Kunta-alan yleiskirjeitä julkaistu5777<p>​KT Kuntatyönantajien ja työnteköitä edustavien pääsopijajärjestöjen yhteisiä yleiskirjeitä on julkaistu kunta-alan työehtosopimuksista. KT&#58;n yleiskirjeillä välitetään ajankohtaista tietoa sopimuksista, niiden soveltamisesta sekä työmarkkina-asioista kunnille, kuntayhtymille, henkilöstön edustajille&#160;ja työntekijöille. </p><p>Yleiskirjeitä on julkaistu uusista vuosien 2018-2020 sopimuksista, kuten kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), sen työaikaluvusta ja paikallisesta järjestelyerästä&#160;sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta (TS).</p><p> </p><p>Yleiskirjeitä on tehty myös kunnallisesta tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (TTES), kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta (OVTES) ja kunnallisesta lääkärien virkaehtosopimuksesta.</p><h4>Lue lisää&#58; <a href="https&#58;//www.kt.fi/sopimukset/yleiskirjeet" target="_blank">KT&#58;n yleiskirjeet (www.kt.fi)</a><br></h4><p><br></p>22.3.2018 22:00:00Ajankohtaista23.3.2018 13:46:53http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_megafoni_rgb.jpg" width="332" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Puolet viisikymppisistä ei tunne tulevaa eläkettään 5052<p>Suurin osa 54–62 -vuotiaista tietää, että työssä jatkaminen parantaa työeläkettä. Siitä huolimatta vain puolet osaa arvioida eläkkeensä määrän. Vielä harvempi tuntee elinaikakertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen.</p><p>Kaksi kolmesta 54–62 -vuotiaista tietää, että työssä jatkaminen vaikuttaa omaan eläkkeeseen, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tuore tutkimus.</p><p>Vähintään keskiasteen koulutuksen saaneet sekä korkeampia työtuloja saavat tuntevat työssä jatkamisen vaikutuksen eläkkeeseen muita useammin.</p><p>– Sen sijaan työttömät ja perusasteen koulutuksen saaneet tuntevat työssä jatkamisen vaikutuksen keskimääräistä harvemmin, ETK&#58;n ekonomisti Satu Nivalainen sanoo.</p><h3>Alle puolet osaa arvioida tulevan eläkkeensä määrän</h3><p>ETK&#58;n tutkimukseen osallistuneista 54–62 -vuotiaista noin puolet osaa arvioida tulevan eläkkeensä määrän. Keskimääräistä useammin arvion omasta eläkkeestään osaavat antaa lähempänä eläkeikää olevat, korkeakoulututkinnon suorittaneet ja suurituloiset.<br>Yli puolet 54–62 -vuotiaista ei tunne lainkaan elinaikakerrointa, joka leikkaa kuukausieläkettä eliniän pitenemisen seurauksena.</p><p>– Useimmat elinaikakertoimesta tietoisetkin aliarvioivat sen vaikutuksen, ekonomisti Sanna Tenhunen kertoo.</p><h3>Taloudelliset kannustimet vaikuttavat vain harvoihin </h3><p>Eläkkeen määrään vaikuttavilla taloudellisilla kannustimilla on merkitystä vain pienelle osalle suomalaisista. Vaikka lähes 60 prosenttia pitää lykkäyskorotusta eläkkeelle siirtymistä myöhentävänä kannustimena, vain noin 15 prosenttia kokee, että kannustimilla on vaikutusta heidän omiin eläkeaikeisiinsa.</p><p>Ylemmät toimihenkilöt reagoivat useammin taloudellisiin kannustimiin. He myös aikovat jatkaa työelämässä yli oman eläkeikänsä alarajan muita todennäköisemmin.</p><h3>Työeläkeote ja laskurit lisäävät eläkeosaamista</h3><p>Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto arvioi, että vaikka työeläkkeen kertymisen periaate tunnetaan kohtalaisen hyvin, eläke-eurojen tasolla osaamista olisi hyvä parantaa.</p><p>– Viimeistään viisikymppisenä kannattaa tarkistaa oma jo kertynyt eläkeoikeus. Eläkeosaaminen paranee helposti eläkelaskureilla, joilla voi kokeilla ansioiden ja eläkkeelle siirtymisen ajankohdan vaikutusta tulevaan eläkkeeseensä. Samalla saa konkreettista tukea työuran loppupäätä koskeviin suunnitelmiin, Kautto kommentoi.</p><p>ETK&#58;n kyselytutkimus lähetettiin 4 000 henkilölle keväällä 2016. Kyselyyn vastasi reilut 2000 henkilöä. Tutkimuksessa tarkasteltiin eläketietoutta kolmella mittarilla&#58; osaako henkilö arvioida tulevan eläkkeensä määrän, onko hän tietoinen elinaikakertoimen vaikutuksesta, ja tunteeko hän työssä jatkamisen merkityksen eläkkeelleen. Kyselyyn osallistuneet olivat 54–62 -vuotiaita.</p><h3>Kolme kannustinta työssä jatkamiseksi</h3><h3> Elinaikakerroin</h3><p>Elinaikakerrroin pienentää kuukausieläkettäsi. Kerroin lasketaan vuosittain uusille alkaville eläkkeille. Esimerkiksi vuonna 1956 syntyneeltä elinaikakerroin pienentää vanhuuseläkettä noin 4 prosenttia, kun eläke alkaa vuonna 2018 tai sen jälkeen.</p><h3>Lykkäyskorotus</h3><p>Jos jäät eläkkeelle myöhemmin kuin alimmassa vanhuuseläkeiässäsi, eläkkeesi paranee lykkäyskorotuksella. Eläkettäsi korotetaan 0,4 prosenttia jokaista lykättyä kuukautta kohti. Työtä tekevälle lykkääjälle kertyy lisäksi 1,5 prosenttia uutta työeläkettä, joka lasketaan vuosiansioista.</p><h3>Varhennusvähennys</h3><p>Jos jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen vanhuuseläkeikääsi, osittaisena nostamasi eläke heikkenee varhennusvähennyksellä. Eläkettäsi pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaista varhennettua kuukautta kohti.</p><h3>Lisätietoja&#58;</h3><p>Ekonomisti Satu Nivalainen, puh. 029 411 2151, satu.nivalainen(at)etk.fi<br>Ekonomisti Sanna Tenhunen, puh. 029 411 2492, sanna.tenhunen(at)etk.fi<br>Johtaja Mikko Kautto, puh. 029 411 2185, mikko.kautto(at)etk.fi</p>22.3.2018 8:02:36Ajankohtaista22.3.2018 8:02:3731http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
STTK: Nuorten työmarkkina-asemaa vahvistettava, työelämätieto opetussuunnitelmiin5051 <p>STTK on huolestunut nuorten heikoista työelämävalmiuksista ja esittää työelämätiedon sisällyttämistä opetussuunnitelmiin.<br> - Heikot tiedot ja valmiudet heikentävät nuorten pääsyä työmarkkinoille ja heidän asemaansa siellä. Nuorten työmarkkina-asemaa on vahvistettava jo ennen työelämään siirtymistä ja työuran alussa. Heikot työelämätiedot voivat olla rasite myös työnantajille, johtaja Katarina Murto arvioi.</p><p>STTK selvitti kansalaistutkimuksella nuorten työelämään liittyviä tietoja ja taitoja. Kysymykset suunnattiin iältään 18-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Työelämätietojen hankkiminen näyttää tutkimuksen perusteella jäävän pitkälti nuoren omalle vastuulle ja oman aktiivisuuden varaan.<br> - Enemmistö nuorista kokee, että omaan tutkintoon liittyvään opetukseen sisältyi vain vähän tai ei ollenkaan työelämätietoa ja -käytäntöjä. Näin arvioi 55 prosenttia STTK&#58;n Aula Researchilla teettämään kansalaistutkimukseen vastanneista. Varhain opitut kattavat työelämätiedot ovat sekä nuorten että heidän työnantajiensa etu. Siksi työelämätieto tulee sisällyttää kaikkiin peruskoulun ja toisen asteen opetussuunnitelmiin, Murto esittää.</p><p>Vain 29 prosenttia vastaajista kokee saaneensa riittävät tiedot työelämän käytännöistä ja pelisäännöistä ennen sinne siirtymistä. 35 prosenttia kokee, että työelämätiedon opetus ei ole ollut laadukasta.<br> - Kattavaa ja laadukasta työelämätietoa pitäisi nuorille opettaa jo peruskoulussa ja sen jälkeen toisella asteella ja edelleen jatko-opinnoissa. Opetukseen tulisi sisältyä tietoa esimerkiksi rekrytointiprosesseista, työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista, työyhteisötaidoista ja työturvallisuudesta. Kun nämä ovat selvillä, valmiudet työelämään tulolle ovat huomattavasti nykyistä paremmat.</p><p>Selvityksen mukaan joka viides sai vain vähän tai ei lainkaan perehdytystä työtehtäviin nykyisessä tai viimeisimmässä työpaikassaan.<br> - Ensimmäisen työpaikan kokemukset muokkaavat nuorten kokonaiskuvaa työelämästä. Jos alku on heikko, nuoren kiinnittyminen työelämään ja mielikuva työnantajista voi jatkossa jäädä ohueksi. Rekrytoitaessa nuori on hänen perehdytykseensä ja perehdytyksen laatuun sekä kestoon kiinnitettävä erityistä huomiota, Murto toteaa.</p><p><a href="https&#58;//www.sttk.fi/files/kansalaistutkimus-nuorten-tyoelamataidoista-ja-tyohon-perehdyttamisesta/" target="_blank">STTK&#58;n kysely opintojen ohjauksesta ja työhön perehdyttämisestä.</a> </p><p>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58;<br> Katarina Murto, puhelin 050&#160;568 9188<br> Tutkimuksesta ekonomisti Seppo Nevalainen, puhelin 0400 798&#160;958</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p>21.3.2018 22:00:00Tiedote22.3.2018 7:52:1314http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_pylvaat_rgb.jpg" width="334" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työmarkkinakeskusjärjestöt: Tasa-arvosuunnitelmat tehokkaammin edistämään tasa-arvoa työpaikoilla5771<p>Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt ovat osana kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa toteuttaneet kyselyn tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toimivuudesta työpaikoilla. </p><p>Kyselyn tulosten perusteella parannettavaa löytyy erityisesti tasa-arvosuunnitelmasta tiedottamisessa työpaikalla. Henkilöstön edustajien tietämys työpaikan tasa-arvosuunnitelmista, palkkakartoituksista ja toimenpiteistä oli usein puutteellista. Parannettavaa on myös suunnitelmassa sovittujen tasa-arvotoimenpiteiden seurannassa.</p><p>Tasa-arvosuunnitelman piirissä on työnantajakyselyn mukaan runsaat 90 prosenttia palkansaajista. Henkilöstömäärältään suurissa työpaikoissa tasa-arvosuunnitelmia tehdään jonkin verran pienempiä työpaikkoja enemmän. Palkansaajakyselyn mukaan noin kahdessa kolmasosassa työpaikoista tasa-arvosuunnitelma on tehty. Noin viidennes henkilöstön edustajista ei osannut sanoa, onko suunnitelma tehty. Molempien kyselyjen mukaan osalla työpaikoista, joissa suunnitelmaa ei oltu vielä tehty, se on tarkoitus tehdä lähiaikoina.</p><h3>Palkkakartoitus ja perusteettomien palkkaerojen korjaaminen osaksi tasa-arvotyötä</h3><p>Palkkakartoituksen piirissä on työnantajakyselyn mukaan 80 prosenttia palkansaajista. Palkansaajakyselyn mukaan vajaalla 40 prosentilla työpaikoista palkkakartoitus on tehty. Palkansaajavastaajista lähemmäs 30 prosenttia ei osannut sanoa, oliko kartoitus tehty tai tekeillä. Molempien kyselyjen mukaan osalla työpaikoista, joissa kartoitusta ei oltu vielä tehty, se on tarkoitus tehdä lähiaikoina.</p><p>Perusteettomia palkkaeroja naisten ja miesten välillä todettiin työnantajakyselyn mukaan noin 10 prosentilla työpaikoista niissä tilanteissa, joissa palkkakartoitus oli laadittu. Vastaavissa tilanteissa palkansaajakyselyn mukaan perusteettomia palkkaeroja todettiin noin 17 prosentilla työpaikoista. Lähemmäs 30 prosenttia palkansaajavastaajista ei osannut sanoa, oliko perusteettomia palkkaeroja esiintynyt.</p><p>Työnantajakyselyn mukaan perusteettomiin palkkaeroihin oli puututtu kaikissa tapauksissa. Palkansaajakyselyn mukaan perusteettomiin palkkaeroihin oli puututtu 30 prosentissa työpaikoista. Kolmasosa palkansaajavastaajista ei osannut sanoa, oliko perusteettomiin palkkaeroihin puututtu.</p><p>Tasa-arvosuunnittelun todettiin edistäneen selvästi tai jonkin verran tasa-arvoa noin kolmanneksessa työpaikoista molempien kyselyjen mukaan. Työnantajakyselyn mukaan noin puolessa työpaikoista tasa-arvotilanne oli hyvä eikä erityistä edistämistarvetta ollut.</p><p>Palkansaajakyselyn mukaan hyvä tilanne oli noin kolmasosassa työpaikoista. Tasa-arvosuunnittelun ei koettu parantaneen tasa-arvoa lainkaan noin viidenneksellä työpaikoista palkansaajakyselyn mukaan. Työnantajakyselyssä vastaava luku oli vajaa kahdeksan (8) prosenttia.<br>Tasa-arvo parantaa työhyvinvointia ja työnantajaimagoa</p><p>Vaikka tasa-arvon edistäminen onkin ensisijaisesti työnantajan lakisääteinen velvollisuus, on tasa-arvon edistäminen työpaikalla käytännössä kaikkien asia.</p><p>Työpaikan tasa-arvoisuudella on positiivinen vaikutus työntekijöiden ja työnantajan väliseen luottamukseen ja yleisemmin työhyvinvointiin. Työntekijöiden työtyytyväisyys näkyy myös asiakastyytyväisyydessä, ja tasa-arvo parantaa työpaikan imagoa ja työnantajakuvaa. Tasa-arvosta hyötyvät kaikki osapuolet. Tasa-arvosuunnittelulla voidaan vaikuttaa työpaikan tasa-arvotilanteeseen.</p><h3>Kaikkeen syrjintään nollatoleranssi</h3><p>Tasa-arvoon mahdollisesti liittyvistä ongelmista on tärkeää käydä avointa ja rehellistä keskustelua työpaikoilla. Kaikkeen syrjintään on otettava jokaisella työpaikalla nollatoleranssi. Osana tasa-arvosuunnittelua voidaan esimerkiksi laatia menettelytapaohjeet syrjintätapausten ehkäisyyn ja selvittämiseen. Vaikka syrjintään puuttuminen onkin erityisesti työnantajan velvollisuus, kaikkien osapuolten on työpaikalla tunnettava vastuunsa asiallisessa käyttäytymisessä ja syrjinnän ehkäisemisessä.</p><p>Nollatoleranssi käsittää myös seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän. Työpaikalla on turvattava jokaiselle häirinnästä vapaa työskentely.</p><h3>Tasa-arvosuunnittelu pähkinänkuoressa</h3><p>Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajia edistämään tasa-arvoa työpaikalla yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vähintään 30 työntekijän työpaikoilla on tehtävä tasa-arvosuunnitelma, johon tulee sisältyä palkkakartoitus. Tasa-arvolakia täsmennettiin viimeksi vuonna 2015 muun muassa palkkakartoituksen osalta.</p><p>Tasa-arvosuunnitelma on hyvä tehdä työpaikan omista tarpeista lähtien. Lain mukaan suunnitelman tulee sisältää selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista, suunnitellut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. Suunnitelmassa voidaan käsitellä esimerkiksi työpaikan arvoja, asenteita, rekrytointikäytäntöjä, perhevapaiden käyttöä, työaikajärjestelyjä, koulutusta, urakehitystä ja palkkausta.</p><p>Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Jos palkkakartoituksen vaativuus- tai tehtäväryhmittäinen tai muulla perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita. Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin.</p><p>Tasa-arvosuunnitelma pitää tehdä yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja suunnitelmasta on tiedotettava henkilöstölle. Tasa-arvosuunnitelmaa voi tehdä tunnetuksi työpaikalla monella tavalla, esimerkiksi henkilöstötilaisuuksissa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.</p><h3>Liite&#58;</h3><p><a href="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tasa-arvosuunnittelun-tarkistuslista.pdf" target="_blank"><strong>Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen tasa-arvosuunnittelun tarkistuslista (pdf)</strong></a> (1.3.2016)</p><p><strong>Lisätietoja&#58;</strong></p><p>EK&#58; Asiantuntija Katja Leppänen, puh. 040 510 8324, <a href="mailto&#58;katja.leppanen@ek.fi">katja.leppanen@ek.fi</a><br>KT&#58; Johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo, puh. 050 456 7640, <a href="mailto&#58;heikki.saaristo@kt.fi">heikki.saaristo@kt.fi</a><br>VTML&#58; Neuvotteleva virkamies Mika Happonen, puh. 029 553 0272, <a href="mailto&#58;mika.happonen@vm.fi">mika.happonen@vm.fi</a><br>KiT&#58; Lakimies Timo von Boehm, puh. 050 0808 268, <a href="mailto&#58;timo.boehm@evl.fi">timo.boehm@evl.fi</a><br>SAK&#58; Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Anne Mironen, puh. 040 718 6421, <a href="mailto&#58;anne.mironen@sak.fi">anne.mironen@sak.fi</a><br>STTK&#58; Lakimies Anja Lahermaa, puh. 040 828 6845, <a href="mailto&#58;anja.lahermaa@sttk.fi">anja.lahermaa@sttk.fi</a><br>Akava&#58; Työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko, puh. 040 504 4356, <a href="mailto&#58;lotta.savinko@akava.fi">lotta.savinko@akava.fi</a></p><p><strong></strong><br></p>18.3.2018 22:00:00Ajankohtaista21.3.2018 7:44:09110http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_ihmiset_rgb.jpg" width="318" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Palkkatasa-arvossa otettava askelia eteenpäin – mallia Islannista!5754<p><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mielestä palkkatietojen julkisuutta tulee hyödyntää palkkatasa-arvon edistämisessä entistä paremmin ja yksityinen sektori voisi ottaa esimerkkiä palkkatietojen avoimuudesta julkiselta puolelta. Jytyn puheenjohtajan mukaan Suomessa kannattaisi ottaa mallia erityisesti Islannin ennakkoluulottomasta työstä ja lainsäädännöstä palkkatasa-arvon eteen.</strong></p><p>Nimikirjalain mukaan Suomessa julkisen sektorin, kuten kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön palkkatiedot ovat julkisia. Tämä koskee mm. tehtäväkohtaisia palkkoja, henkilökohtaisia lisiä ja työkokemuslisiä.</p><p>– Käytännössä julkisen sektorin palkkojen julkisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokaisella kansalaisella on oikeus saada kuntasektorilla työskentelevien palkkatietoja. Kunta-alan palkkatieto on siis kaikkien saatavilla ja tätä tietoa tulee pystyä hyödyntämään perusteettomien palkkaerojen korjaamiseksi, Pihlajamäki sanoo.</p><p>– Esimerkiksi työehtosopimusten paikallisilla järjestelyerillä voidaan korjata palkkaepätasa-arvoon liittyviä ongelmia. Kunta-alan palkankorotusten paikallisista järjestelyeristä sovittaessa tulee henkilöstön edustajilla olla kattavat tiedot, kenelle palkankorotuksia tulisi kohdentaa. Paikallisten sopimusten onnistuminen edellyttää, että palkkatietoa hyödynnetään laajasti.</p><p>– Palkkatasa-arvon sudenkuopaksi on muodostunut yksityisen sektorin palkkasalaisuus, jota työnantaja tuntuu puolustavan henkeen ja vereen. Tämä on näkynyt esimerkiksi henkilöstön edustajien työssä, kun yksityisen sektorin luottamusmies ei saa useinkaan riittäviä palkkatietoja paikallisen sopimisen tueksi.</p><h3>Palkkatasa-arvoon mallia Islannista</h3><p>Palkkatasa-arvon toteuttamiseen on tartuttu erityisesti Islannissa, jossa tuore laki velvoittaa niin julkisen kuin yksityisen sektorin työnantajat maksamaan samanarvoisesta työstä samaa palkkaa sukupuolesta, etnisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai kansallisuudesta riippumatta. Lailla velvoitetaan yli 25 hengen yritykset todistamaan, että lakia noudatetaan. Lain rikkomisesta rangaistaan sakoilla.</p><p>Islannissa palkkatasa-arvolle on luotu työmarkkinajärjestöjen yhteisesti sopima malli ja lakia noudattavat yritykset saavat tasa-arvosertifikaatin. </p><p>Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mielestä palkkatasa-arvo edellyttää Suomessakin Islannin mallia.</p><p>– Islannin palkkatasa-arvon mallissa on lähdetty ennakkoluulottomasti rakentamaan oikeudenmukaista työelämää ja yhteiskuntaa. Mallia Islannista kannattaisi siis ottaa muussakin kuin jalkapallossa, Pihlajamäki huomauttaa.</p><p>Jytyn liittohallitus kokoontui Porissa puheenjohtaja Maija Pihlajamäen johdolla 14.-15. maaliskuuta.</p><p>Lisätietoja&#58; Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.<br></em></p><p><br><em></em></p>14.3.2018 22:00:00Tiedote15.3.2018 8:25:021092http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_prosentti_rgb.jpg" width="351" style="BORDER&#58;0px solid;" />


Ammatillisuus Jytyssä

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Ammatilliset verkkosivut ja ammattialaoppaat kertovat näiden alojen arjesta ja ajankohtaisista asioista.


Luottamusmies

Jytyn luottamusmies toimii sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Luottamusmiesverkko on kattava ja sille nojaa vahvasti koko jäsenpalvelu. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on huolehtia, että työnantaja noudattaa sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Ota yhteyttä Jytyn luottamusmieheen.

Jyty-lehti on Jytyn jäsenlehti, joka käsittelee ajankohtaisia työelämän, työhyvinvoinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten ammattien asioita. Lehti herättelee myös yhteiskunnallista keskustelua vaikuttajien ja tutkijoiden haastatteluilla. Näköislehti löytyy myös verkosta.

Työehtosopimukset

Jyty on sopijapuolena kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa. Lisäksi liitto solmii työehtosopimuksia EK:hon kuuluvien työnantajaliittojen, yksityisten työnantajayhdistysten sekä kirkon alan kanssa. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 eri alan työehdoista ja sopimuksista.


Alueet ja paikallisyhdistykset

Jytyn aluetoiminta on jakaantunut 4 alueelle, jotka ovat Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi. Aluetoiminta on organisoitu lukuisiin paikallisyhdistyksiin. Jäseniä ja ja alueen yhdistyksiä palvelevat ensisijassa aluetoimistot.

Kunteko

KunTeko 2020 –ohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Ohjelmassa jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset yli kuntarajojen ja toimialojen. Tutustu KunTekon ajankohtaisiin palveluihin ja hyviin käytäntöihin.Opiskelijat Jytyn yhdistyksissä 

Ammattiliitto Jyty ja sen jäsenyhdistykset ovat aina myös sinu​a, nuorta ammattilaista, varten. Ammattiliiton jäsenyys ei ole ainoastaan perusoikeutesi työelämässä, vaan se kuuluu myös ammatilliseen kasvuusi ja kehitykseesi.Jytiikki

Jytiikki on jytyläisille tarkoitettu nettikauppa, josta löytyy tuotteita aina tekstiileistä lahjatavaroihin. Jokaisella jytyläisellä on mahdollisuus tilata itselleen Jyty-tuotteita verkkokaupasta. Jytyn yhdistykset voivat tilata Jytiikin tuotteita laskutuksella.


TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS tarjoaa erilaisia koulutuksia yhdistystoimintaan, työsuojeluun ja työhyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Koulutukset on tarkoitettu järjestöjen aktiiveille ja yhdistystoimihenkilöille.