Jyty: Paikallisen sopimisen lisääminen ei saa johtaa halpatyömarkkinoihin

15.10.2015

​(Päivitetty 16.10.) Hallituksen asettaman selvitysmiehen Harri Hietalan ehdotuksia paikallisen sopimisen lisäämisestä työpaikoilla kuultiin torstaina, kun työryhmän esitykset julkistettiin. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki pitää äärimmäisen tärkeänä, että selvitysmiehen ehdotusten jatkovalmistelussa edetään hyvässä yhteisymmärryksessä neuvotteluteitse työmarkkinaosapuolten kesken. Pakkolainsäädännöllä asia ei ratkea kestävällä tavalla.

Jyty katsoo, että selvitysmies Hietalan esitykset henkilöstön aseman parantamiseksi paikallisessa sopimisessa ovat pääosin kannatettavia. mutta eivät riittäviä. Jotta paikallisessa sopimisessa voidaan edetä, työntekijäpuolen tasapuolinen neuvotteluasema on taattava. 

Jyty Heinolan 70-vuotisjuhlassa puhuneen Pihlajamäen mukaan mitään sellaisia toimia, joilla annettaisiin työantajille mahdollisuus yksipuolisesti päättää työehtosopimuksia huonommista työehdoista, Jyty ei hyväksy. Sillä murennetaan koko virka- ja työehtosopimusjärjestelmässä vallinnut neuvottelukulttuuri, joilla on ollut suuri merkitys työmarkkinoiden vakaudelle ja ennustettavuudelle sekä sitä kautta työrauhalle.

Jyty tähdentää, että mikäli paikallista sopimista laajennetaan yleissitovuuden piiriin kuuluville järjestäytymättömille työnantajille, sopimismenettelylle on työehtosopimuksissa luotava yksityiskohtaiset toimintatavat ja määritykset. Lisäksi on erittäin tärkeää, että neuvotteluprosessissa henkilöstöllä on aina oma edustaja. Olennaista on, että yleissitovuuden ehtoja noudatetaan aina niissä tapauksissa, joissa paikallisessa sopimisessa yhteisymmärrystä ei ole syntynyt.

Jytyn puheenjohtajan mukaan yleissitovuudesta poikkeaminen tai sopimisen ulottaminen työpaikoilla ohi työehtosopimusten voi johtaa halpatyömarkkinoihin ja matalapalkka-alojen kasvuun. ”Koordinaatio eri työehtosopimusten kesken voi lisäksi vaikeutua ja riskinä on myös, että viime vuosina lisääntynyt työehtosopimusshoppailu laajenee merkittävästi. Vain työ- ja virkaehtosopimusten vähimmäisehdot turvaamalla voidaan taata, että palkkoja ei poljeta ja eri sopimusaloilla noudatetaan minimiehtoja.”

Jyty pitää selvitysmiehen esityksessä myönteisenä sitä, että sopimusjärjestelmää on tarkoitus kehittää lisäämällä henkilöstön mahdollisuutta osallistua yritysten ja eri työpaikkojen hallintoon ja niiden päätöksentekoon. Näin on toimittu mm. Saksassa ja Ruotsissa. 
 
”Työpaikoille – ovat ne sitten julkisen tai yksityisen sektorin työpaikkoja - tarvitaan aidosti joustavia työaikaratkaisuja edistäviä toimia ja sitä kautta parempaa tuloksellisuutta. Ja sopimiseen tarvitaan kuitenkin aina vähintään kaksi osapuolta. Ja luottamusta. Ei sanelua. Luottamusta lisää se, että henkilöstöllä on riittävästi tietoa työpaikkansa asioista, esim. taloustilanteesta. Tärkeää on tiedonsaannin varmistaminen henkilöstön edustajille.”

Palkansaajajärjestöjä on usein syytetty siitä, että suomalaiset työmarkkinat ovat jäykät ja paikallinen sopiminen lähes mahdotonta. Väite ei kuitenkaan pidä tutkimustiedon mukaan paikkaansa. Pihlajamäki tähdentää, että paikalliseen sopimiseen olisi jo nyt huomattavasti enemmän mahdollisuuksia kuin mitä käytetään. Ydinkysymys paikallisessa sopimisen onnistumisessa on lisäksi se, että sopimusehdot joustavat molempiin suuntiin tilanteesta riippuen.

Paikallinen sopiminen ei lisäänny Jytyn puheenjohtajan mukaan sormia napsauttamalla vaan vaatii hyvää johtajuutta, neuvotteluosapuolten tasavertaisuutta ja molemmin puolin arvostavaa vuoropuhelua.

”Viime vuosien palkkamaltin tie on yksi osoitus siitä, että palkansaajilla on aitoa halu vastuullisuuteen silloin kun asioista on yhteisen pöydän ääressä sovittu – ilman sanelua. ”

Hallituksen on tarkoitus linjata kuluvan syksyn aikana ne paikallisen sopimisen lainsäädäntötoimet, joista eduskunta saa esitykset ensi keväänä.

Lisätietoja: pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 62 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.