Varhaiskasvatusta ja päivähoitoa koskevien lakiuudistusten vaikutukset tutkittava perusteellisesti

4.1.2016

Päivähoito- ja varhaiskasvatushenkilöstöä edustavat ammattijärjestöt vaativat 1.12. opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittamassaan aloitteessa, että ministeriö tekee kattavan ja monipuolisen varhaiskasvatusselvityksen keväällä 2016 ja seurantaselvityksen vuonna 2017.

Hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-/ varhaiskasvatusoikeuden rajoituksesta on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lisäksi hallitus on hyväksynyt päivähoitoasetuksen muutokset, jossa kolme vuotta täyttäneiden lasten ja hoito-ja kasvatushenkilöstön välinen suhdeluku muutetaan 1:7:stä 1:8:aan. Päivähoitolain muuttaminen varhaiskasvatuslaiksi on kuitenkin edelleen kesken.
Aloitteen allekirjoittaneiden ammattijärjestöjen mielestä lain uudistamisen kannalta on oleellista, että käytössä on riittävä tieto päivähoito-ja varhaiskasvatuspalvelujen toimintamuodoista, palveluverkosta, palvelujen laadusta ja sisällöstä.

Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kehittämisen kannalta on myös tärkeää saada ajantasaista tietoa muun muassa päiväkotien henkilöstörakenteesta, henkilöstön kelpoisuuksista, johtamisjärjestelyistä ja lasten ja hoitohenkilöstön välisen suhdelukujen toteuttamisesta ja lapsiryhmien muodostamisesta.

Ehdotetut selvitykset antaisivat pohjan varhaiskasvatuslain jatkovalmisteluille ja niiden pohjalta voitaisiin myös antaa eduskunnalle selonteko 1.12.2015 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksista.

Aloitteen allekirjoittivat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian lisäksi Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy, Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkis ja hyvinvointialojen liitto JHL, Lastentarhanopettajaliitto LTOL, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer.