Ajankohtaista​

Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.
Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet.     Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Jyty: Yt-laki uudistettava perinpohjaisesti5920<p><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty kannattaa yhteistoimintalain perusteellista kokonaisuudistusta. Jytyn mielestä nykyinen yhteistoimintalaki ei toimi tarkoituksensa mukaisesti, sillä siinä aito vuorovaikutus ja yhteistoiminta eivät toteudu. Yt-laki on koettu tänä päivänä valitettavasti ennen muuta lähinnä ns. irtisanomislaiksi. </strong></p><p>Jyty Vihdin tilaisuudessa tiistaina 13.11. puhuneen Jytyn puheenjohtajan <strong>Maija Pihlajamäen</strong> mukaan uudistettavassa yt-laissa, jota koskeva selvitys luovutettiin viime viikolla työministerille, olisi äärimmäisen tärkeää, että nykyisen yt-lain työvoiman vähentämistä koskeva sääntely siirrettäisiin osaksi työsopimuslakia.&quot; </p><p>Pihlajamäen mukaan uudessa laissa olisi myös kiinnitettävä erityisesti huomiota luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamiseen työpaikkojen sopimiskumppanina.</p><p>Jytyn puheenjohtaja katsoo, että selvityshenkilöiden johtopäätökset yt-lain kehittämiseksi antavat hyvän perustan yhteistoimintalain uudistamiselle. &quot;Liian monella työpaikalla toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa on puutteellista ja tiedonsaanti usein myöhäissyntyistä ja valikoivaa.&quot;</p><p>Pihlajamäen mukaan huonosti toimiva yhteistoiminta ei edistä myöskään&#160;sitä paljon puhuttua paikallisen sopimisen&#160;onnistumista. &quot;Sitä tulee parantaa nimenomaan työ- ja virkaehtosopimusten kautta, ja se jos mikä vaatii myös yt-lain uudistamista.&quot;</p><p>&quot;Koska työelämä muuttuu nyt nopealla tahdilla ja mm. robotisaatio ja tietotekninen kehitys ovat entistä enemmän jokaisen työpaikan arkea, pitäisi henkilöstön ammattitaidon ylläpitoon ja osaamisen kehittämiseen kiinnittää huomattavasti enemmän huomioita&quot;, Pihlajamäki vaatii.</p><p>Työhyvinvoinnin merkitys on korostunut vahvasti Pihlajamäen mukaan erityisesti jytyläisessä jäsenkentässä nykyisessä maakunta- ja sote-uudistuksen murroksessa. &quot;Työhyvinvointiin tai osaamisen kehittämiseen ei ole mielestäni riittäviä velvoitteita. Ne olisikin hyvä yhdistää uuteen työpaikan toiminnan kehittämislakiin.&quot;</p><p>Lisätietoja&#58; puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.</em> </p>12.11.2018 22:00:00Tiedote13.11.2018 14:55:2393http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_ihmiset_rgb.jpg" width="377" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK:n hallitus: Työsopimuslain aiheuttamat muutokset tuskin merkittäviä5911 <p>STTK&#58;n hallitus keskusteli tänään maan hallituksen esityksestä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi pienissä yrityksissä. STTK&#58;n hallitus arvioi, että esitys ei paranna työllisyyttä.<br> - Edelleenkään STTK ei hyväksy henkilöperusteisen irtisanomissuojan heikentämistä, puheenjohtaja <strong>Antti Palola</strong> tiivistää.</p><p>STTK on tyytyväinen siihen, että maan hallitus palasi lopulta kolmikantaiseen valmisteluun. Työryhmässä oli rakentava henki, mutta STTK ei valmistelun päätyttyä hyväksynyt irtisanomisesityksen perusteluja. </p><p>Yksimielisyydestä ei voida puhua.<br> - Totesimme ainoastaan, että työryhmän työ päättyi toimeksiannon ja aikataulun puitteissa. Irtisanominen edellyttää jatkossakin asiallista ja painavaa syytä. STTK arvioi, että vasta oikeuskäytäntö muodostaa myöhemmin linjan. Merkittäviin muutoksiin oikeuskäytännössä emme kuitenkaan usko, Palola toteaa.</p><p>STTK&#58;n hallitus toteaa, että työsopimuslain muutosta koskeva hallituksen esitys antaa edellytykset työtaistelutoimien lopettamiseen.<br> - Jäsenliitot kuitenkin käsittelevät maan hallituksen esitystä työsopimuslain muuttamisesta perusteluineen omissa hallinnoissaan. Jokainen liitto tekee itse päätökset mahdollisista järjestöllisistä toimista.</p><p>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Antti Palola, 040&#160;509 6030.</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 16 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p>11.11.2018 22:00:00Ajankohtaista12.11.2018 12:18:0055http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Hallitus antoi esityksen henkilöperusteisesta irtisanomisesta 5692<p>​Hallitus antoi <a href="https&#58;//www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_227+2018.aspx" target="_blank">esityksen eduskunnalle</a> työsopimuslain henkilöperusteista irtisanomista koskevan pykälän muuttamisesta 8.11.2018. Lakimuutoksella huomioitaisiin pienen työnantajan heikommat mahdollisuudet kantaa seuraukset yksittäisen työntekijän rikkoessa tai laiminlyödessä työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Kuten nykyisin, irtisanomisen perusteena tulisi olla asiallinen ja painava syy.</p><p>Irtisanomisperusteena voitaisiin pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.</p><p>Mielivaltaiset irtisanomiset eivät jatkossakaan olisi sallittuja. Lakiin sisältyvää kiellettyjen irtisanomisperusteiden luetteloa sovellettaisiin yhä kaikenkokoisissa yrityksissä. Työntekijää olisi edelleen varoitettava ennen irtisanomista ja annettava mahdollisuus korjata menettelynsä. Irtisanominen edellyttäisi siis työntekijän toistuvaa moitittavaa menettelyä.</p><p>Hallitus esittää lisäksi, että työttömyysturvan korvauksetonta määräaikaa eli ns. karenssia lyhennetään 60 päivään, jos työnantaja päättää työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Nykyisin työnhakijalle asetetaan näissä tilanteissa 90 päivän korvaukseton määräaika. Kuten nykyisin, korvauksetonta määräaikaa ei aseteta, jos työsuhteen päättyminen johtuu muusta kuin työnhakijan moitittavana pidettävästä menettelystä.</p><h3>Järjestöt mukana perusteluiden valmistelussa</h3><p>Hallitus kutsui 26.10.2018 työmarkkinajärjestöt käymään läpi hallituksen esityksen perusteluja kolmikantaisesti yhdessä työ- ja elinkeinonomisteriön virkamiesten kanssa. Yhteisymmärrys perusteluiden sisällöstä saavutettiin tässä epävirallisessa työryhmässä TEM&#58;n ja järjestöjen edustajien välillä 5.11.2018.</p><p>Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.</p><p>Lue lisää&#58; <a href="https&#58;//tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyonantajan-henkilostomaara-huomioitava-tyontekijasta-johtuvaa-irtisanomista-arvioitaessa" target="_blank">Työnantajan henkilöstömäärä huomioitava työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa</a><br></p><p>Lakiesitys on luettavissa osoitteessa <a href="http&#58;//www.tem.fi/paatokset" target="_blank">www.tem.fi/paatokset</a></p><p><br></p><p>&#160;</p>7.11.2018 22:00:00Ajankohtaista12.11.2018 7:51:23147http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_megafoni_rgb.jpg" width="344" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty Etelä-Suomen alueen nuorisovastaavien vaali5693<h4>​Jytyn Etelä-Suomen alueella on ehdolle asettunut nuorisovastaavien ehdokasasettelussa enemmän henkilöitä kuin mitä täytettäviä paikkoja on, ja sitä varten järjestetään vaalit. Vaalit toimitetaan sähköisenä vaalina alueittain.<br></h4><p>Nuorisovastaavien valinnassa äänioikeutettuja ovat 1.10.2018 mennessä Jytyn jäseneksi liittyneet alle 37-vuotiaat jäsenet. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa äänestää vain oman alueensa vaalissa.&#160;Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni.&#160;&#160;<br></p><p>Vaalit toimitetaan enemmistövaalina. Tämä tarkoittaa sitä, että Jytyn Etelä-Suomen alueella kaksi eniten ääniä saanutta nuorisovastaavaksi ehdolleasettunutta tulevat valituksi.<br><br><br></p><p><br></p><h3>Ehdokkaina alueen nuorisovastaaviksi ovat seuraavat henkilöt&#58;<br></h3><ul><li>Janina Johansson (31&#160;v.), koulunkäyntiavustaja Espoosta &#160;&#160;&#160;</li><li>Laura Vuola (28 v.), nuorisotyöntekijä, toiminnanjohtaja Laitilasta</li><li>Minna Lipasti-Nikkilä (34 v.), kirjastovirkailija Hyvinkäältä</li><li>Sanna Pelli (29 v.), sihteeri Espoosta</li><li>Toni Ohvo (25&#160;v.), osastonsihteeri Kirkkonummelta<br></li></ul><p>Ehdokkaiden tarkemmat esittelytekstit ja ehdokasnumerot löydät vaalijärjestelmästä.<br></p><h3>Äänestäminen vaalissa&#160;</h3><p>Äänestysaika alkaa 5.11. klo 16&#58;00 ja päättyy 11.11. klo 20&#58;00. <br></p><p>Äänestäjä kirjautuu osoitteeseen&#58; <a href="https&#58;//vaalit.jytyliitto.fi/">https&#58;//vaalit.jytyliitto.fi/</a> </p><p>Käyttäjätunnus = Jäsennumerosi (löytyy esim. jäsenkortista)</p><p>Salasana = syntymäaikasi (ppkkvv)<br></p><h3>Äänestäminen tapahtuu sähköisessä vaalijärjestelmässä alla olevien ohjeiden mukaan&#58;&#160;</h3><p>1. Lue ennen äänestämistä nämä ohjeet <span style="text-decoration&#58;underline;">huolellisesti</span> alusta loppuun!</p><p>2. Kirjaudu äänestysjärjestelmään jäsennumerollasi (löytyy esim. jäsenkortistasi) ja syntymäajallasi (ppkkvv).<br></p><p>3. Mikäli et pääse kirjautumaan, ota puhelimitse yhteys Jytyn Iris Länsilahteen, p. 020 789 3740.<br></p><p>4. Kirjauduttuasi sisään äänestysjärjestelmään, paina oman vaalisi kohdalta <strong>Äänestä.</strong></p><p>5. Voit katsoa ehdokkaista tarkempia tietoja painamalla ehdokkaan kohdalta <strong>Esittely.</strong></p><p>6. Valitse ehdokkaiden joukosta se henkilö, jota haluat äänestää ja paina ehdokkaan kohdalta <strong>Äänestä.</strong></p><p>7. Vahvista vielä lopullinen valintasi painamalla valitsemasi ehdokkaan kohdalta <strong>Vahvista äänesi.</strong></p><h3>Nuorisovastaavien vaalin tulos</h3><p>Äänestysajan päätyttyä tulokset vahvistetaan ja tulokset julkaistaan 16.11. Jytyn nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kaikille ehdokkaille ilmoitetaan vaalin tuloksista henkilökohtaisesti sähköpostilla.<br></p><h3>Lisätietoa vaalista ja äänestämisestä vaaleista </h3><p>Iris Länsilahti<br><span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">suunnittelija</span></p><p>puh. 020&#160;789 3740<br>iris.lansilahti(at)jytyliitto.fi<br></p>7.11.2018 22:00:00Ajankohtaista8.11.2018 13:36:2092http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="300" src="/fi/ajankohtaista/PublishingImages/Nuorisovaalit2018.jpg" width="300" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työttömyyskassojen jäsenmaksut laskevat ensi vuonna tuntuvasti5910<p>Kolme neljästä työttömyyskassasta laskee ensi vuodelle jäsenmaksujaan. Taustalla on parantunut työllisyystilanne. Jäsenmaksut laskevat keskimäärin 10 %.<br> <br>3000 euroa ansaitsevan työntekijän työttömyyskassan jäsenmaksu on ensi vuonna keskimäärin 114 euroa vuodessa. Tänä vuonna samalla palkalla jäsenmaksua oli maksettava 17 euroa enemmän.</p><p>Suurin jäsenmaksun pudotus on Paperityöväen työttömyyskassassa, jossa jäsenmaksu laskee 39 %. Myös Kuljetusalan ja Suomen Elintarviketyöläisten työttömyyskassassa pudotus on lähes 30 %. 3000 euroa ansaitseva paperi- tai elintarviketyöläinen maksaa näin ensi vuonna noin 70 euroa pienempää jäsenmaksua.</p><p>Muutos vaikuttaa suureen osaan suomalaisia, sillä työttömyyskassoihin kuuluu noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.<br>Työttömyyskassan jäsenmaksu on euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu tai ansioon sidottu prosenttiperusteinen maksu. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan etuus- ja hallintomenoja.</p><p>Yrittäjien työttömyyskassojen jäsenmaksu on suurempi, kuin palkansaajakassojen. Tämä johtuu siitä, että suurempi osuus yrittäjien ansiopäivärahamenoista katetaan jäsenmaksuilla.</p><p>Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.</p>5.11.2018 22:00:00Ajankohtaista12.11.2018 12:07:1043http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx