KT: Kunnissa on tarvetta palkata etenkin terveys-, sosiaali- ja opetusalan ammattilaisia

15.9.2016

​Kunta-alan työnantajat arvioivat rekrytoivansa 15 000 uutta työntekijää kuluvan vuoden aikana, kertoo KT Kuntatyönantajien tuore osaamis- ja työvoimatarvetiedustelu. Tarve johtuu paljolti eläkkeelle siirtymisistä ja pysyy samanlaisena lähivuosina.

​Lisäksi vastaajat arvioivat sekä vuokratyöntekijöiden määrän että ostopalveluiden käytön kasvavan.

Kaikkiaan kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömäärän arvioidaan kuitenkin laskevan. Tulos tukee KT:n aikaisempia selvityksiä.
Tiedustelussa selvitettiin kuntien ja kuntayhtymien rekrytointitarpeita eri koulutusaloilla ja -tasoilla. Tulosten mukaan kunta-alalla on aiempaa suurempi ylemmän korkeakouluasteen sosiaali- tai terveysalan koulutettujen tarve.

Kaikkiaan eniten aiotaan palkata terveysalan (5 900 henkilöä), kasvatus- ja opetusalan (3 500) sekä sosiaalialan (2 200) koulutuksen suorittaneita. Tarvittavasta henkilöstöstä 57 prosenttia palkataan yli tuhannen työntekijän kuntiin.

Muutokset edellyttävät johdonmukaista henkilöstösuunnittelua

Erittäin suuri osa vastaajista (93 %) arvioi kunta- ja palvelurakennemuutosten vaikuttavan rekrytointitarpeeseen, osaamisen kehittämiseen ja henkilöstömenojen sopeuttamisen sekä tarpeeseen sijoittaa henkilöstöä uudelleen. Uudistuksilla on vaikutusta myös yhtiöittämisiin ja irtisanomisiin.

Muutokset edellyttävät johdonmukaista henkilöstösuunnittelua. Suunnittelua helpottaa se, että kunnat ja kuntayhtymät ovat hyvin perillä siitä, kuinka paljon henkilöstöä on siirtymässä eläkkeelle.

Tiedusteluun vastanneista valtaosa ilmoitti käyttävänsä ennakoivan henkilöstösuunnittelun tukena osaamistarpeen kartoitusta ja arviointia (89 %), osaamistarpeen ennakointia (85 %) ja eläkepoistuman ennustetta (94 %).

Lähes kaikki vastanneista käyttivät henkilöstön kehittämiseen lisä- ja täydennyskoulutusta, kehityskeskusteluja ja palautetta sekä perehdyttämistä ja työhönopastusta. Yli tuhannen työntekijän kunnissa käytettiin yleisesti myös valmennusta (94 %) ja urapolkuja (75 %).

Tulevaisuuden osaamistarpeissa korostuvat muutos- ja henkilöstöjohtaminen sekä kehittämis- ja talousosaaminen. Uusina nousivat esiin palveluosaaminen sekä teknologia-, ICT- ja digiosaaminen.

Tuloksia hyödynnetään edunvalvonnassa

KT hyödyntää helmi–maaliskuussa 2016 tehdyn tiedustelun tuloksia edunvalvonnassa, jonka avulla edistetään pätevän työvoiman saamista kunta-alalle. Niukkenevia koulutusresursseja kohdennettaessa on oleellista saada kuuluviin kunta-alan ammattilaisten näkemys työvoiman tulevasta tarpeesta.

Osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointi sote- ja maakuntauudistuksen edellä on äärimmäisen hankalaa. Tarkin tieto tulevasta henkilöstötarpeesta on kuitenkin paikallisilla kuntatyönantajilla.

Tiedustelun vastasi 116 kuntaa ja 55 kuntayhtymää. Niiden palveluksessa on kaksi kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä.

Lue lisää Osaamis- ja työvoimatarveraportista:

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/Sivut/julkaisu.aspx?product=2016-008