpeista.</p><p>KT Kuntatyönantajien selvitysten mukaan Jytyn edustamilla aloilla, kuten toimisto- ja tukipalveluhenkilöstöllä on ollut keskimäärin 2,5 koulutuspäivää yhtä työntekijää kohden vuodessa. Koulutuspäivät ovat olleet vähäiset yhtä lailla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon alaisissa tehtävissä (2,4 päivää), joissa Jytyn jäseniä usein työskentelee. Sen sijaan sosiaali- terveydenhuollon korkeakoulutetuilla, kuten esimerkiksi lääkäreillä koulutuspäiviä on runsaammin eli keskimäärin 5-6 vuodessa. </p><p>Jytyn puheenjohtaja vaatii työnantajilta lisäpanostuksia henkilöstön koulutukseen haettaessa vastauksia meneillä oleviin suuriin työelämän muutoksiin kunnissa, kuntayhtymissä ja kuntien yhdessä omistamissa osakeyhtiöissä. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti henkilöstö- ja ammattiryhmien tasapuoliseen kohteluun.</p><p>– Osaamiskartoituksia tekemällä ja koulutukseen satsaamalla voitaisiin parantaa organisaation muutoskykyä, ennakointia ja tuloksellisuutta. Jotta kyettäisiin vastaamaan tulevaisuuden osaamishaasteisiin, työnantajan tulisi panostaa ammatilliseen koulutukseen enemmän kuin laki velvoittaa. </p><p>– Esimerkiksi henkilöstön digitaaliset osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasti ja usein etenkin vanhemmat työntekijät kokevat, etteivät pysy kehityksessä mukana. Tärkeää onkin panostaa erityisesti ikääntyvän henkilöstön koulutukseen, kun samalla halutaan pidentää työuria sekä edistää työssäjaksamista, toimintakykyä ja työelämän laatua, Jytyn puheenjohtaja korostaa.</p><p>Lisätietoja&#58; Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi <br></p><p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. Vuosi 2018 on ollut Jytyn 100-vuotisjuhlavuosi. </em></p>7.12.2018 22:00:00Tiedote8.12.2018 13:55:58328http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_puhekuplat_rgb.jpg" width="390" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hyvää itsenäisyyspäivää!5870<p><strong>​Jyty toivottaa kaikille hyvää itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta 2018. </strong> </p>5.12.2018 22:00:00Ajankohtaista5.12.2018 14:19:4776http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/hyvaa-itsenaisyyspaivaa-jyty.jpg" width="406" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hae korvausta liiton sinulle ottamasta vakuutuksesta Omat sivut -verkkopalvelussa5868<p>Jytyn jäsenenä olet vakuutettu vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutuksella. Ifin Omat sivut -verkkopalvelussa osoitteessa <a href="https&#58;//omatsivut.if.fi/" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>omatsivut.if.fi/</strong></a> teet korvaushakemuksen muutamassa minuutissa.</p><h3>Näin haet korvausta helposti</h3><ol><li>Kirjaudu pankkitunnuksillasi Ifin Omille sivuille osoitteessa if.fi/omatsivut</li><li>Valitse sivun yläreunasta Omat vahingot. Omat vahingot -sivulla näet kaikki vahinkoihin liittyvät asiakirjat.</li><li>Valitse vahinkoilmoitus, jonka haluat täyttää. Jos esimerkiksi ilmoitat sattuneesta tapaturmasta, niin valitse valikosta &quot;Minä ja perheenjäseneni&quot; vahinkoilmoituspohja nimeltä &quot;Tapaturma&#58; Ilmoita uudesta vahingosta tai täydennä kuluja aikaisemmin ilmoittamaasi vahinkoon&quot;. </li><li>Täytä ilmoitus ja klikkaa lopuksi lähetä.</li></ol><p>Useissa tapauksissa saat korvauspäätöksen heti. Muissa tapauksissa If ottaa sinuun yhteyttä.<br>Kuitteja tai tositteita ei tarvitse liittää vahinkoilmoitukseen, vaan If pyytää niitä tarvittaessa. Lisätietoja vahinkoasioista saat osoitteesta <a href="https&#58;//if.fi/henkil%C3%B6vahingot" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>if.fi/henkilövahingot</strong></a>.</p><h3>Kaikki vakuutusasiat yhdestä numerosta – myös viikonloppuisin</h3><p>Voit myös soittaa Ifiin ja hoitaa vahinkoilmoituksen puhelimitse. Voit hoitaa sekä vakuutus- että korvausasiasi numerossa 010 19 19 19, ma–pe klo 8–20, la–su klo 10–16.<br><br></p><p><strong>Lue lisää Jytyn&#160;jäsenten vakuutusturvasta&#58; </strong><a href="http&#58;//www.if.fi/jyty" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>www.if.fi/jyty</strong></a></p><h4><span></span></h4><p></p>4.12.2018 22:00:00Ajankohtaista10.12.2018 13:54:42114http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Jäsenyys/Jäsenedut/if_blue_rgb.jpg" width="282" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tänään vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää! 5867 <p>Vähintään joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä. Keskiviikkona 5. joulukuuta vapaaehtoisten tekemä työ nostetaan&#160;jalustalle, kun Suomessa vietetään Vapaaehtoisten päivää. On aika kiittää jokaista vapaaehtoista arvokkaasta työstään! </p><p>Teemapäivän tarkoituksena on juhlistaa ja tuoda esille sitä väsymätöntä työtä, jolla vapaaehtoiset tekevät maailmasta solidaarisempaa, tasa-arvoisempaa ja parempaa kaikille. Tuhannet jytyläiset osallistuvat vuosittain liittomme vapaaehtoistoimintaan ja edistävät jäsentemme työn tekemisen kulttuuria.</p><p>On tärkeää nostaa tämä vapaaehtoistyö esille ja antaa arvostusta kaikille näille ahkerille ihmisille, jotka antavat omaa aikaansa paremman tulevaisuuden puolesta.</p><p>Vapaaehtoistyön kokeileminen on helpompaa kuin koskaan. Jytyn paikallisyhdistyksistä löytyy toiminnan paikkoja varmasti meille jokaiselle ja vapaaehtoistoiminnan paikkoja on tarjolla erilaisissa järjestöissä ja vapaaehtoistoiminnan tahoissa. </p>4.12.2018 22:00:00Ajankohtaista5.12.2018 9:17:1373http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/ammatillisuusjytyssa/PublishingImages/sosiaaliala_sivu.jpg" width="373" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn liittovaltuusto piti jäsenmaksut ennallaan5979<p>Jytyn liittovaltuusto kokoontui liiton 100-vuotisjuhlavuoden huipennuksena sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsinkiin 29.-30.11. Valtuusto päätti pitää yhtenäisen prosentuaalisen jäsenmaksun ennallaan 1,32 %&#58;ssa sekä korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneilla yhdistyksillä 1,40 %&#58;ssa ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joihin sisältyy myös työttömyyskassan osuus. Yhdistyksille palautettava jäsenmaksuosuus on 20 %. Kuluvana vuonna korotetun jäsenmaksun yhdistyksiä oli vain kahdeksan reilusta 200 Jyty-yhdistyksestä. Työttömyyskassan jäsenmaksu aleni 2,40 eurolla 92,40 euroon. Jäsenmaksun liiton osuus on sama kuin aiemmin eli 1,056 %.</p><p>Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin viisi euroa kuukaudelta, joka peritään kaikilta muilta työvoimajäseniltä vapaajäseniä ja varusmies- tai siviilipalveluksessa olevia lukuunottamatta. Euromääräisestä viiden euron jäsenmaksusta yhdistyksille palautetaan yksi euro kuukaudelta eli 20 %.</p><p>Euromääräistä jäsenmaksua maksavat prosentuaalisen jäsenmaksun sijaan henkilöt, jotka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta.</p><p>Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli vähintään 36 euroa vuodessa. Opiskelijamaksu yhdistykselle on kolme euroa kuukaudessa eli 36 euroa vuodessa. </p><h3>Sopimusneuvotteluja </h3><p>Liittovaltuusto hyväksyi kokouksessa liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteluineen vuodelle 2019. Liittovaltuusto hyväksyi myös Jyty 100- yhteiskuntavastuuhankkeen. Lue lisää hankkeesta tästä linkistä&#58; <a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty_lahjoittaa_100000_euroa_nuorten_tyollistamiseen.aspx">http&#58;//www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty_lahjoittaa_100000_euroa_nuorten_tyollistamiseen.aspx</a>?</p><p>Toimintasuunnitelman mukaan edunvalvonnan toiminnan painopisteinä vuonna 2019 ovat jo vuoden 2018 puolella käynnistyneet sopimusneuvottelut. Jytyn suurimman sektorin eli kunta-alan osalta sopimuskausi päättyy 31.3.2020, ja pääsääntöisesti muiden sopimusalojen sopimukset vuoden 2020 alkukuukausina.</p><p>Toinen merkittävä edunvalvonnan painopistealue on sote- ja maakuntauudistus. Noin puolella Jytyn jäsenistöstä kuntasektorilla työnantaja tulee vaihtumaan tai on jo vaihtunut. </p><p>Edunvalvonnassa seurataan aktiivisesti henkilöstön mahdollista siirtymistä yksityisten sopimusalojen piiriin. Myös paikallinen sopiminen tulee jatkossa lisääntymään, joka vaatii paikallisten toimijoiden ja edunvalvontaosaston tiivistä yhteistyötä. Edunvalvontaosasto on myös mukana kehittämässä ja laatimassa ohjeistusta ja suunnitelmia, jotka edesauttavat työhyvinvointia ja työssä jaksamista. </p><p>Yksityissektorilla Jytyn ja Palvelualojen työnantajien välisten työehtosopimusten ns. optiovuoden toteutuminen edellyttää, että vuoden 2020 palkankorotuksista neuvotellaan ja sovitaan syksyn 2019 aikana. Mikäli sopimuksiin ei päästä määräajoissa, kyseessä olevat työehtosopimukset irtisanotaan loka-marraskuussa 2019.</p><h3>Aluetoimintaa kehitetään</h3><p>Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestö- ja aluetoiminnan tavoitteena on tukea, ohjata ja kehittää yhdistysten ja aktiivien toimintaa. Tavoitteeseen päästään paikallista edunvalvontaa tukevalla monipuolisella alue- ja paikallistoiminnalla. </p><p>Vuoden 2019 aikana uusi luottamusmieskausi vuosille 2019-2020 käynnistyy. Mm. uudet luottamusmiehet koulutetaan kevään ja syksyn 2019 aikana Jytyn organisoimien LM1- ja LM2-koulutuksien kautta eri puolilla Suomea. </p><p>Neuvottelutoiminnan tukitoimiin valmistaudutaan kouluttamalla työtaisteluohjeen mukaisten pääpainopistepaikkakuntien luottamusmiehet ja järjestöaktiivit. </p><p>Vuonna 2019 Jytyn jäsenhankinnan painopiste on edelleen työpaikkakäynneissä ja alueellisissa tapahtumissa. Tavoitteena on uuden aktiivisen toimintakulttuurin omaksuminen paikallistasolla lähestyttäessä nykyisiä ja potentiaalisia jäseniä. Aktivoinnin erityisenä kohteena ovat nuoret. Myös opiskelijatoiminnan uudelleenarviointia ja jatkokehittämistä tehdään vuoden 2019 aikana. </p><p>Jytyssä otetaan vuonna 2019 käyttöön uusi jäsenyyden suosittelujärjestelmä, sillä uusi ja aktiivinen toimintakulttuuri on osa jäsenhankintaa. <br>Messu- ja ammattialatapahtumiin osallistutaan vuoden 2019 aikana resurssien mukaan. Oppilaitoksissa tapahtuvia Jyty-agenttien (koulutiedottajien) kouluttamista ja aktivointia jatketaan aiempien vuosien hyvien kokemusten pohjalta. Myös Jytyn ammattialatoimintaa jatketaan ja kehitetään järjestö-, koulutus- ja edunvalvontaosastojen välisenä yhteistyönä. </p><p>Toukokuussa 2019 järjestetään valtakunnallinen laivaristeily, johon yhdistetään aluetapaamiset, alueiden yhdistyspäivät ja mahdollisuuksien mukaan ammattiala- yms. tapahtumia. Risteilystä tarkempaa tietoa tammikuussa.</p><p>Älypuhelimissa toimiva Jytyn mobiilijäsenkorttisovellus otetaan testikäyttöön rajatulle kohderyhmälle vuoden 2019 aikana, ja sen sisältöä kehitetään toimintavuoden aikana. Tarkoituksena on, että sähköinen jäsenkortti otetaan käyttöön vanhanmallisen jäsenkortin rinnalle vuoden 2020 alusta alkaen. Tavoitteena on, että sovellus toimii tuolloin myös sähköisenä jäsenkorttina.</p><h3>Laadukasta koulutusta </h3><p>Jytyn koulutuksen tuottama laadukas ja oikea-aikainen kouluttaminen, tiedottaminen ja neuvonta ovat tärkeä osa yhdistysten ja aktiivien järjestö- ja edunvalvontatyön sekä yhteiskuntavaikuttamisen tukemista. </p><p>Liitto tarjoaa jytyläisten luottamusmiesten tueksi perusopintoja, täydennyskoulutusta ja neuvottelupäiviä. Luottamusmieskauden alkaessa lm-koulutuksen painopisteenä on saada uudet luottamusmiehet luottamusmieskoulutuksen pariin perehtymään tehtäviinsä. </p><p>Luottamusmiesten täydennyskoulutukseen tarjotaan ajankohtaisista aiheista teemakoulutuksia sekä jatko-opintoja työmarkkina- ja työsuojelukonsulttitutkinnon suorittamiseen. </p><p>Jytyn koulutus tarjoaa aktiivisesti yhteistyökumppaneiden tuottamaa koulutusta henkilöstöedustajille. </p><p>Jyty uudistaa myös järjestökoulutuksen kokonaisuuden, jolla kehitetään toimijoiden yhdistystoiminnassa tarvitsemia tietoja ja taitoja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.</p><p>Alueellisilla työhyvinvointipäivillä Jytyn koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenten työssä jaksamista työkykyyn ja terveyteen painottuvilla ohjelmilla. Jyty tukee myös jäsenten työmarkkinakelpoisuutta tarjoamalla Helsingin aikuisopiston kanssa jäsenhintaisia avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa.</p><p>Enemmän irti Jytystä -koulutuksella tuetaan uusien aktiivien perehdyttämistä liiton toimintaan.</p><p>Osana liiton ammattialatoimintaa jäsenistölle järjestetään ammatillisia opintopäiviä. Niiden tarkoituksena on ammattialatoiminnan vahvistaminen ja ylläpitää sekä kehittää ammatissa vaadittavaa osaamista. </p><p>Liitto osallistuu ja vaikuttaa jäsenistön koulutukseen liittyviin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin STTK&#58;n, sidosryhmien ja lausuntojen kautta siten, että muutokset olisivat jäsenten etujen mukaisia. </p><p>Jytyn koulutus tuottaa yhdistyksille opastusvideoita ja alueellista koulutusta, jossa perehdytään uuteen jäsenrekisteriohjelmaan. Koulutusten kohderyhmänä ovat kaikki aktiivit, jotka käyttävät tehtävässään jäsentietoja tavoitteena jäsentietojen hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa.<br>Liiton talous- ja tietohallinto vastaa liiton taloudesta. Se on kiinteästi mukana tukemassa jäsenpalvelujärjestelmän käyttöä ja kehittämistä.</p><p>Jytyn ja Jytyn tukirahaston sijoituksia pääosiltaan hoitaa päivitetyn sijoitussuunnitelman mukaisesti kaksi salkunhoitajaa täydellä valtakirjalla. </p><h3>Sote-neuvotteluviestinää</h3><p>Toimintavuoden tärkeitä painopisteitä viestinnällisestä näkökulmasta ovat mm. sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluista viestiminen ja valmistautuminen vuoden 2020 alkupuolella voimaan astuvien uusien työehtosopimusten neuvottelukierrokseen (lisäksi maakuntien sote-tes) jo syksyllä 2019.</p><p>Talousarvioon liittyvänä asiana Jyty-kalentereista päätettiin luopua 2020 alkaen mm. sen seurauksena, että kalenterien tilausmäärät ovat pudonneet vuosi vuodelta, kun tilalle ovat tulleet mm. kännyköissä olevat sähköiset kalenterit ja samaan aikaan paperisten kalenterien kustannukset ovat nousseet.</p><p>Aluetason viestintä- ja somekoulutuksella edistetään yhdistysaktiivien sisäistä jäsenviestintäosaamista ja vuorovaikutustaitoja sekä ns. ulkoisen viestinnän mediavaikuttamista. </p>29.11.2018 22:00:00Ajankohtaista3.12.2018 12:13:08274http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tasavallan presidentin tervehdys 100 vuotta täyttävälle Jytylle5976<p style="text-align&#58;center;">​<span><span><span>Tasavallan presidentti onnitteli 100-vuotiasta Jytyä juhlapäivänä lähetetyllä tervehdyksellä.</span></span></span></p>29.11.2018 22:00:00Ajankohtaista30.11.2018 10:37:36586http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Tervehdys%20JYTYn%20100-vuotisjuhlaseminaariin%2029.11.2018.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Puhemies Risikko: Tulevaisuuden rakentamiseen tarvitsemme luottamusta, kunnioitusta ja tarkoitusta5839<p>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry&#58;n 100-vuotisjuhlaseminaarissa valtiovallan tervehdyksen tuonut puhemies <strong>Paula Risikko</strong> korosti, että suurten yhteiskunnallisten uudistusten läpivieminen edellyttää kolmea asiaa&#58; luottamusta, kunnioitusta ja tarkoitusta.</p><p>”Suomalaisessa yhteiskunnassa ihmiset ovat tottuneet luottamaan toisiinsa”, Risikko totesi ja lisäsi, että oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen ja sen luoma turvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä luottamuksen syntymisessä työmarkkinoilla.&#160;<br></p><p>Risikko sanoi arvostavansa ammattiliittojen toimintaa, koska niissä toimivat ihmiset oppivat ajattelemaan asioita laajemmasta kuin omasta henkilökohtaisesta näkökulmastaan ja ymmärtämään myös työnantajan tavoitteita. Tämä edistää luottamusta ja kunnioitusta toisia kohtaan.</p><p>Risikko havainnollisti yhteiskunnallista luottamusta urheilun kautta&#58; urheilijat oppivat luottamaan siihen, että kaikki toimivat pelin sääntöjen mukaisesti. Pelistä ei tule mitään, jos sääntöjä ei ole.<br></p><p>”Samanlaista sääntöjen kunnioittamista tarvitaan myös työmarkkinoille”, Risikko tähdensi.&#160;</p><p>Puhemies korosti myös tarkoituksen tärkeyttä ja kertoi usein kysyvänsä itseltään, olemmeko kadottaneet tarkoituksen suomalaisesta yhteiskunnasta. Aikaisempina vuosikymmeninä kansan sivistäminen, suomen kielen ja kulttuurin kukoistaminen, jälleenrakennus sekä hyvinvointivaltion rakentaminen ovat antaneet suomalaisille yhteisen tarkoituksen.<br></p><p>Risikko esitteli puheessaan, miten valtavasti Suomi on kehittynyt niistä päivistä kun Jyty, silloin nimellä Kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliitto, sata vuotta sitten perustettiin. Risikon mukaan paljon asioita on tehty hyvin ja oikein, jotta tällainen yhteiskuntakehitys on ollut mahdollinen.<br></p><p>”Nyt usein tuntuu, että olemme kadottaneet tarkoituksen. Emme vielä ole löytäneet uutta tarkoitusta maailmassa, jossa useimmat aiemmista tavoitteistamme on jo saavutettu ja ylitetty”, puhemies pohti.<br></p><p>Puheensa lopuksi Risikko johdatti kuulijat eduskunnan istuntosaliin. Siellä Wäinö Aaltosen ”Työ ja tulevaisuus”-teoksen keskimmäisenä on Tulevaisuus-niminen patsas. Se kuvaa äitiä, joka pitää tulevaisuuteen katsovaa lasta sylissään. Puhemies totesi&#58; ”Minä en ole löytänyt parempaa tarkoitusta työllemme kuin tämä lapsi”.</p>29.11.2018 22:00:00Ajankohtaista30.11.2018 9:14:17480http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Risikko_Jyty_100_juhlaseminaari.jpg" width="412" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Talous- ja henkilöstöhallinnon suuryritys Sarastia aloittaa toimintansa 1.4.20195841<p>KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy ovat vahvistaneet yhdistymisensä yhtiökokouksissaan. Uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.4.2019. KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy pitivät yhtiökokouksensa 29.11. ja niissä vahvistettiin yhdistyminen ja uuden yhtiön toiminnan aloittaminen. </p><p>Yhdistymisessä muodostuu liikevaihdoltaan Suomen suurin julkisomisteinen talous- ja henkilöstöhallinnon yritys Sarastia Oy, joka työllistää runsaat 800 työntekijää sekä välittää sijaishenkilöstöä noin 700 henkilötyövuoden verran vuodessa. Sarastian liikevaihto yltää 88 miljoonaan euroon, ja sillä on noin 240 omistajaa, jotka ovat kuntia, kuntayhtymiä sekä muita julkisia organisaatioita.</p><h3>Sarastia on alan vahvin kehittäjä ja kotimaisessa omistuksessa</h3><p>Yhtiökokous valitsi Sarastian hallituksen puheenjohtajaksi Kimmo Mikanderin ja varapuheenjohtajaksi Esa Lunnevuoren. Organisaatiota koskevat nimitykset tehdään vuoden loppuun mennessä, ja alkuperäiset yhtiöt jatkavat normaalisti toimintaansa 1.4.2019 saakka.</p><p>– Yhdistyminen vastaa omistajien tavoitteita luoda palveluyritys, jolla on alan paras osaaminen, vahva kunta- ja maakuntahallinnon tuntemus sekä resurssit palveluiden ja teknologiaratkaisujen kehittämiseen. Kotimainen omistus on tärkeä arvo omistajille, asiakkaille ja palveluiden käyttäjille. Tärkein tehtävämme nyt on varmistaa sujuva organisaatioiden ja palvelumallien yhdistäminen sekä kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen, kertovat Kimmo Mikander ja Esa Lunnevuori.</p><p>Sarastian yhteiset kehitysresurssit mahdollistavat entistä ketterämmän palveluiden kehittämisen.</p><p>– Yhdistymisen ansiosta saamme uudet ratkaisut nopeasti asiakkaidemme käyttöön. Yhdistyneenä toteutamme myös entistä laajemman palveluvalikoiman kustannustehokkaasti, toteavat Kimmo Mikander ja Esa Lunnevuori.</p><p>Samalla muodostuvat tytäryhtiöt Sarastia Rekry ja Sarastia Perintä, jotka tarjoavat omistajille henkilöstöpalveluita sekä perintäpalveluita.</p>29.11.2018 22:00:00Ajankohtaista30.11.2018 9:13:491054http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx