​Jyty: Sote-uudistuksen jatkovalmistelussa henkilöstön asema selvitettävä nopeasti

7.11.2015

Hallitus pääsi sopuun sote-ratkaisusta, jonka pohjalta Suomeen perustetaan 15-sotealuetta ja 18 itsehallintoaluetta. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vaatii, että sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistuksen jatkovalmistelussa tulee selvittää mahdollisimman pikaisesti sen henkilöstövaikutukset ennen lopullista päätöksentekoa yhteistoiminta- ja työsuojelulakeja noudattaen niin kunnissa kuin kuntayhtymissäkin.

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa, että avoimella yhteistyöllä ja hyvässä yhteistoiminnassa tapahtuvalla ennakkovalmistelulla päästään parhaaseen lopputulokseen. ”Tärkeää on siksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saada selvyys siihen, ketkä siirtyvät perustettavien sote-alueiden henkilöstöksi. ”

Jyty pitää aivan olennaisena kysymyksenä uudistuksen onnistumisen kannalta, että henkilöstöllä on omat edustajansa eri valmisteluelimissä alusta asti sote-toimintojen uudelleenjärjestelyitä suunniteltaessa. ”Olennaista on myös, että sote-sektorin tukipalveluissa työskentelevän henkilöstön asema ja rooli muutostilanteissa selvennetään perusteellisesti. ”

Jytyn puheenjohtaja painottaa, että epävarmuus työsuhteesta, työntekopaikasta ja työtehtävien mahdollisista muutoksista vaikuttavat työssä jaksamiseen, työmotivaatioon ja työssä suoriutumiseen. ”On hyvä muistaa, että uudistuksen seurauksena muutokset merkitsevät kymmenien ja taas kymmenien tuhansien työntekijöiden työnantajan vaihtumista. Jytynkin jäsenistöstä reilu kolmannes työskentelee sote-sektoreilla.”

Palkkausjärjestelmien ja palkkauksien yhteensovittaminen eli palkkaharmonisointi on Jytyn puheenjohtajan mukaan tärkeä osa sote-ratkaisua. ”Harmonisoinnilla vältytään henkilöstön asettamisesta eriarvoiseen asemaan. Työnantajalla on velvoite kohdella henkilöstöä yhdenvertaisesti sekä tasa-arvoisesti. Tärkeää on lisäksi pitää kiinni siitä, ettei siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehtoja heikennetä.”

Vaikka sote-ratkaisu nyt pitääkin sisällään linjauksen siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajina julkinen, yksityinen sekä kolmas sektori ovat samalla viivalla, tulisi Pihlajamäen mukaan julkisen sektorin kantaa päävastuu myös tulevaisuudessa palveluista, joita sitten tarvittaessa kolmas sektori ja yritykset täydentävät.

Jytyn mukaan äärimmäisen tärkeää on pitää kiinni niistä tavoitteista, joita sote-uudistuksella on alusta pitäen tavoiteltu.

”Hallituksen asettama tavoite noin 3 miljardin säästöistä on kova ja pelkona on, että jos uudistuksen valmistelutyö nyt tehdään huonosti ja koordinaatio eri tuottajatahojen väliltä katoaa, kustannukset voivat ryöstäytyä käsistä. Äärimmäisyyksiin menevä palvelujen ulkoistaminen voi johtaa palvelujen laadun heikkenemiseen, suurten sote-yritysten ylivaltaan palvelumarkkinoilla ja verotulojen valumiseen ulkomaille. Uhkana on myös se, että paineet kuntien eläkemaksujen nostamiseen kasvavat ja työntekijöiden eläke-edut heikkenevät. Kunnille jää joka tapauksessa suuret eläkevastuut siirtyvätpä eläkkeet mihin eläkelaitokseen tahansa .”

* Jyty edustaa noin 62 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537756 ja edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 5945872