Jyty huolissaan varhaiskasvatusasetuksesta2967<p>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on antanut lausuntonsa varhaiskasvatusasetuksesta (3 §). Lakiesityksen haasteisiin on muutosesityksin jo aiemmin otettu kantaa STTK&#58;n kautta. <br> <br>Asetuksessa käsitellään henkilöstön pätevyysvaatimuksia ja Jyty haluaa ilmaista huolensa siitä, että nykyistä ammattirakennetta ja pätevyysvaatimuksia muutettaessa luodaan koulutuksellisia kapeikkoja, jotka voivat vaikuttaa alan houkuttelevuuteen ja työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa. Samalla kun lastentarhanopettajien määrää nostetaan runsaasti, kavennetaan lähihoitajien sekä sosionomien kelpoisuusehtoja ja mahdollisuuksia toimia pätevinä työntekijöinä varhaiskasvatuksen alalla. <br> <br>Henkilöstön koulutusvaatimusten muuttaminen ei automaattisesti paranna varhaiskasvatuksen laatua, mikäli henkilöstön mitoitus ei ole riittävä suhteessa lapsien määrään. Lakiesityksen mukainen uudistus edellyttää hyvin voimakkaita panostuksia koulutukseen. Samalla pitäisi huomioida myös olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen ja elinikäisen oppimisen idea. Esimerkiksi henkilökunnan pedagogista osaamista on mahdollista parantaa täydennyskoulutuksella.<br> <br>Kuntien varhaiskasvatuksen kehittämistyössä pitäisi huomioida lapsen monialainen etu ja hyvinvointi, sekä kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen täysimittainen hyödyntäminen. Käytännössä kasvatus, opetus ja hoito kulkevat käsi kädessä. <br> <br>Lisätietoja&#58; työmarkkinatutkija Hanna Koskenheimo, hanna.koskenheimo@jytyliitto.fi, 040 7532025</p>28.6.2018 21:00:00Ajankohtaista29.6.2018 15:00:4277http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tutkimus: Työttömät muuttavat rivakammin - omistusasuminen ja asuntomarkkinat keskeisiä pullonkauloja5881<p>Alueellisen työttömyyden ja muuttoliikkeen välillä on selvä yhteys. Työntekijän jouduttua työttömäksi hänen muuttoalttiutensa kasvaa jopa 70 prosenttia. Toisaalta muuttopäätöksiä ei aina tehdä pelkästään taloudellisten kannustimien ajamina.</p><p>Nämä tulokset ilmenevät Terhi Maczulskij´n (Palkansaajien tutkimuslaitos), Petri Böckermanin (Palkansaajien tutkimuslaitos ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) ja Tuomas Kososen (Palkansaajien tutkimuslaitos) tutkimuksesta, joka ilmestyy Palkansaajien tutkimuslaitoksen Työpaperina. Tutkimusta on rahoittanut Palkansaajasäätiö.</p><p>Tutkimuksen mukaan omistusasuminen, sukulaisuussuhteet ja alueen pitkä asuntojen myyntiaika jarruttavat työttömien muuttohalukkuutta. Vaikka asuinpaikkaa vaihtaneet työllistyvät uudelleen todennäköisemmin kuin alueelle jäävät, se ei välttämättä takaa parempaa palkkatason kehitystä, ainakaan naisilla. Miesten palkkakehitys on pitkällä aikavälillä nopeampaa muuttaneilla kuin ei-muuttaneilla.</p><p>Tutkimuksessa tarkastellaan toimipaikan sulkimisten ja joukkoirtisanomisten vaikutuksia alueiden väliseen muuttoliikkeeseen ja sitä, kuinka palkat kehittyvät työttömyysshokin jälkeen. Tutkimuksessa hyödynnetään Tilastokeskuksen yhdistettyä työntekijä-työnantaja -aineistoa, joka sisältää rekisteriaineistoa kaikista 15-70 -vuotiaista suomalaisista vuosina 1995-2014.</p><p>Työttömyysshokki on mitattu siten, että henkilö on joutunut työttömäksi joko toimipaikan sulkemisen tai joukkoirtisanomisen vuoksi. Näiden henkilöiden muuttopäätöstä tarkastellaan kaksi vuotta työpaikan menetyksen jälkeen ja heidän palkkakehitystään jopa 17 vuoden ajan.</p>28.6.2018 12:18:45Ajankohtaista28.6.2018 12:18:4550http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
STTK: Aktiivimalli 2 on sekava ja palvelut riittämättömät5880 <p><strong>Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu omaehtoisen työnhaun mallia ja työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää eli niin sanottua aktiivimalli 2&#58;sta koskevaa esitystä. Se lähti lausunnolle tänään. STTK&#58;n mielestä esitys on jälleen yksi esimerkki kehnosta lainvalmistelun tasosta.</strong></p><p>- Valtavalla kiireellä tehdään muutoksia, joiden vaikutusarvioita ei ole valmistelun aikana kyetty selvittämään edes tyydyttävästi, johtaja <strong>Katarina Murto</strong> harmittelee. </p><p>Esityksen tarkoitus on, että työtön ensisijaisesti verkkopalveluiden kautta ilmoittautuu työn hakijaksi kasvupalvelun asiakastietojärjestelmään. Sen perusteella hänelle laaditaan digitaalisesti työllistymissuunnitelma. Työttömän tulisi hakea keskimäärin vähintään yhtä työpaikkaa viikossa ja raportoida hakemistaan paikoista verkkopalveluiden kautta kerran kuukaudessa. </p><p></p><p>- On selvää, että työttömällä tulee olla velvoite hakea työtä. Työttömältä kuitenkin edellytetään, että hän mekaanisesti määräajoin hakee työpaikkoja, joihin hän voi perustellusti oman arvionsa mukaan olettaa työllistyvänsä. Tämä johtanee hyvin tulkinnanvaraisiin päätöksiin, kun arvioidaan, onko työtön toiminut oikein. Epäselvää on sekin, miten turvataan digipalveluiden toimivuus ja saatavuus kaikille. Jotta työttömien työllistymistä kyettäisiin aidosti edistämään, tulisi palveluita uudistaa ja resursseja merkittävästi lisätä siten, että työtön voidaan henkilökohtaisesti kohdata ja arvioida hänen työllistymisensä mahdollisuudet ja tarvitsemansa palvelut kasvotusten, Murto toteaa.</p><p></p><p>Työttömyysturvalain sanktioita omaehtoisen työn haun ja työllistymistä edistävien palveluiden laiminlyönnistä ehdotetaan porrastettavaksi siten, että ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa muistutus. Sen jälkeen sanktiot asteittain kovenevat.</p><p>- On täysin epäselvää, miten tämä esitys käytännössä toimii aiemmin voimaan tulleen aktiivimallin suhteen. Sanktioiden keventäminen on oikea suunta. Esitys kuitenkin entisestään monimutkaistaa työttömyysturvajärjestelmää. Sekavuus johtaa siihen, että työttömän on mahdotonta olla selvillä siitä, mitä toimenpiteitä häneltä kulloinkin edellytetään ja mitä sanktioita voi seurata, Murto arvioi.</p><p>STTK on pitänyt koko ajan tärkeänä, että työllistämistä edistävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut integroidaan nykyistä vahvemmin ja palveluresurssit kohdistetaan nimenomaan kannustavaan työllistymiseen - ei valvontaan tai monimutkaisiin sanktioihin ja byrokratian lisäämiseen.</p><p>Sosiaaliturvan uudistaminen on todennäköisesti yksi seuraavan hallituskauden merkittävistä hankkeista. STTK kannattaa järjestelmän uudistamista. Keskeisinä lähtökohtina järjestö pitää työn vastaanottamisen kannustavuutta, palvelujärjestelmän uudistamista ja resurssien lisäämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä osallisuuden kautta.</p><p>- On järjetöntä, että nyt kiireellä tehdään huonoa ja järjestelmää monimutkaistavaa lainsäädäntöä, jonka vaikutusarviot ovat puutteelliset. Nyt olisi järkevää pohtia sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuusuudistuksen lähtökohtia, joita valmistellaan TOIMI-hankkeessa. Hätäisesti valmistellut ja sekavat muutokset pitäisi malttaa jättää tekemättä, Murto esittää.</p><p>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Katarina Murto, puhelin 050&#160;568 9188.</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita</em></p><p><strong>Lue lisää aiheesta työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta&#58; </strong><br><a href="https&#58;//tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/omatoiminen-tyonhaku-tyottomyysetuuden-edellytykseksi-muut-velvoitteet-vahenisivat" target="_blank"><strong>Omatoiminen työnhaku työttömyysetuuden edellytykseksi, muut velvoitteet vähenisivät</strong></a></p><p><br></p>27.6.2018 21:00:00Ajankohtaista28.6.2018 8:51:1695http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/aanityottomalle.jpg" width="385" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntarakennelain muuttamiseksi 5878<p>Valtiovarainministeriö lähetti 27. kesäkuuta lausuntokierrokselle esityksen kuntarakennelain muuttamiseksi. Muutos vahvistaisi kuntien yhdistymisen myötä syntyvän uuden kunnan taloutta.</p><p>Esityksessä ehdotetaan, että kuntarakennelakiin lisätään säännökset kunnalle myönnettävästä harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin kuntien yhdistymisen myötä muodostuvalle uudelle kunnalle, jos jokin yhdistyvistä kunnista on vaikeassa taloudellisessa asemassa.</p><p>Lue lisää&#58;</p><p><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/valtiovarainministerio-pyytaa-lausuntoja-kuntarakennelain-muuttamiseksi">https&#58;//valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/valtiovarainministerio-pyytaa-lausuntoja-kuntarakennelain-muuttamiseksi</a><br></p>27.6.2018 11:55:16Ajankohtaista27.6.2018 11:55:1747http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Vuokko Piekkalasta valtakunnansovittelija5877<p>Valtioneuvosto nimitti 27.6.2018 valtakunnansovittelijan virkaan oikeustieteen kandidaatti <strong>Vuokko Piekkalan </strong>ajaksi 6.8.2018 - 5.8.2022.</p><p>Vuokko Piekkala työskentelee tällä hetkellä Kirkkohallituksen (Kirkon työmarkkinalaitos) työmarkkinajohtajana ja kirkkoneuvoksena. Hän on aiemmin työskennellyt Opetushallituksen (ent. Kouluhallitus) palveluksessa sekä Suomen kuntaliiton (Kuntatyönantajat) lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä. Piekkala on hallintonotaari ja oikeustieteen kandidaatti.</p><p>Valtakunnansovittelijan virkaan haki yhteensä neljä henkilöä.</p>27.6.2018 11:01:49Ajankohtaista27.6.2018 11:01:4938http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx


Ammatillisuus Jytyssä

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Ammatilliset verkkosivut ja ammattialaoppaat kertovat näiden alojen arjesta ja ajankohtaisista asioista.


Luottamusmies

Jytyn luottamusmies toimii sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Luottamusmiesverkko on kattava ja sille nojaa vahvasti koko jäsenpalvelu. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on huolehtia, että työnantaja noudattaa sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Ota yhteyttä Jytyn luottamusmieheen.

Jyty-lehti on Jytyn jäsenlehti, joka käsittelee ajankohtaisia työelämän, työhyvinvoinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten ammattien asioita. Lehti herättelee myös yhteiskunnallista keskustelua vaikuttajien ja tutkijoiden haastatteluilla. Näköislehti löytyy myös verkosta.

Työehtosopimukset

Jyty on sopijapuolena kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa. Lisäksi liitto solmii työehtosopimuksia EK:hon kuuluvien työnantajaliittojen, yksityisten työnantajayhdistysten sekä kirkon alan kanssa. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 eri alan työehdoista ja sopimuksista.


Alueet ja paikallisyhdistykset

Jytyn aluetoiminta on jakaantunut 4 alueelle, jotka ovat Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi. Aluetoiminta on organisoitu lukuisiin paikallisyhdistyksiin. Jäseniä ja ja alueen yhdistyksiä palvelevat ensisijassa aluetoimistot.

Kunteko

KunTeko 2020 –ohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Ohjelmassa jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset yli kuntarajojen ja toimialojen. Tutustu KunTekon ajankohtaisiin palveluihin ja hyviin käytäntöihin.Opiskelijat Jytyn yhdistyksissä 

Ammattiliitto Jyty ja sen jäsenyhdistykset ovat aina myös sinu​a, nuorta ammattilaista, varten. Ammattiliiton jäsenyys ei ole ainoastaan perusoikeutesi työelämässä, vaan se kuuluu myös ammatilliseen kasvuusi ja kehitykseesi.Jytiikki

Jytiikki on jytyläisille tarkoitettu nettikauppa, josta löytyy tuotteita aina tekstiileistä lahjatavaroihin. Jokaisella jytyläisellä on mahdollisuus tilata itselleen Jyty-tuotteita verkkokaupasta. Jytyn yhdistykset voivat tilata Jytiikin tuotteita laskutuksella.


TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS tarjoaa erilaisia koulutuksia yhdistystoimintaan, työsuojeluun ja työhyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Koulutukset on tarkoitettu järjestöjen aktiiveille ja yhdistystoimihenkilöille.