Soininvaara selvityshenkilöksi: Miten STMn alaiset laitokset voisivat tukea sote-uudistusta

12.9.2016

​Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Osmo Soininvaaran selvittämää hallinnonalansa laitosten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, Valviran ja Fimean mahdollisuuksia tukea sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Toimeksianto on ajalle 2.9.–31.12.2016.

Selvityshenkilön tehtävänä on selvittää laitosten mahdolliset päällekkäiset tehtävät tai tehtävät, joita uudelleen järjestelemällä ja suuntaamalla on saavutettavissa tavoiteltavia synergiaetuja.

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano edellyttää kaikilta toimijoilta uudistumiskykyä. Ministeriö pyytää selvityshenkilöltä näkemystä laitosten uusista, kansallisesti linjattavista tehtävistä ja niihin liittyvästä ohjausjärjestelmästä, esimerkiksi tehtävät ja vastuut isojen sote-tietovarantojen ylläpidossa ja hyödyntämisessä, menetelmien arvioinnissa sekä tutkimuksen ja kehittämisen rakenteissa.

Laitoksilla on innovaatiotoiminnan kannalta olennaisen tärkeitä sääntely- ja muita viranomaistehtäviä sekä valvontatehtäviä. Selvityshenkilön tehtävänä on myös tarkastella tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja regulatorisen viranomaistoiminnan sääntelyä ministeriön hallinnonalalla ja tehdä tarvittaessa ehdotus sääntelyn sujuvoittamisesta.

Selvityshenkilön toimeksiantoon kuuluu myös tarkastella ja esittää tarvittavia pitkän aikavälin muutoksia laitosten tehtäviin, työnjakoon ja kumppanuuksiin muiden toimijoiden kanssa.

Työssä tulee ottaa huomioon aikaisemmat selvitykset ja kokemukset, joita on saatu STM:n hallinnonalan asiantuntijalaitosten tehtävien ja työnjaon uudistamisesta, sekä laitosten kotimaisten ja kansainvälisten arviointien suositukset ja toimenpide-ehdotukset.
Selvityksessä tulee ottaa huomioon sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen erityisesti sote-palvelujärjestelmän ohjauksen näkökulmasta sekä suunniteltu valtion aluehallinnon uudistus ja sitä koskevat hallituksen linjaukset.